66
Hina Gode da Fifi Asi Gala ilima Fofada:mu
* Ma:diu 5:34,35,23:22Hina Gode da amane sia:sa, “Hebene da Na Fisu gala. Amola osobo bagade da Na emo osa:sisu. Amaiba:le, dilia da habodili diasu amo ganodini Na esaloma:ne gaguma:bela:? Asunasi Dunu Ilia Hou 7:49-50Na Nisu da osobo bagade amola mu huluane hahamoi dagoi. Nowa dunu da ilia hou fonobosa amola Nama sinidigili, Nama beda:i gala amola Na sia: naba, amo dunuma Na da hahawane gala.
Be dunu fi ilia nodone sia:ne gadosu hou da wadela:idafa. Ilia da bulamagau medole legele gobele sala amo defele dunu medole legele gobele sala. Ilia da sibi mano gobele salasu defele, wa:me ea galogoaga fisa. Ilia gagoma iasu defele gebo ea maga:me iaha. Ilia da ogogosu loboga hamoi ‘gode’ liligi ilima sia:ne gadosa amola gabusiga: manoma gobesisa. Ilia da hahawane wadela:idafa nodone sia:ne gadosu hou hamosa.
Amaiba:le, Na da ili gugunufinisimu. Liligi amoga ilia beda:i amoga ili gugunufinisimu. Bai Na da ilima misa:ne wele sia:beba:le, ilia da hame misi, amola Na da ilima sia:beba:le, ilia da Na sia: nabimu higa:i galu. Ilia da Na sia:i mae nabima:ne, amola wadela:i hou hamoma:ne, ilegei dagoi.”
Dilia dunu amo da Godema beda:i amola Ea sia: naba, dilia! Hina Gode Ea sia: nabima, “Dilia fidafa dunu mogili da dili higasa amola dilima gilisimu higasa. Bai dilia Nama molole fa:no bobogesa. Ilia da dilima oufesega:le, amane sia:sa, ‘Hina Gode da Ea gasa bagade hou olelemu amola dili gaga:mu da defea. Amasea, dilia hahawane hou ninia ba:mu.’ Be ilisu da gogosiasu ba:mu.” Nabima! Ga: bagade moilai amola Debolo diasu ganodini nabima! Amo da Hina Gode da Ea ha lai dunu ilima se iaha.
Wamolegei Sia: Olelesu 12:5Hina Gode da amane sia:sa, “Na hadigi moilai bai bagade da uda amo da hedolodafa mano lalelegesa be sega gawialasu hame hamosa, agoaiwane gala. Dunu afae da musa: amo hou ba:bela:? o nabibala:? Fifi asi gala afae da eso afadafa amoga lalelegebela:? Be Saione da fonobahadi fawane se nabalu, Isala:ili fifi asi da lalelegei dagoi ba:mu. Dilia adi dawa:bela:? Na da Na fi fidisia, ilia lalelegemu gadenesea, ilia lalelegemu logo Na da ga:ma:bela:? Hame mabu! Ilia da lalelegemu,” Hina Gode da amane sia:i.
10 Nowa da Yelusaleme amoma asigi galea, wali e amola gilisili hahawane hamoma.
Dilia da ea dafai eso amoga, ema asigiba:le, dinanu.
Be wali, e da wa:legadomuba:le, hahawane ba:mu.
11 E da bu bagade gagui ba:muba:le,
dilia da mano ea:mea dodo nabeba:le, hahawane gala,
amo defele hahawane ba:mu.
12 Hina Gode da amane sia:sa, “Na da dilima bagade gagui hou imunu, amola amo hou da dialumu. Fifi asi gala ilia liligi da hano amo hafoga:su hame dawa: defele, dilima manebe ba:mu. Dilia da mano amo ea:me da ema dodo maga:me iaha amola ouga:ne, ema asigi bagade hamosa, dilia da amo mano agoaiwane ba:mu. 13 Eme da ea mano dogo denesima:ne hamosa, amo defele Na da Yelusaleme ganodini, dilia dogo denesimu. 14 Dilia amo hou ba:sea, hahawane ba:mu. Amola Na da dilima amo hou hamomuba:le, dilia da gasa bagade amola oloi hame gala ba:mu. Amasea, dilia da dawa:mu, amo Na, Hina Gode, da nowa dunu da Na sia: nabawane hamosa amo fidisa, amola nowa da Nama ha lai amoma Na da ougi hou olelesa.”
