22
“Na fi dunu amola ada huluane, na da ni hou gaga:musa: dilia nabima!” E da Hibulu sia:ga ilima sia:be amo nababeba:le, ilia da baligiliwane ouiya:i. Bolo da eno amane sia:i:,
* Asunasi Dunu Ilia Hou 5:34-39“Na da Yu fi dunu. Na da Dasase moilai bai bagade Silisia sogega lalelegele, Yelusaleme moilai bai bagade amoga misini, na da Gama:iliele ea sugulu ganodini sugulu hamosu. E da gasa bagadewane, nini aowalalia sema nama olelei. Na da dili huluane wali eso gilisi amo defele, Gode Ea hou gasawane gagui galu. Asunasi Dunu Ilia Hou 8:3, 26:9-11Na musa: da Yesu Gelesu Ea Logoga ahoasu dunu se nabima:ne fananu amola bogoma:ne fasu. Na da ilia gagulaligili, se dabe iasu diasu ganodini ha:digi. Gobele salasu Ouligisu dunu amola Gasolo dunu huluane, ilia da na sia: da dafawane dawa:. Ilia na:iyado Yu dunu Dama:sagase moilaiga esalu ilima meloa dedene nama i. Amaiba:le, na da Yesu Ea hou lalegagui dunu amo gagulaligili, sia:inega la:gili, se dabe iasu ima:ne Yelusaleme moilai bai bagade amoga bu hiouginana asi dagoi.
Bolo da Yesu Ea Hou Lalegagui amo Hou Olelei
(Asunasi Dunu Ilia Hou 9:1-19; 26:12-18)
Na da logoga ahoanoba, Dama:sagase moilai gadenenewane doaga:loba, esomogoa hadigi bagade muagado misini nama sisiga:i ba:i. Na da osoboga diasa:ili, sia: amane nabi, `Solo! Solo! Di da abuliba:le nama se iabela:?’ Na da amane adole ba:i, ‘Hina! Di da nowala:?’ E da nama bu adole i, ‘Na da Yesu, Na:salede dunu! Di da nama se iaha!’ Dunu eno sigi ahoasu dunu da hadigi ba:i, be sia: ea bai hame dawa:i galu. 10 Na amane adole ba:i, ‘Hina! Na da adi hamoma:bela:?’ Hina Gode da bu adole i, ‘Di wa:legadole, Dama:sagase moilaiga masa! Amo moilaiga, dunu eno da dia hawa: hamosu amo Gode da dima ilegei, amo dima olelemu.’ 11 Hadigi bagade da na si wadela:lesiba:le, na da hamedafa ba:i. Amaiba:le, na fidisu dunu da na lobolele, Dama:sagase moilaiga oule asi.
12 Amo moilai ganodini, dunu afae ea dio amo A:nanaia:se esalu. E da Godema bagade dawa:su dunu. E da ninia Sema nabawane hamosu amola Yu dunu huluane da ema nodone dawa:i. 13 E da nama misini, na dafulili lela, amane sia:i, ‘Na fi dunu, Solo. Di bu ba:ma.’ Amalalu, mae aligili na si bu ba:i. Na A:nanaia:se ba:i. 14 E nama amane sia:i, ‘Ninia aowalali dunu ilia Gode da di Ea ida:iwane hawa: hamosu dunu Yesu Gelesu amo ba:ma:ne amola Ea sia: E lafidili sia:i nabima:ne, dima ilegei dagoi.
15 Di da Yesu Ea ba:su dunu amo hawa: hamosu hamomuyo. Di da dunu huluanema dia ba:i liligi amola dia nabi liligi, olelemu. 16 Be wali, udigili mae esaloma! Wa:legadole, hanoga fane salasu hou hamoma! Di Godema sia:ne gadosea, dia wadela:i hou huluane dodofei dagoi ba:mu!’
Gode da Boloma e da Dienadaile Dunuma Sia: Olelemusa: Sia:i
