4
Yuda Sosogo Fi Eno
Yuda egaga fifi misi da Bilese, Heselone, Gami, He amola Siouba:le.
Siouba:le egefe da Lia:ia. Lia:ia egefe da Yaha:de. Yaha:de egefela da Ahiuma:i amola La:iha:de. Amo sosogo fi ilia fidafa da Soula:daide. Ida:me egefelali da Yeseliele, Isima amola Idiba:sie. Ilia dalusi ea dio da Ha:silelebounai.
Beniuele egefe da Gido amola Isa egefe Hiusia. Amo huluane da He egaga fifi misi. He da Efala:da ea magobo mano galu. He egefe da Bedeleheme.
Degoua ea ada A:sie da uda aduna lai galu. Elea dio da Hila amola Na:iala.
Na:iala mano lalelegei da Ahiusa:me, Hife, Demeni amola Ha:iaha:isidalai.
7-8 Hila egefelali da Silede, Souha, Idana:ne amola Gouse. Gouse egefelali da A:nabe, Soubiba amola Ahahele (Ha:ilame ea mano) amo ea sosogo fifi asi dialu.
Ya:ibese ea hou da noga:idafa amola yolalia hou baligi esalu. Ea:me da ema Ya:ibese dio asuli. E amane sia:i, “Na da e lalelegeloba, se nabi.”
10 Ya:ibese da Isala:ili fi ilia Godema amane wele sia:i, “Gode! Nama hahawane dogolegele fidima! Amola na esalebe soge bagalesima! Na fidima! Na se nabasa:besa:le noga:le gaga:ma!” Amola Gode da ea adole ba:su defele fidi. 11 Siuha eya amo Gelabe egefe da Mihe. Mihe egefe da Esiadone.
12 Esiadone egefelali da Bede Laifa, Basia amola Dihina. Dihina egefe da Ilana:iha:se. Amo dunu da Liga fi dunu. 13 Gina:se egefela da Odeniele amola Sila:ia. Odeniele egefela da Ha:ida:de amola Mionoudai. 14 Mionoudai egefe da Ofala. Sila:ia egefe da Youa:be. Youa:be da Ge Halasimi moi lale fi. Ge Halasimi dawa:loma:ne da liligi hahamosu sogebi.
15 Yifane egefe Ga:ilebe amo egefelali da Ailiu, Ila amola Na:ia:me. Ila egefe da Gina:se. 16 Yeha:lilele egefelali da Sife, Saifa, Dilia amola Asa:iliele. 17 Isala egefelali da Yidahe, Milede, Ifia amola Ya:ilone. Milede idua afae ea lalelegei manoni da Milia:me, Sia:ma:iai amola Isiba:. Isiba: egefe da Esiedimoua.
18 Milede idua eno (Yuda fi uda) ea lalelegei manolali da Ya:ilede (e da Gido moi lale fi) Hibe (e da Sougo moilale fi) amola Yigiudiele (e da Sanoua moi lale fi). 19 Houda:ia da Na:iha:me ea dalusi lai. Elagaga fi dunu da Gamaide fi (ilia da Giaila moilaiga esalu) amola Ma:igadaide fi (ilia da Esiedamoua moilaiga esalu) amane fifi misi.
20 Siaimone egefelali da A:manone, Lina, Bene Ha:ina:ne amola Dailone. Isiai egaga fifi misi da Souhede amola Bene Souhede.
21-22 Yuda egefe Sila amo ea manolali da E (Liga ea eda), La:iada: (Malisia ea eda), abula amunasu dunu fi amo da Bede A:siebia sogega fifi lasu, Yougimi, dunu fi amo da Gosiba moilaiga esalu, Youa:sie (Moua:be soge ouligisu dunu) amola Sa:ila:fe (Yasiubailiheme soge ouligisu dunu). Amo sia: dedene legei da musa: hemonega dedei.
23 Amo dunu ilia da osoboga hamoi ofodo amola eno liligi hahamosu dunu galu. Ilia da Nidaime amola Gedila moilaiga esalu. Ilia da amogawi, hina bagade ea hawa: hamonanu.
Simiane egaga Fifi Misi
24 Simiane egaga fifi misi da Nemiuele, Ya:imine, Ya:ilibi, Sela amola Siuale.
25 Siuale egefe da Sia:lame. Sia:lame egefe da Mibisa:me. Mibisa:me egefe da Maisiama.
26 Maisiama egaga fifi misi da egefe Ha:imiuele, Ha:imuele egefe Sa:ge amola Sa:ge egefe Simiai.
27 Simiai da egefelali 16 galu amola uda mano gafeyale galu. Be yolalalia da mano bagahame galu. Amaiba:le, Yuda fi dunu idi da Simiane fi dunu idi amo baligi dagoi.
28-31  * Yosiua 19:2-8- Ilia moilai bai bagade ganodini esalu dio da Biasiba, Molada, Ha:isa Siuale, Biliha, Iseme, Doula:de, Bediuele, Homa, Sigela:ge, Bede Magabode, Ha:isa Susimi, Bede Bilai amola Sia:iala:ime. Ilia da amo moilai bai bagadega esalu amogainini Da:ibidi ili ouligi. 32-33 Ilia esalebe soge sisiga:le fifi lai da Ida:me, A:ini, Limone, Dagene, A:sia:ne (gilisili da moilai biyale galu), amola moilai fonobahadi eno ili sisiga:i, fifi ahoanu, Ba:ialade moilaiga doaga:i. Amo huluane da ilia ha:ini fi soge galu. Amola ilia fi dunu ilia dio huluane dedene momagele legei dialu.
34-37 Dunu amo da ilia sosogo fi ilima ouligibi esalu da Misiouba:be, Ya:melege, Yousia (A:masia mano), Youele, Yihiu (Yihiu ea eda da Yosiabaia, Yosiabaia ea eda da Sila:ia amola Siila:ia ea eda da A:isiele), Eliounai, Ya:iagouba, Yesiouha:ia, Asa:ia, A:idiele, Yesimaiele, Bena:ia amola Sisa (Sisa ea eda da Sifai, Sifai eda da A:lone, A:lone eda da Yeda:ia, Yeda:ia eda da Simili, Simili eda da Siema:ia.) 38 Dunu dio dabuagado dedei da ilia sosogo fi ouligisu. Ilia sosogo fi da dunu bagade fi. 39 Ilia da Gila moilai bai bagade bega: asili, fagoa eso maba gusu amodili, ilia ohe fi ha:i manu soge amo hogola asi. 40 Ilia da nasegagi soge noga:idafa ba:i. Soge da bagade amola lugului dialebe ba:i. Amo sogega musa: Ha:maide fi dunu da fifi lasu. 41 Dunu amo ilia dio da dabuagado dedei, ilia da Yuda hina bagade Hesigaia ea ouligisu eso amo galu misi. Ilia da Ha:maide amola Miunaide fi dunu ilima doagala:le, gugunufinisi dagoi. Wali amo fi dunu da hamedafa esala. Amalalu, ilia da amo soge lale, ilia ohe fi oule fi.
42 Amola Simiane fi dunu 500 agoane (ilia ouligisu dunu da Isiai egefelali amo Beladaia, Nialaia, Lifa:ia amola Asaiele) ilia da dunu amo da Sie goumi sogega esalu, amo doagala:i. 43 Ilia da A:ma:legaide dunu amo da hobea:i, ili fane legei dagoi. Amola ilia da amogaiwane fifi ahoanu.

*4:28-31: Yosiua 19:2-8