14
Yodane Hano Eso Dabe La:idi Soge amo Fifili Iasu
Isala:ili gobele salasu dunu Elia:isa, Yosiua (Nane egefe) amola Isala:ili fi ouligisu dunu da Ga:ina:ne soge amo Yodane Hano eso dabe la:idi amo agoane fifili, Isala:ili fi ilima i. * Idisu 26:52-56; 34:13Isala:ili fi amo sesegeyale amola eno fi dogoa mogili la:idi Ma:na:se amola da soge amo Yodane Hano eso dabe la:idi lai. Hina Gode da Mousesema hamoma:ne sia:i defele, ilia da ululuasu hamobeba:le, soge alalo ilegei.
Idisu 32:33; 34:14-15; Mousese ea Malasu 3:12-17- Mousese da soge amo Yodane Hano eso mabadi la:idi amo fi aduna amola eno fi dogoa mogili la:idi (Ifala:ime) ilima i dagoi ba:i. (Yousefe egaga fi da fi aduna hamoi amo Mana:se amola Ifala:ime). Be Mousese da Lifai dunu ilima soge hame i. Be ilia da moilai amola sogebi ilia bulamagau amola ohe fi esaloma:ne lai. Hina Gode da Mousesema hamoma:ne sia:i defele, Isala:ili dunu da soge fifili iasu.
Ga:ilebe da Hibalone Moilai Bai Bagade Lai
Idisu 14:30Eso afaega, Yuda fi dunu mogili da Giliga:le moilaiga Yosiuama misi. Dunu afae, amo Ga:ilebe (Ginesaide dunu Yefane egefe) da Yosiuama amane sia:i, “Di dawa:! Hina Gode da Ga:idese Bania amoga di amola na ania hou amo Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousesema olelei. § Idisu 13:1-30Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousese da Ga:idese Bania amoga na amo Ga:ina:ne soge desega masa:ne asuna ahoanoba, na da ode 40 gidigi dagoi. Na da ema sia:i moloiwane bu adole i. Be dunu eno na sigi asi da ogogole olelebeba:le, ninia fi dunu da bagade beda:su. Be na da mae fisili, na Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i nabawane hamosu. ** Idisu 14:24Na da agoane hamobeba:le, Mousese da na amola na mano da soge amoga na da emoga osa:gi amo lamu sia:i. 10 Be wali ba:ma! Hina Gode da Mousesema amo sia:nanu, ode45 da gidigi dagoi. Amo ode ganodini, Isala:ili fi da wadela:i hafoga:i soge amo ganodini udigili lalu. Be Hina Gode Ea sia:i defele da na fidibiba:le, na da hame bogoi. Na da lalelegele ode85 gidigi dagoi,
11 amola na gasa da na gasa amo eso Mousese da na asunasi amo defele gala. Na da gegemusa: amola eno hawa: hamomusa: gasa defele gala. 12 Na da Ga:ina:ne soge ea hou noga:le olelei. Amo esoga Hina Gode da agolo soge nama imunu ilegele sia:i. Amaiba:le, amo soge nama ima. Ninia da amo eso A:nagimi dunu bagade da moilai bai bagade ganodini gagoi gagagula heda:i gagili sali, amo dilima olelei. Be Hina Gode Ea sia:i defele, E da na fidisia, na da amo dunu gadili sefasimu.”
13 Gode da Ga:ilebe (Yifane egefe) amo hahawane dogolegelewane fidima:ne, Yosiua da Godema sia:ne gadoi. E da Hibalone moilai bai bagade amo gaguma:ne ema i. 14 Amola wali Ga:ilebe (Ginesaide dunu Yifane amo egefe) amo egaga fi da Hibalone gagulala. Bai e da mae fisili Isala:ili Hina Gode amo nabalu. 15 Hibalone ea musa: dio da “Aba ea Moilai Bai Bagade.” (Aba da musa: A:nagimi dunu baligili gasa bagade dunu). Amalalu, Ga:ina:ne soge da gegesu fisili, olofosu ba:i.

*14:2: Idisu 26:52-56; 34:13

14:3: Idisu 32:33; 34:14-15; Mousese ea Malasu 3:12-17

14:6: Idisu 14:30

§14:7: Idisu 13:1-30

**14:9: Idisu 14:24