17 Na da Yelusaleme moilai bai bagade amoga buhagi. Na da Debolo Diasu ganodini Godema sia:ne gadosa, esalawane ba:i.
18 Amo ganodini, na Hina Yesu Gelesu ba:i. E da nama amane sia:i, ‘Hadi mabu! Yelusaleme moilai bai bagade hedolo yolesima. Di da guiguda: esalebe dunuma dia ba:su liligi amola Na hou olelesea, ilia da hame nabimu.’
19 Na Ema bu adole i, ‘Hina! Na da musa: sinagoge diasuga asili, na da Dia hou lalegagui dunu gagulaligili fasu. 20  Asunasi Dunu Ilia Hou 7:58Ilia da Dia ba:su dunu Sidibene amo medole legeloba, na amola da amoga esalu. Na da ea medosu hahawane ba:i, amola na da ea medosu dunu ilia abula ouligimusa: gagui.’ 21 Be Hina Yesu Gelesu da nama sia:i, ‘Masa! Na da di sedaga esalebe Dienadaile dunu amo olelema:ne, asunasimu galebe!’
22 Dunu huluane da Bolo ea sia: noga:le nabi. Be e da Dienadaile dunuma masunu sia:beba:le, ilia bu ha:giwane halasu, amane, “Amo dunu bogoma:ne medoma! E da bu esalumu da defea hame galebe!”
23 Ilia da ‘a:i’ ea gusa:ne, amola ilia abula fadegale fefeloasu, osobo gasa:le gadosu.
24 Louma dadi gagui ouligisu dunu da ea dadi gagui dunuma, ilia Bolo gagili sali diasu amo ganodini oule masa:ne sia:i. E da Yu dunu da Bolo medoma:ne bagadewane halasu amo ea bai nabima:ne, ilia Bolo bagadewane fama:ne, e sia:i.
25 Be ilia Bolo fama:ne ifaga la:gi dagoiba:le, Bolo da dadi gagui ouligisu dunu afae gadenene lela ema amane sia:i, “Di da Louma dunudafa amo ea wadela:i hou hogoma:ne mae fofada:ne, udigili famu da Louma sema defele ganabela:?”
26 Amo dadi gagui ouligisu da amo sia: nababeba:le, e da ouligisudafa ema asili, ema amane adole ba:i, “Di da adi hamosala:? Amo dunu da Louma dunudafa!”
27 Amalalu, dadi gagui ouligisu da Boloma asili, ema amane adole ba:i, “Adoma! Di da Louma dunudafala:?” Bolo da bu adole i, “Ma!” 28 Dadi gagui ouligisu da bu adole i, “Na da muni bagade Gamanema ia dagoiba:le, Louma dunudafa hamoi galu.” Bolo da bu adole i, “Be na ada da Louma dunuba:le, na da Louma dunudafa esala!”
29 Hedolowane, dadi gagui dunu ilia Boloma adole ba:musa: dawa:i dunu, amo sia: nababeba:le beda:iwane mugului. Dadi gagui ouligisu dunu amola da bagadewane beda:i. Bolo da Louma dunudafa, amola e da amo sa:inega la:gi dagoi, amo dawa:beba:le, e bagadewane beda:i.
Bolo da Gasolo dunu ilima Fofada:i
30 Dadi gagui ouligisu da moloiwane Yu dunu ilia Boloma halasu ea bai dawa:ma:ne dawa:i galu. Amaiba:le, golale hahabe, e da ea dunuma Bolo sia:ine fadegama:ne sia:i. E da Gobele salasu Hina dunu amola Gasolo dunu huluane gilisima:ne sia:i. Amalalu, e da Bolo oule misini, Bolo da huluane ba:ma:ne leloma sia:i.

*22:3: Asunasi Dunu Ilia Hou 5:34-39

22:4: Asunasi Dunu Ilia Hou 8:3, 26:9-11

22:20: Asunasi Dunu Ilia Hou 7:58