5
Gode Ea Hamoma:ne Sia:i Nabuane Gala
(Gadili Asi 20:1-17)
Mousese da Isala:ili dunu huluane gilisili, ilima amane sia:i, “Isala:ili fi huluane. Nabima! Na da wali eso, sema huluane dilima imunu. Amo noga:le dawa:ma amola nabawane hamoma. Ninia Hina Gode da Sainai Goumia gousa:su hamoi. Amo gousa:su da ninia ada amoga fawane hame hamoi. Be ninia huluane wali eso esalebe, ninima amolawane hamoi. Amo goumia Hina Gode da amo esoha lalu amoga dilia odagia sia:i. Amo esoha dilia da amo laluba:le beda:i amola goumiba:le heda:mu hamedei ba:i. Amaiba:le dilia da la:idi amola Hina Gode da la:idi amo na da dogoa, Hina Gode Ea sia: dilima alofele olelemusa: lelu. Hina Gode da amane sia:i, ‘Na da dilia Hina Gode. Dilia da Idibidi soge ganodini udigili hawa: hamosu dunu esalu. Be na da dili gaga:le, gadili oule asi.
Dilia eno ‘gode’ agoane liligi amoma mae nodone sia:ne gadoma.
* Gobele Salasu 26:1; Mousese ea Malasu 4:15-18, 27:15Liligi amo da mu amo ganodini o osobo bagade amo ganodini o hano osobo bagade hagudu dialu amo defele, loboga hamoi liligi mae hedofale hamoma. Gadili Asi 34:6-7; Idisu 14:18; Mousese ea Malasu 7:9-10Loboga hamoi ‘gode’ liligi amoma mae beguduma amola ilima mae nodone sia:ne gadoma. Bai Na da dilia Hina Gode amola Na da nowa da Na defele hi dawa:sea, Na higasa. Nowa da Na higasea, amoma Na da se nabasu imunu amola egaga fi amo asili fi osodayale amola biyaduyale egaga fi ilima se nabasu imunu. 10 Be nowa da Nama asigi galea amola Na sema nabawane hamosea, Na da ema amola egaga fi osea:idafa ilima Na asigi hou olelemu.
11  Gobele Salasu 19:12Na Dio amo mae giadofale sia:ma amola udigili mae sia:ma. Na, Hina Gode da nowa Na Dio udigili sia:sea, ilima se nabasu imunu.
12  § Gadili Asi 16:23-30, 31:12-14Sa:bade eso da hadigi eso. Amaiba:le, Na, dilia Hina Gode, Na hamoma:ne sia:i defele, Sa:bade eso bagade dawa:ma amola ea hadigi noga:le ouligima. 13  ** Gadili Asi 23:12, 31:15, 34:21, 35:2; Gobele Salasu 23:3Eso gafeyale gala da dilia hawa: hamosu eso. 14 Be eso fesu da Nama dawa:ma:ne helefisu eso gala. Amo esoga dunu huluanedafa da hawa: hamosu hame hamoma:mu. Amo dilia amola dilia mano amola dilia udigili hawa: hamosu dunu amola dilia ohe fi amola ga fi dunu dilia soge ganodini esala, huluanedafa mae hawa: hamoma. 15 Dilia da musa: udigili hawa: hamosu dunu Idibidi soge ganodini esalu. Amola Na, dilia Hina Gode, Na gasa bagadega dili gaga:i, amo mae gogolema. Amaiba:le, Na da dilima Sa:bade eso noga:le ouligima:ne sia:sa.
16  †† Mousese ea Malasu 27:16; Ma:diu 15:4, 19:19; Maga 7:10, 10:19; Luge 18:20; Efesase 6:2, 6:3Dilia ada amola ame elama nodone asigima. Bai dilia agoane hamosea, hahawane ba:mu amola soge amo Na da dilima iaha amo ganodini ode bagohame esalumu.
17  ‡‡ Mui 9:6; Gobele Salasu 24:17; Ma:diu 5:21, 19:18; Maga 10:19; Luge 18:20; Louma 13:9; Ya:mese 2:11Eno dunu mae medole legema.
18  §§ Gobele Salasu 20:10; Ma:diu 5:27, 19:18; Maga 10:19; Luge 18:20; Louma 13:9; Ya:mese 2:11Inia uda mae adole lama.
19  *** Gobele Salasu 19:11; Ma:diu 19:18; Maga 10:19; Luge 18:20; Louma 13:19Wamolasu hou mae hamoma.
20  ††† Gadili Asi 23:1; Ma:diu 19:18; Maga 10:19; Luge 18:20Mae ogogoma.
21  ‡‡‡ Louma 7:7, 13:9Dilia dogo ganodini inia liligi hanaiwane mae ba:ma. Eno dunu ea diasu, ea uda, ea udigili hawa: hamosu dunu, ea dougi, ea bulamagau o liligi huluanedafa, amo hanane lamusa: mae dawa:ma.’
22  §§§ Hibulu 12:18-19Hina Gode da amo hamoma:ne sia:i huluane dilia da goumia gilisila:loba, dilima i. E da lalu amola mobi bagade, amo ganodini sia: bagadega sia:i, amola amo hamoma:ne sia:i fawane - eno dilima hame olelei. Amalalu, E da amo hamoma:ne sia:i, gele gasui aduna amoga dedene, nama i dagoi.
Isala:ili Fi da Bagade Beda:i
(Gadili Asi 20:18-21)
23 Goumi huluane da laluga nenanebe ba:loba amola sia: da gasi ganodini misi amo nabaloba, dilia asigilai amola fi ouligisu dunu da nama misini, 24 amane sia:i ‘Ninia Hina Gode Ea sia: lalu ganodini misi nabi dagoi. Amoga E da Ea gasa bagade amola Ea hadigi, ninima olelei dagoi. Ninia wali eso ba:i dagoi. Gode da osobo bagade dunuma sia:sea, amo dunu da mae bogole bu esalumu defele gala. 25 Be ninia da bu bogosa:besa:le, abuliba:le amo sia: bu nabima:bela:? Lalu bagade da nini gugunufinisimu. Ninia da ninia Hina Gode Ea sia: bu nabasea, dafawane bogomu.
26 Osobo bagade dunu afae da Gode Esalebe amo Ea sia: laluga misi, amo nabaloba, bu esalebe ba:bela:? Hame mabu!
27 Mousese! Di bu sinidigima! Ninia Hina Gode Ea sia: huluane nabima. Amasea, ninima bu misini, Ea sia: huluane ninima alofele olelema. Ninia da nabimu amola hamomu!’
28 Hina Gode da dilia sia: nabaloba, nama amane sia:i, ‘Na da ilia sia: nabi dagoi. Amo da moloi. 29 Ilia da eso huluane agoaiwane dawa:mu, Na da hanai. Ilia da eso huluane Nama nodone Na sia: nabawane hamomu da defea. Amasea, ilia da eso huluane ilia amola iligaga fi da hahawane esalumu. 30 Di masa amola ilia da ilia abula diasu bu sinidigima:ne sia:ma. 31 Be di! Mousese! Di guiguda: esalu, Na da Na sema amola hamoma:ne sia:i huluane dima olelemu. Amasea, amo huluane di alofele ilima olelema. Bai ilia da amo huluane soge Na da ilima iaha amo ganodini fa:no bobogemu da defea.’
32 Isala:ili dunu fi! Dawa:ma! Dilia Hina Gode Ea sia: dilima sia:i amo huluane nabawane hamoma. Sema afae amoma hame nabasu hou maedafa hamoma.
33 Huluane nabasu hou hamoma. Amasea, dilia da hahawane ba:mu amola soge dilia da waha gesowale fimu amo ganodini mae fisili esalalalumu.”

