20
Hame Nabasu Hou Se Iasu
Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Isala:ili dunu ilima amane sia:ma, Nowa Isala:ili dunu o ga fi dunu Isala:ili soge ganodini esala, amo da ea mano Moulege (ogogosu ‘gode’) ema iasea, medole legema. Isala:ili esalebe dunu da amo dunu igiga medole legema:ne sia:ma. Na da amo dunuma ea ha lai dunu agoane ba:mu amola Na da e ea fi ilima fadegamu. Bai e da ea mano ogogosu ‘gode’ Moulege ema gobele salimusa: ia dagoiba:le, e da Na hadigi sogebi gugunufinisi dagoi amola Na hadigi Dio amo gugunufinisi. Dunu afae da ea mano afae Moulege ema iasea, amola Isala:ili fi dunu da mae dawa:le, amo dunu hame medole legesea, Na da amo dunu amola ea sosogo fi ilima mi hanane ba:mu amola e amola eno dunu huluane amo da ea hou fa:no bobogele, ogogosu ‘gode’ Moulege ema dawa:sa, amo huluane Na da Na fi dunu defele hamedafa ba:mu.
Nowa da hou dawa:musa:, gesami dasu (amo da bogoi a:silibu hogosa) amoga ahoasea, Na da amo dunu ea fi amoga fadegale fasimu. Dilia hou hadigiwane ouligima. Bai Na, dilia Hina Gode, da hadigi. Na sema noga:le nabima! Bai Na da Hina Gode amola Ni fawane da dilia hou hadigima:ne hamosa.’ ” * Gadili Asi 21:17; Ma:diu 15:4; Maga 7:10Hina Gode da eno hamoma:ne sia:i olelei, amane, “Nowa da ea eda o ame elama gagabusu aligima:ne ilegesea, amo dunu medole legema. E da hi hou hamobeba:le fawane bogomu.
10  Gadili Asi 20:14; Gobele Salasu 18:20; Mousese ea Malasu 5:18Dunu da Isala:ili dunu eno ea uda amo inia uda adole lasu hou hamosea, dilia amo dunu amola uda gilisili medole legema. 11  Gobele Salasu 18:8; Mousese ea Malasu 22:30, 27:20Dunu da ea eda idua afae gilisili golasea, e da ea eda gogosiama:ne wadela:le hamosa. E amola amo uda gilisili medole legema. Elesu da wadela:i hou hamobeba:le fawane bogosu ba:mu. 12  § Gobele Salasu 18:15Dunu da egefe idua amola gilisili golasea, dilia ela medole legema. Ela da fi ganodini lasu hou hamobeba:le, bogosu ba:mu. 13  ** Gobele Salasu 18:22Dunu da eno dunu amo sama da ea sama adole lasu hou hamosea, amo da gogosiasu wadela:idafa hou. Dilia ela gilisili medole legema. Elesu da wadela:i hamobeba:le, bogosu ba:mu. 14  †† Gobele Salasu 18:17; Mousese ea Malasu 27:23Dunu da uda amola amo ea idiwi amo gilisili lasea, dilia amo udiana medole legema. Bai amo da gogosiasu liligi bagade amola amo hou dilia fi amo ganodini da sema bagade - hamedei. 15  ‡‡ Gadili Asi 22:19; Gobele Salasu 18:23; Mousese ea Malasu 27:21Dunu da ohe amo hadesea, e amola amo ohe medole legema. 16 Amola uda da ohe amoma hademusa: dawa:sea, amo uda amola ohe gilisili medole legema. Ela wadela:i hou hamomu hanaiba:le, se iasu bogosu lamu. 17  §§ Gobele Salasu 18:9; Mousese ea Malasu 27:22Dunu da ea dalusidafa o fi ada afae amola eme afafai amo lasea, ela dunu huluane ba:ma:ne gogosiasu lamu amola gadili sefasi dagoi ba:mu. E da ea dalusi gilisili golai dagoiba:le, se iasu ba:mu. 18  *** Gobele Salasu 18:19Dunu da uda ea oubi sioi fisu amoga ema gilisili golasea, dilia ela gadili sefasima. Bai ilia da ledo gala hamoi sema amo gugunufinisi dagoi.
19  ††† Gobele Salasu 18:12-14Dunu da ea awa ema gilisili golasea, ela da fi ganodini wadela:i uda lasu hou hamobeba:le, amo hou ea se iasu lamu. 20 Dunu da ea adabi ea uda amola edaiya idua amo gilisili golasea, e da ea adabi o edaiya ea hou wadela:lesiba:le, e amola amo uda da se iasu ba:mu. Ela da mano lalelegemu hamedei ba:mu. 21  ‡‡‡ Gobele Salasu 18:16Dunu da ea ola o eya idua lasea, ilia da mano mae lalelegele, aligime esalu, bogomu. E da ea ola o eya ea hou wadela:lesiba:le amola ledo hamoi gala sema wadela:lesiba:le, se iasu ba:mu.
22 Hina Gode da amane sia:i, “Na hamoma:ne sia:i liligi amola sema huluane amoma noga:le fa:no bobogema. Amo hamosea, Ga:ina:ne soge (amoga Na da dili oule ahoa) da dili higale hame fadegamu. 23 Dilia Ga:ina:ne sogega esalebe dunu ilia hou mae lalegaguma! Na da amo hame lalegagui dunu gadili sefasilala. Ilia wadela:i hou bagade hamonanebeba:le, Na higale isomu agoai galebe. 24 Be amo soge noga:i amola nasegagi Na da dilima ima:ne ilegei dagoi. Amola Na da dilima imunu. Na da dilia Hina Gode. Amola Na da dilia fi amo fifi asi gala eno amoga mogili gagai.
25 Amaiba:le, dilia sio amola ohe fi amo da sema ganodini ledo gala amola sio amola ohe amo da ledo hamedei, amo afafama. Ledo gala sio amola ohe mae moma. Na da amo da ledo gala sia:beba:le, dilia da amo nasea ledo gala hamoi dagoi ba:sa:besa:le, mae moma. 26 Dilia da Na: fi dunu amola hadigi hamoi dagoi ba:mu. Dilia Na fidafa dunu esaloma:ne, Na da dili amo fifi asi gala eno ilima afafai dagoi.
27 Nowa dunu o uda da gesami dasu hou hamosea (bogoi a:silibu ilima sia:sa), amo dilia igiga gala:le, medole legema. Agoai dunu, hisu wadela:i hamobeba:le da bogosu ba:mu.”

*20:9: Gadili Asi 21:17; Ma:diu 15:4; Maga 7:10

20:10: Gadili Asi 20:14; Gobele Salasu 18:20; Mousese ea Malasu 5:18

20:11: Gobele Salasu 18:8; Mousese ea Malasu 22:30, 27:20

§20:12: Gobele Salasu 18:15

**20:13: Gobele Salasu 18:22

††20:14: Gobele Salasu 18:17; Mousese ea Malasu 27:23

‡‡20:15: Gadili Asi 22:19; Gobele Salasu 18:23; Mousese ea Malasu 27:21

§§20:17: Gobele Salasu 18:9; Mousese ea Malasu 27:22

***20:18: Gobele Salasu 18:19

†††20:19: Gobele Salasu 18:12-14

‡‡‡20:21: Gobele Salasu 18:16