21
Gobele Salasu Dunu Ilia Hadigi Hou
Hina Gode da Mousesema, e da Elane gobele salasu dunu ilima alofele sia:ma:ne sia:i, “Gobele salasu dunu ea fi dunu bogosea, e da ledo gala hamosa:besa:le amo dunu ea ‘idigisa’ lolo Nasu amoma maedafa gilisima:mu. - Be ea ame o ada o egefe o idiwi o ola eya o dalusi ea diasu ganodini esala, amo bogosea e da ea bogosu dawa:su gilisisu amoga gilisimu da defea. Be uda lasu hou amoga dunu o uda da ea fi amoma gilisi, e da ledo gala hamosa:besa:le, amo bogosu dawa:ma:ne hou amoma hame gilisimu.
* Gobele Salasu 19:27-28; Mousese ea Malasu 14:1Gobele salasu dunu da ea dialuma hinabo mogili hame waga:mu amola ea maya:bo fe hame waga:mu amola e da ea da:i dioi asigi hou olelema:ne, e da ea da:i hame mi defemu. E da ea hou huluane amo ganodini hadigi ba:mu. E da Na Dio hame wadela:ma:mu. Gobele salasu dunu da uda lasea, e da hina: da:i bidi lasu uda o uda amo da eno dunuma dawa:digi o uda amoda enoga lai fisiagai, agoai uda hame lamu.
Gobele salasu dunu da ha:i manu gobele salasu liligi Nama iaha. Amaiba:le, dunu eno da gobele salasu dunu da hadigi hamoi dagoi dawa:mu da defea. Na da Hina Gode! Na da hadigidafa amola Na da Na fi dunu amo hadigi hamosa. Gobele salasu dunu ea idiwi da hina: da:i bidi lasea, e da ea ada gogosiama:ne ea hou wadela:lesiba:le, laluga gobelesili medole legema:mu.
10 Ilia da gobele salasu Ouligisu dunu amo ea dialumaga ilegesu susuligi sogadigi dagoi amola gobele salasu abula gasisalima:ne ilegei dagoi. Amaiba:le, dunu da bogosea, e da ea dialuma hinabo mae fesega:ne, ea da:i dioi olelema:ne abula gadelamu, amo hou e da hame hamomu. 11 - 12 E da Na hadigi hou hamoma:ne, Nama ilegei dagoi. Amaiba:le, e da ledo gala hamoma:ne, hou huluane hame hamomu. Amola e da Na sema Abula Diasu amo ledo gala hamosa:besa:le, e da Na diasu fisili, diasu amo ganodini bogoi da dialebe amoga masunu da sema bagade. Ea ada o ame amola da bogosea, e da ilia dialebe diasu amoga hame masunu. 13 E da a:fini, dunu hame dawa:digi amo fawane lamu. 14 E da uda didalo o dunu enoga lai fisiagai uda o hina: da:i bidi lasu uda amo hame lamu. E da ea fidafa a:fini dunu hame dawa:digi amo fawane lama:mu. 15 Ea mano da hadigi hamoi dagoi ba:mu da defea. Be e da uda udigili lasea, ea mano da sema ganodini ledo gala hamoi dagoi ba:mu. Na da Hina Gode amola Na da Gobele Salasu Ouligisu dunu mogili gagale hadigi hamoi dagoi.”
16-17 Hina Gode da Mousesema, e da Elanema amane sia:ma:ne sia:i, “Digaga fi amo afae da ea da:i hodo liligi da wadela:i ba:sea, e da ha:i manu iasu Nama imunu da defea hame. Amo sema da wali amola eso huluane dialalalumu. 18 Nowa da ea da:i hodo liligi afae da wadela:i ba:sea, e da ha:i manu gobele salasu Nama hame imunu. Si dofoi dunu amola emo gasuga:igi o da:i wadela:lesi amo huluane, 19 lobo o emo afoi dunu,
20 baligi fele heda:i o samoi dunu, si oloi o gadofo oloi o gulusu danai, 21 Elane egaga fi amo ganodini da da:i wadela:i amo da ha:i manu gobele salasu Nama hame imunu.
22 Agoai dunu da ha:i manu Nama iasu liligi amo manu da defea. E da hadigi ha:i manu iasu amola hadigidafa ha:i manu iasu amo manu da defea. 23 Be ea da:i da fonobahadi wadela:iba:le, e da Sema Abula (amo da Hadigi Malei Sesei amola Hadigidafa Momei Sesei afafasa) amola oloda amo gadenene hame misunu. E da amo hadigi liligi ledo gala hamosa:besa:le, gadenene hame misunu. Bai Na da Hina Gode amola Na da amo liligi hadigima:ne hamosa.”
24 Amo sia: huluane, Mousese da Elane, egefela amola Isala:ili dunu ilima olelei.

*21:5: Gobele Salasu 19:27-28; Mousese ea Malasu 14:1