19
Simione Fi Ilia Soge
Soge ilegesu ageyadu, amo Simione fi da lai dagoi. Ilia soge da asili, Yuda fi ilia soge ganodini asi. * 1 Hou Olelesu 4:28-33Ilia da moilai bai bagade amola moilai fonobahadi amo sisiga:le dialu lai dagoi. Moilai bai bagade ilia lai da Biasiba, Siba, Molada, Ha:isa Siuale, Ba:iala, Iseme, Eledoula:de, Beduele, Homa, Sigila:ge, Bede Magabode, Ha:isa Susa, Bede Leba:iode amola Sialuhene.
Amola ilia da moilai bai bagade biyadu eno amola moilai fonobahadi amo sisiga:le dialu lai, amo A:ini, Limone, Ida amola A:isa:ne. Simione ilia soge lai amo ganodini moilai huluane asili Ba:ilade Bia (eno dio da Lama) ga (north) ba:i. Yuda fi da soge bagade baligili lai. Amaiba:le, Yuda fi soge la:idi ilia fadegale bu Simione fi ilima i.
Sebiulane Fi ilia Soge Ilegei
10 Soge ilegesu osoda amo ilia da Sebiulane fi ilima i. Ilia soge lai da asili, Sa:ilidi moilaiga doaga:i. 11 Amalu, alalo da eso dabe la:ididili asili, Dabasede amola hano Yogonia:me moilai eso mabadi la:ididili diala amo baligili, Ma:lala moilaiga doaga:i.
12 Sa:ilidi baligili, eso mabadi la:idi amoga asili, Gisalode Da:ibe ea alalo amo baligili, Dabela:de baligili, Ya:ifia doaga:i. 13 Amoga eso mabadili asili, Ga:idehifa amola Ede Ga:isini baligili, selefale Nia amola Limone amoga asi. 14 Ga (north) alalo da selefale, Ha:nadone amoga asili, Ifadahele Fago amoga doaga:i. 15 - 16 Sebiulane fi dunu da gesowale fima:ne, soge amo ganodini da moilai bai bagade fagoyale gala amola moilai fonobahadi amo sisiga:le dialu lai. Moilai dedei amola Ga:da:de, Na:ihalale, Similone, Idala amola Bedeleheme ilia da lai dagoi.
Isaga fi ilia Soge Ilegei
17 Ilia da soge ilegesu biyadu Isaga fi ilima i. 18-23 Ilia soge ganodini da moilai bai bagade galu amola moilai fonobahadi eno sisiga:le dialu ba:i. Ilia soge alalo da Yodane Hano amoga doaga:i. Ilia moilai da Yeselile, Gisalode, Siuneme, Ha:fala:ime, Siaihone, Ana:ihalade, La:bidi, Gisione, Ibese, Limede, Enega:neme, Eneha:da, Bedeba:sese, Da:ibo, Sia:ihasuma amola Bede Simese.
A:sie Fi ilia Soge Ilegei
24 Ilia da soge ilegesu bi amo A:sie fi ilima i. 25 A:sie fi da amo moilai bai bagade lai dagoi. Helegade, Ha:ilai, Bidene, Agasia:fe, 26 Ala:melege, A:ima:de amola Misia:le. A:sie fi ilia eso mabadi la:idi alalo da Gamele Goumi amola Siaiholibina:de hano amo gadenene asi. 27 Alalo da eso mabadi amoga selefale, Bededa:igone amola Sebiulane fi ilia soge amola Ifadahele Fago baligili, ga (north) amo asili, Bede Imege amola Niaiele baligili, Ga:ibale, 28 Ibalone, Lihoube, Ha:mone amola Ga:ina baligili, Saidone moilai bai bagadega doaga:i. 29 Amalu, alalo da selefale, La:ima moilai baligili, gagili sali moilai bai bagade Daia, amoga doaga:i. Amalu, alalo da bu selefale, Housa moilai bai bagade baligili, Medidela:inia Hano Wayabo amoga doaga:i. Ilia moilai bai bagade eno lai da Maha:ilabe, A:gasibi, Uma, A:ifege amola Lihoube.
