5
Liubene Egaga Fifi Misi
* Mui 35:22; 49:3-4Liubene da Ya:igobe ea magobo mano. (E da ea ada ea gidisedagi uda afae amo adole laiba:le, Ya:igobe da ea magobo mano nana lamu ilegei amo ema imunu bugi. Amo nana da Yousefe ea lai. Mui 49:8-10Yuda fi da gasa fili, eno fi huluane ouligima:ne, ouligisu dunu ilegei.) Liubene da Ya:igobe ea magobo mano galu. Egefelali da Ha:inoge, Ba:liu, Heselone amola Gami.
Youele egaga fifi misi da Siema:ia, Siema:ia egefe Goge, Goge egefe Simiai,
Simiai egefe Maiga, Maiga egefe Lia:ia, Lia:ia egefe Ba:ile amola
2 Hina bagade 15:29Ba:ile egefe Biela. Asilia hina bagade Digala:de Bilisa da Biela mugululi asi. Biela da Liubenaide fi ouligisu esalu.
Ilia sosogo fifi asi da agoane dedene legei. Yiaiele da bisilua galu. Amalu Segalaia,
Youele egefe da Sima, Sima egefe da A:isa:se, A:isa:se egefe da Bila. Ilia da soge amo da Aloua moilai amola Nibou amola Ba:ile Mione moilaiga dogoa dialu fi dialu.
Eso maba gusudili, ilia soge amo da ahoana hafoga:i sogega asili, Iufala:idisi Hano amoga doaga:i, amo sogega fi dialu. Bai ilia ohe fi Gilia:de soge ganodini fofoi da bagohamedafa ba:i.
10 Solo ea Isala:ili soge ouligibi esoga, ilia da Hagalaide dunu doagala:lalu, hasali dagoi. Ilia da Gilia:de soge amoga gusudili soge huluane amo ganodini Hagalaide dunu ilia diasu huluane sugui amola amo ganodini fi dialu.
Ga:de Egaga Fifi Misi
11 Ga:de fi dunu da Liubene fi gadenene dafulili fi dialebe ba:i. Ilia da Ba:isia:ne soge ganodini esalu amola soge alalo da Sa:lega amoga dialebe ba:i. 12 Youele da bisilua, amola ilibi bagia da Sia:fa:me. Amo fa:no, Ya:nai amola Sia:ifa:de da Ga:de fi Ba:isia:ne soge ganodini ouligisu.
13 Ilia sosogo fi dunu da Maiga:le, Misiala:me, Siba, Youla:iai, Ya:iga:ne, Sia amola Ibe. Huluane da fesuale mabu. 14 Amo huluane da A:biha:ile egefelali. A:biha:ile eda da Hiulai, Hiulai eda da Yaloua, Yaloua eda da Gilia:de, Gilia:de eda da Maiga:le, Maiga:le eda da Yisisia:iai, Yisisia:iai eda da Yadou amola Yadou eda da Base.
15 A:ihai (A:badaiele egefe amola Giunai ea aowa) e da ilia sosogo fi fada:i dunu esalu. 16 Ga:de fi dunu da Gilia:de soge, Ba:isia:ne soge, la:ididili dialebe moilai amola Sia:lane ohe fi ilia ha:i nasu soge, amo ganodini fi dialu. 17 Amo fi dunu huluane, ilia dio da Yuda hina bagade Youda:ne amola Isala:ili hina bagade Yelouboua:me elea ouligibi esoga, dedene legei dialu.
Guma:dini Esalebe Fi ilia Ha Wa:i
18 Liubene fi amola Ga:de fi amola Ma:na:se fi dogoa momogi fi, ilia dadi gagui dunu amo da gegemusa: momagei, ilia idi da 44,760 agoane. Ilia huluane da gasa bagade dunu. Ilia da da:igene gasu, gegesu gobihei amola oulali amo huluane amoga gegemusa: dawa:i. Ilia huluane da gegesu hou adoba:i dagoi. 19 Ilia da Ha:galaide, Yide, Na:ifisie amola Nouda:be, amo fi doagala:le, hasalasi. 20 Gode da ilia gegesu noga:le fidibiba:le, ilia da Ha:galaide fi dunu amola ilia fuli gala:su dunu huluane amo hasalasi. Bai ilia da gegesu ganodini, Godema wele sia:i. Ilia da Gode Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le, Gode da ilia sia:ne gadosu amo nabawane didili hamoi.
21 Ilia da Ha:galaide fi ilia ohe fofoi huluane samogei dagoi. Ilia samogei da ga:mele 50,000 agoane, sibi 250,000 agoane amola dougi 2,000 agoane. Amola ilia da Ha:galaide dunu 100,000 agoane gagulaligili, hiouginana misi. 22 Amola ilia da eno Ha:galaide dunu bagohamedafa medole legei. Bai Gode da ilia gegesu noga:le fidi. Ilia amo soge lale fi amogainini ilia da mugululi asi ba:i.
Ma:na:se ea Sosogo Fi Dogoa Mogi
23 Ma:na:se sosogo fi dogoa mogi dunu da bagohame ba:i. Ilia da Ba:isia:ne, Ba:ile Hemone, Sine amola Hemone Goumi amo soge la:diga la:diga dogoa fifi lai.
24 Ma:na:se sosogo fi amoga fada:i dunu da Ifia, Isiai, Ilaiele, A:saliele, Yelemaia, Houdafaia amola Yadiele. Ilia da nimi gesa:i dadi gagui dunu amola mimogo dunu galu. Ilia da Ma:na:se sosogo fi fada:i dunu esalu. 25 Be ilia da ilia aowalalia Godema baligi fa:su. Ilia da Ga:ina:ne sogega gusuba:i ahoanoba, Gode da Ga:ina:ne ogogosu ‘gode’ liligi amo gugunufinisi. Be ilia da amo mae dawa:le, bu amo ogogosu ‘gode’ ilima fa:no bobogei. 26  § 2 Hina bagade15:19; 15:29; 17:6Amaiba:le, Isala:ili fi ilia Gode da Asilia soge hina bagade (Digala:de Bilisa) amo e da amo dunuma gegema:ne sesei. E da Liubene fi dunu, Ga:de fi dunu amola Ma:na:se fi dogoa mogi fi dunu huluane mugululi hiouginana asi. E da ili huluane Ha:ila, Ha:ibo, Hala amola Gousa:ne Hano, amo sogega hiougili asi. Ilia da wali amogawi fi diala.

*5:1: Mui 35:22; 49:3-4

5:2: Mui 49:8-10

5:6: 2 Hina bagade 15:29

§5:26: 2 Hina bagade15:19; 15:29; 17:6