22
Hina Godema Gobele Salasu da Hadigi
1-2 Hina Gode da Mousesema, e da Elane amola egefela elama amane sia:ma:ne sia:i, “Na Dio mae wadela:ma! Amaiba:le, sema iasu amo da Isala:ili dunu da Nama ima:ne ilegesa, amo nodone dawa:ma. Na da Hina Gode! Diligaga fi dunu afae da ledo gala hamoi galea, amola e da sema iasu amo Isala:ili dunu da Nama ima:ne ilegei, amo gadenene masea, e bu oloda hawa: hamosu hamoma:ne hamedafa heda:mu. Amo sema da eso huluane dialumu. Na da Hina Gode!
- Elane egaga fi dunu da gadofo olo bagade madelasea o ea da:i amoga guhi gadili ahoasea, e da sema iasu ha:i manu amo hame manu. E da ledo gala hamoiba:le, bu ledo hamedei ba:sea fawane bu manu. Gobele salasu dunu da ledo gala liligi (amo da bogoi da:i hodo gadenene dialu) amo digili ba:sea o ea da:iga ami gadili ahoasea, o e da ledo gala ohe o dunu digili ba:sea, e amola da ledo gala hamoi dagoi ba:mu.
Gobele salasu dunu da agoai hamosea, e da ledo hamone, daeya doaga:sea fawane bu ledo hamedei ba:mu. Be amogala e da sema ha:i manu iasu manusa: dawa:sea, e da hidadea hano ulimu. Eso dasea, e da sema dodofei dagoi ba:mu. Amasea, e da sema ha:i manu iasu (amo da ea ha:i manu) amo manu da defea. E da ohe amo da hisu bogoi o sigua amoga medole legei, amo ea hu hame manu - sema gala. Agoai hamoi ganiaba, e da ledo gala hamona:noba. Na da Hina Gode!
Gobele salasu dunu huluane da hamoma:ne sia:i Na iligili i, amo noga:le fa:no bobogema:ma. Agoane hame hamomu ganiaba, ilia da wadela:le hamoiba:le, bogola:loba. Bai ilia da Na hamoma:ne sia:i i, amo hame nabala:loba. Na da Hina Gode amola Na da ili hadigima:ne hamosa.
10 Gobele salasu fi dunu fawane da sema ha:i manu iasu manu da defea. Eno dunu huluane (amola nowa da gobele salasu dunu ea diasu ganodini esala o ea hawa: hamosu dunu), ilia da hamedafa manu - sema bagade.
11 Be gobele salasu dunu ea udigili hawa: hamosu dunu (ea muniga bidi lai o ea diasu ganodini lalelegei), ilia da ha:i manu gobele salasu dunuma i, amo manu da defea.
12 Gobele salasu dunu ea idiwi amo da hame gobele salasu dunu amoma fisia, da sema ha:i manu iasu amo hame manu. 13 Be gobele salasu dunu ea idiwi amo da didalo hamoi o dunuga fisiagai, amo da mano hame amola ea eda bu ouligima:ne ea diasuga bu masea, e da sema ha:i manu ea gobele salasu eda hi iabe amo manu da defea.
14 Be dunu eno (amo da gobele salasu dunu ea sosogo fi dunu hame) amo da mae dawa:le, sema ha:i manu iasu mogili nasea, e da amo ea bidi lasu idi defele amola20% eno amo gobele salasu dunuma bu dabe imunu. 15 - 16 Gobele salasu dunu da sema ha:i manu iasu amo ledo gala hamosa:besa:le, ilia da eno hame ilegei dunu amo moma:ne, logo hame doasima:mu. Bai amo hame ilegei dunu da wadela:i hou hamomu ganiaba, se iasu ba:mu ganuma:loba. Na da Hina Gode amola Na da gobele salasu iasu liligi hadigi hamoma:ne hamosa.
17 - 18 Hina Gode da Mousesema e da Elane, egefela amola Isala:ili dunu huluane ilima hamoma:ne sia:i hagudu dedei ilima olelema:ne sia:i. “Isala:ili dunu o ga fi Isala:ili soge ganodini esala, amo da Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu gobele salasu iasea (e da amo ima:ne ilegei o Godema hahawaneba:le udigili iaha) e da ohe noga:idafa wadela:i hame gala fawane ima:ne sia:ma. 19 Ohe amo da gawali amola wadela:i hamedafa gala, amo fawane imunu. 20  * Mousese ea Malasu 17:1Be dilia da wadela:i gala ohe amo imunusa: dawa:sea, Hina Gode da amo iasu hame lamu. 21 Nowa da Hahawane Gilisili Olofole Iasu Hina Godema imunusa: dawa:sea, (e da amo imunusa: ilegei o Godema hahawaneba:le, udigili iaha) amo ohe amola da wadela:i hame gala liligi fawane ima.
22 Ohe amo da si dofoi o emo gasuga:igi o fofa:gi o aiya o baho gala, agoai ohe Hina Godema mae ima. Amola agoai ohe amo ha:i manu iasu oloda da:iya mae gobesima.
23 Dilia ohe amo da noga:le hame alei o fonobahadi wadela:i amo hahawane udigili iasu agoane imunu da defea, be gobele salasu ilegei agoane mae ima. 24 Amola ohe amo ea gulusu da lologoi o fa:ginisi o fofonomai o danai, agoai ohe Hina Godema mae ima. Isala:ili soge ganodini, amo iasu hou da sema bagade.
25 Dilia ha:i manu iasu imunusa:, ohe amo dilia da ga fi amoga lai mae ima. Hina Gode da amo ohe da wadela:i ba:mu, amola e da amo hame lamu.
26 - 27 Bulamagau mano o sibi mano o goudi mano da lalelegesea, e da ea ame amola gilisili eso fesuale esalumu. Amalalu, amo lale, ha:i manu gobele iasu hamoma:ne imunu da defea.
28 Bulamagau amola ea mano o sibi amola ea mano o goudi amola ea mano amo eso afaega gilisili gobele salasu hamomusa: mae hamoma. 29 Hina Gode da dili hahawane gousa:ma:ne, dilia Ema nodomusa: gobele salasu iasea, sema hamoi amo noga:le fa:no bobogema. 30 Amo ha:i manu iabe goe, eso amoga dilima i, amoga fawane moma. Golale hahabe manusa:, mae yolesima.
31 Hina Gode da amane sia:i, “Na sema amo nabawane hamoma! Na da Hina Gode!
32 Na Hadigi Dio amo mae wadela:ma. Isala:ili dunu huluane da Na Hadigi amo sia:ma:mu. Na da Hina Gode amola Na da dilia hadigi hamoma:ne hamosa. 33 Na da dilia Gode esaloma:ne, dili Idibidi sogega fisili masa:ne asunasi. Na da Hina Gode!

*22:20: Mousese ea Malasu 17:1