30 Moilai bai bagade huluane ilia idi da 22 amola ilima sisiga:le dialu moilai fonobahadi.
31 A:sie fi da ilia soge ilegei amo ganodini moilai bai bagade22 agoane lai, amola moilale gagai fonobahadi amo sisiga:le dialu lai dagoi.
Na:fadalai fi ilia Soge Ilegesu
32 Soge ilegesu gafe, amo Na:fadalai fi huluane ilia lai. 33 Amo soge ea alalo da Hilefe moilaiga asili, ouge ifa Sa:ina:imi sogebiga galu amo baligili asili, A:da:minegebe, Ya:beniele amola La:igame baligili, Yodane Hano amoga doaga:i.
34 Amogawi alalo da selefale eso dabe la:idiga asili, A:senode Da:ibo amola Hagoge baligi. Amalalu, Sebiulane da amo alaloga ga (south) ba:i, A:sie da alaloga eso dabe la:idiga ba:i, amola Yodane Hano da alaloga eso mabadi la:idiga ba:i. 35 Gagili sali moilai bai bagade da Sidimi, Se, Ha:ma:de, La:ga:ide, Ginilede, 36 A:dama, La:ima, Ha:iso, 37 Gidese, Edeli, Eneha:iso, 38 Ailone, Migadalele, Houleme, Beda:ina:de amola Bedesemese. 39 Amo huluane da19 moilai bai bagade amola moilai fonobahadi amo19 sisiga:le dialu. Huluane da Na:fadalai fi ilia soge gaguma:ne lai, amo ganodini dialu.
Da:ne fi ilia Soge Ilegei
40 Soge ilegesu fesu amo Da:ne fi huluane da lai. 41 Ilia soge ilegei amo ganodini amo moilai ba:i. Amo Soula, Eseda:iole, Esimese,. 42 Sia:ilibimi, A:iyalone, Idala,
43 Ilone, Dimina, Egelone, 44 Eledigi, Gibidone, Ba:ialade, 45 Yihade, Benebila:ge, Ga:idelimane, 46 Miyagone, Lagone amola soge amo da Yoba moilai sisiga:i.
47  Bisisu 18:27-29Da:ne fi dunu da ilia soge gesowale fimu da gasa bagade ba:i. Amaiba:le, ilia da La:isie moilaiga musa: asi. Ilia da amo moilai hasalale, dunu huluane medole lelegele, moilai amo lai dagoi. Ilia da La:isie dio fadegale, amo moilaiga ilia aowalali amo Da:ne ea dio asuli. 48 Amo moilai bai bagade dedei huluane amola moilai fonobahadi ili sisiga:le dialu da soge amo Da:ne fi ilia da fima:ne lai, amo ganodini dialebe ba:i.
Soge Ilegesu Dagomusa:gini, Isala:ili Dunu da Moilai Yosiuama I
49 Isala:ili dunu da soge huluane fifili sagoi dagoloba, ilia da Nane egefe Yosiua ema sogebi i. 50 Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele, ilia da Yosiua ea adole ba:i moilai bai bagade ema i. Amo da Dimina:de Sila, Ifala:ime agolo soge amo ganodini dialu. Yosiua da amo moilai bu gaguli, amo ganodini fi. 51 Elia:isa (gobele salasu dunu), Nane egefe Yosiua amola Isala:ili fi ilia ouligisu dunu da igi ilegesu ululuasu hou amoga soge fifili ilegei. Hina Gode da amo ilegesu hou ouligima:ne, ilia da Hina Gode Ea Da:bena:gele abula diasu amo Siailou ea logo holeiga hamoi. Ilia da agoane soge fifili ilegei dagoi.

*19:2: 1 Hou Olelesu 4:28-33

19:47: Bisisu 18:27-29