15 Hina Gode da lalu gaguli manebe ba:mu. E da fedege agoane, isu ea ougia fila heda:le, Ea ha lai ilima se imunusa: manebe ba:mu. 16 E da nowa osobo bagade dunu da wadela:i hou hamonanebe ba:sea, ilima laluga amola gegesu gobihei amoga, se iasu ilima imunu. E da dunu bagohame medole lelegemu.
17 Hina Gode da amane sia:sa, “Na ha lai da ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadomusa:, ilia ledo doga:sea, ilia da sema ifabi amoga mogodigili ahoa, amola ilia da gebo hu amola dauwa amola eno sema ha:i manu naha. Ilia wadela:mu eso da gadenesa.
18 Ilia asigi dawa:su amola wadela:i hou amo Na dawa:. Na da fifi asi gala fi dunu huluane amo gilisima:ne misunu. Ilia da gilisisia, Na gasa bagade hou ea hamobe ba:mu. 19 Amola Na da se bidi iasu dunu, amo ilia da dawa:mu.
Be mogili ilima Na da se hame imunu. Be Na da ili soge sedaga amo da Na dio hame nabi amola Na gasa bagade hou hame ba:i, amoga asunasimu. Na da Siba:ini amola Libia amola Lidia (amoga dadi gagui dunu da gegesu bagade dawa:) amola Duba:le amola Galisi amo sogega asunasimu. Amo sogega ilia Na gasa bagade hou amo dunu fi ilima sisia:mu. 20 Ilia da dilia fi Isala:ili dunu amo soge ganodini esala, amo guiguda: bu oule misini, Nama hahawane iasu defele, Nama oule misunu. Ilia da amo Na sema agolo Yelusaleme ganodini amoga oule misunu. Ilia da hosi amola dougi amola ga:mele amo da:iya fila heda:le, amola sa:liode amola gaguli fula ahoasu amo ganodini oule misunu. Isala:ili dunu da widi amola gagoma ledo hamedei, ofodo ganodini Debolo diasuga gaguli maha, amo defele ilia da Yelusalemega oule misunu. 21 Amo dunu mogili, Na da gobele salasu amola Lifai dunu ilegemu.
22  § Aisaia 65:17; 2 Bida 3:13; Wamolegei Sia: Olelesu 21:1Osobo bagade gaheabolo amola mu gaheabolo da Na gasaga dialumu. Amo defele, diligaga fi, amola dilia dio, da Na gasaga dialumu. 23 Oubi Gaheabolo Lolo Nabe amola Sa:bade Eso huluane, fifi asi gala huluane dunu ilia da Nama nodone sia:ne gadomusa:, Yelusaleme guiguda: misunu. 24  ** Ma:diu 9:48Ilia da Yelusaleme fisili, ahoasea, dunu amo da Nama odoga:i, amo ilia bogoi da:i hodo ba:mu. Ifidi amo da ilia da:i hodo nanebe da bogosu hame ba:mu. Amola lalu ili nenana da ha:ba:dosu hame dawa:. Amola amo liligi ba:sea, fifi lasu dunu huluanedafa da higale ba:mu.”
Sia: ama dagoi

*66:1: Ma:diu 5:34,35,23:22

66:2: Asunasi Dunu Ilia Hou 7:49-50

66:7: Wamolegei Sia: Olelesu 12:5

§66:22: Aisaia 65:17; 2 Bida 3:13; Wamolegei Sia: Olelesu 21:1

**66:24: Ma:diu 9:48