8
Solo da Sidibene ea medole legesu hou hahawane ba:i.
Solo da Sese fi amoma Se Iasu
Amo esoga, Yelusaleme sese fi dunu huluane da eno dunu ilia loboga se bagade nabalu. Asunasi dunu hame, be eno lalegagui dunu huluane da beda:iba:le, Yelusaleme yolesili, afafale Yudia amola Samelia, amo sogega fila asi. Gasa bagade lalegagui dunu da Sidibene ea da:i hodo lale, ha:giwane dinanuwane uli dogone sali. * Asunasi Dunu Ilia Hou 22:4-5, 26:9-11Be Solo da Yesu Ea fa:no bobogesu fi gugunufinisimusa: dawa:i galu. E da moilai eno amola moilai eno, amoga doaga:le, Yesu Ea hou lalegagui dunu amola uda, gasawane hiouginana se dabe iasu diasu ganodini sali.
Samelia Dunu da Sia: Ida:iwane Nabi
Dafawaneyale dawa:su dunu huluane da afagogobeba:le, ilia da sogebi huluane amoma Gode Ea sia: olelela asi. Filibe da Samelia sogega asili, amo soge bisili moilai bai bagade amo ganodini, Gode Ea ilegei dunu (Mesaia) da misi dagoi, amo sia: olelei. E da musa: hame ba:su gasa bagade hou hamobeba:le amola sia: moloiwane olelebeba:le, dunu bagohame da noga:le nabi. Fio liligi bagohame dunu ilia dogo ganodini esalu da bagadewane welalu fadegai dagoi. Dunu gadoi hamoi amola emo gasuga:igi dunu bagohame, e da Gode Ea gasaga uhinisi. Amaiba:le, amo diasu ganodini dunu huluane da hahawane bagade ba:i.
Amo diasu ganodini dunu afadafa esalu ea dio amo Saimone. E da sema nabi dunu galu. Ea gasa hou hamobeba:le, Samelia dunu da fofogadigisu. E da bagade dawa:su dunu, hisu da sia:i galu. 10 Diasu ganodini, dunu huludafa beda:iba:le, ea hou dawa:lalu. Ilia amane sia:i, “Amo dunu da Gode Ea gasa gagui dunu, Baligili Gasa Gagui!” 11 E da eso bagohame gasa bagade nabi hou hamobeba:le, ilia da ema fa:no bobogelalu. 12 Be Filibe da Gode Ea Hinadafa Hou amola Yesu Gelesu Ea Sia: Ida:iwane Gala, amo ilima olelei galu, ilia dafawaneyale dawa:beba:le, dunu amola uda, huluane hanoga fane sali dagoi. 13 Amola Saimone hi da dafawaneyale dawa:i galu. E da hanoga fane sali dagoloba, Filibe ea baligiga aligili, musa: hame ba:su gasa bagade hou ba:beba:le, bagadewane fofogadigi.
14 Asunasi dunu Yelusaleme moilai bai bagade amo ganodini esalu, ilia da Samelia dunu da Gode Ea hou lalegagui amo nababeba:le, amo dunu fidima:ne, Bida amola Yone asunasi.
15 Bida amola Yone da Samelia moilai afadafa amoga doaga:le, ilia da Samelia dunu amo da Gode Ea hou lalegagui, ilia dogo ganodini Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da aligila sa:ima:ne sia:ne gadoi. 16 Amo esoga, Samelia dunu ilia Hina Yesu Gelesu Ea Dioba:le amo fawane ba:bodaise hamoi dagoiba:le, ilia dogo ganodini Gode Ea A:silibu Hadigidafa da hame aligila sa:i. 17 Amalalu, Bida amola Yone, ela lobo ilima ligisili, Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala ilia dogo ganodini aligila sa:i.
18 Ela da amo lalegagui dunu ilima lobo ligisiba:le, Gode da ilima Ea A:silibu i dagoi, amo hou Saimone ba:i. Amaiba:le, e da Bida amola Yone, elama muni imunusa: sia:i.
19 E amane sia:i, “Na da dunu ilima na lobo ligisili, ilia Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala lama:ne, amo gasa hou alia nama bidi lama.”
20 Be Bida bu adole i, “Di da giadofale Gode Ea hahawane dogolegele iasu muniga bidi lamu dawa:beba:le, di amola dia muni, gilisili Helo sogega sa:imu da defea. 21 Dia dogo da Gode ba:ma:ne noga:i hameba:le, di da ninia hawa: hamosu amoga gilisimu da hamedeidafa. 22 Di gogosiane, dia wadela:i hamomu dawa:su yolesili, di da amo wadela:le dawa:beba:le Gode da gogolema:ne olofoma:ne, Godema sia:ne gadoma.