*5:8: Gobele Salasu 26:1; Mousese ea Malasu 4:15-18, 27:15

5:9: Gadili Asi 34:6-7; Idisu 14:18; Mousese ea Malasu 7:9-10

5:11: Gobele Salasu 19:12

§5:12: Gadili Asi 16:23-30, 31:12-14

**5:13: Gadili Asi 23:12, 31:15, 34:21, 35:2; Gobele Salasu 23:3

††5:16: Mousese ea Malasu 27:16; Ma:diu 15:4, 19:19; Maga 7:10, 10:19; Luge 18:20; Efesase 6:2, 6:3

‡‡5:17: Mui 9:6; Gobele Salasu 24:17; Ma:diu 5:21, 19:18; Maga 10:19; Luge 18:20; Louma 13:9; Ya:mese 2:11

§§5:18: Gobele Salasu 20:10; Ma:diu 5:27, 19:18; Maga 10:19; Luge 18:20; Louma 13:9; Ya:mese 2:11

***5:19: Gobele Salasu 19:11; Ma:diu 19:18; Maga 10:19; Luge 18:20; Louma 13:19

†††5:20: Gadili Asi 23:1; Ma:diu 19:18; Maga 10:19; Luge 18:20

‡‡‡5:21: Louma 7:7, 13:9

§§§5:22: Hibulu 12:18-19