23 Dia dogo ganodini da gamogai mudasu hou amola wadela:i hou da di gasa bagadewane gagulaligisa.” 24 Amalalu, Saimone da Bida amola Yone, elama sia:i, “Amo hou di waha sia:i liligi nama mae doaga:ma:ne, ali da Godema sia:ne gadoma:ne na da ha:giwane edegesa!” 25 Bida amola Yone, da Gode Ea hou elama hamoi amo olelelalu, amola Gode Ea Sia: olelelalu, Yelusaleme moilai bai bagade amoga buhagi. Logoga ahoanoba, ela da Gode Sia: Ida:iwane Gala Samelia moilai gagai bagohame amo ganodini olelei.
Filibe amola Idioubia Gamane Fidisu Dunu
26 Gode Ea a:igele dunu da Filibema amane sia:i, “Dia liligi gilisili, di ga (south) asili, logo da Yelusaleme yolesili Gasa moilai bai bagadega doaga:sa, amo logoga masa. (Dunu da wali eso amo logoga hame ahoa.) 27 - 28 Amalalu, Filibe ea liligi momagele, asi. Amo logoga, Idioubia Gamane eagene dunu (gulusu danai dunu) amo ahoanebe ba:i. Amo dunu da Idioubia ouligisu uda ea muni ouligisu dunu. E da Godema sia:ne gadomusa:, Yelusaleme moilai bai bagade amoga asili dagole, bu ea sa:liode amo ganodini hi diasuga doaga:musa: ahoanu. E da sa:liode fila heda:le ahoanu, e da Aisaia Gode Sia: Dedei Buga idilalu.
29 Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da Filibe ea dogo amoma amane olelei, “Di da amo sa:liode gadenenewane aligila masa!”
30 Filibe da hehenane, sa:liode gadenenewane aligila asili, Idioubia dunu da Aisaia Gode Sia: Dedei idilalebe nabi. E da ema amane adole ba:i, “Dia waha idilala bai di noga:le dawa:bela:?”
31 Amalalu, Idioubia dunu da Filibema amane sia:i, “Dunu eno da nama hame olelebeba:le na da habodane dawa:ma:bela:?” E da Filibe amo ema dafulili sa:liode ganodini fila heda:ma:ne sia:i.
32  Aisaia 53:7-8Ilia da sibi mano medole legesea o sibi ea hinabo dadamusia,
sibi da hame sia:sa.
Amo defele, ilia Gode Ea Hawa: Hamosu Dunu famusa: oule ahoanoba,
E da ouiya:le esalu.
33 Ilia da E afugili Ema fofada:nanu, E medole legemusa: oule asi.
Amola Ea esalebe eso amoga,
esalebe dunu huluane da Ea bogobe asigiwane hame dawa:i galu.
E da ninia fi dunu ilia wadela:i hou hamoiba:le,
medole legei dagoi ba:i.
34 Idioubia eagene dunu da Filibema adole ba:i, “Nama adoma! Nowa dunu ea hou amo balofede sia: dedei olelesa? Amo da hisu hi hou dedei, o eno dunu ea hou olelemusa: dedebela:?” 35 Amalalu, Filibe da amo sia: dedei ea bai huluane ema olelei. E da Yesu Gelesu Ea sia: Ida:iwane Gala huluane ema olelei. 36 Logoga bu ahoanu, ilia hano sogebi amoga doaga:i. Amalalu Idioubia dunu da amane sia:i, “Defea! Hano dialebeba:le, na da ba:bodaise hamomu da defeala:?” 37 Filibe da amane sia:i, “Di da dia dogoga noga:le dafawaneyale dawa: galea, ba:bodaise hamomu da defea.” Idioubia dunu da amane bu adole i, “Na da dafawaneyale dawa:be! Yesu Gelesu da Gode Ea Manodafa amo na da dafawaneyale dawa:be.”
38 E da sa:liode genonesisu dunuma ouligima:ne sia:noba, e amola Filibe, da hanoga gudu sa:ili, Filibe da Idioubia dunu hanoga fane sanasi dagoi. 39 Ela bu bega: heda:le, Gode Ea A:silibu Hadigidafa da Filibe oule asi. Idioubia Gamane dunu da Filibe bu hame ba:i. Be ea dogo ganodini hahawane bagade ba:laluwane logoga bu asi. 40 Filibe da A:silibuga oule asili, A:sadode moilai bai bagadega doaga:i dagoi ba:i. Amalalu, amo moilai yolesili, Sesalia moilaiga doaga:musa: asili, logoga ahoanu, moilai huluane amo ganodini, e da Gode Ea Sia: Ida:iwane Gala olelelalu.

*8:3: Asunasi Dunu Ilia Hou 22:4-5, 26:9-11

8:32: Aisaia 53:7-8