13
Isala:ili Fi Ilia Soge Lai. Be Eno Soge Hame Lai Dialebe Ba:i
Yosiua da da:i hamoi galu. Hina Gode da ema amane sia:i, “Di da da:i hamoi dagoi. Be dilia da soge eno hame lai amo bagohame lamu gala. Amo da Filisidia soge, Gesua amola ga (south) soge amo A:ifimi soge. (soge amo da Sayaiho Hano Idibidi alaloa gala, amo gano asili Egelone alalo amoga doaga:le da Ga:ina:ne dunu ilia soge. Filisidini hina bagade dunu da Ga:isa, A:siedode, A:siegelone, Ga:de amola Egelone amo moilai bai bagade gagaiga esalu). Eno soge hame lai da Ga:ina:ne dunu ilia soge amola Mia:ila (amo soge musa: Saidounia dunu gagui). Soge da asili A:ifege moilai bai bagade, A:moulaide soge la:idi alalo amoga doaga:sa. Eno da Gibalaide dunu ilia soge amola Lebanone soge eso mabe la:idi amo da asili Ba:ia:la Ga:de (Hemone Goumia ga diala) asili Ha:ma:de Logo amoga doaga:sa. * Idisu 33:54Amo soge ganodini da Saidounia dunu esalebe. Ilia da goumi soge Lebanone Goumi amola Misilifode Ma:imi amo soge dogoa esala. Isala:ili dunu da gaba:i ahoasea, na da amo dunu gadili sefasimu. Na hamoma:ne sia:i defele, di amo soge fifili, Isala:ili dunuma ima. Wali amo soge fifili Isala:ili fi eno sesegeyale gala amola Mana:se fi la:idi, ilia da eso huluane gaguma:ne, ilima ima.”
Yodane Hano Eso Mabadi Soge amo Fifi
Idisu 32:33; Mousese ea Malasu 3:12Liubene fi, Ga:de fi amola Eso Mabadi gusudili Mana:se fi da soge amo Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousese da ilima i amo Yodane Hano eso mabadi la:idi amo da lai dagoi. Ilia soge da Aloue moilai (Anone Fago bega: gala) amoga asi. Umi soge huluane Mediba amoga Daibone amoga doaga:le da ilia soge lai. 10 Amo soge da A:mone dunu ilia soge alaloga asi. Musa:, A:moulaide hina bagade ea dio amo Saihone (e da Hesiabone moilaiga hina bagade esalu) da moilai bai bagade huluane amo ganodini dialu ouligisu. 11 Ilia soge ganodini da Gilia:de, Gesua amola Ma:iaga soge. Amola Hemone Goumi huluane amola Ba:isa:ne soge la:idi (amo ea bega: alalo da Sa:lega) da ilia soge ganodini dialebe ba:i. 12 Eno da hina bagade Oge ea soge. (Oge da Lifa:ime dunu fi gadenene ebelei ba:loba, ilima hina bagade galu. E da A:siadalode moilai bai bagade amola Edeliai moilai bai bagade ouligisu). Mousese da amo dunuma hasalili, gadili sefasi. 13 Be Isala:ili dunu da Gise amola Ma:iaga moilai fi dunu hame sefasi. Ilia da Isala:ili fi amo ganodini wali esala.
14  Mousese ea Malasu 18:1Mousese da Lifai fi ilima soge hame i. Hina Gode da Mousesema hamoma:ne sia:i amo defele, ilia labe da gobele salasu Isala:ili Hina Gode Ea oloda da:iya ligisi amo la:idi lasu.
Soge Liubenema i
15 Mousese da soge fifili, fifi afae amo Liubene fi gaguma:ne ilima i. 16 Ilia soge ganodini da Aloue (Anone Fago bega: dialu) amola moilai fago dogoa diala soge huluane amo Mediba sisiga:su, 17 Hesiabone, Dibone, Ba:imode Ba:iale, Bede Ba:ialemione, 18 Ya:ihase, Gedimode, Mefa:iade, 19 Giliada:imi, Sibima, Silede, Sia:iha, (amo da agologa gagui fago soge ganodini) 20 Bedebio, Bisiga Goumi la:idi amola Bede Yesimode. 21 Ilia soge amo ganodini da moilai huluane bi da:iya umiga gagui amola A:moulaide hina bagade dunu Saihone (e da Hesiabone moilaiga esalu) amo ea musa: soge huluane. Mousese da amo hina bagade amola Midia:ne hina bagade dunu (Ifai, Legeme, Sua, Hua amola Liba) amo huluane hasali. Amo hina bagade huluane da hina bagade Saihone ea soge ouligisu. 22 Isala:ili dunu da amo fi huluane fane legei amola ba:la:lusu dunu Ba:ila:me (Bio ea mano) medole legei. 23 Liubene fi ilia eso dabe alalo da Yodane Hano. Amo moilai amola moilai bai bagade huluane, Mousese da Liubene fi gaguma:ne ilima i.
Soge amo Ga:de Fi Ilima i.
24 Mousese da soge fifi afae amo Ga:de fi gaguma:ne ilima i. 25 Ilia soge ganodini da Ya:ise amola moilai bai bagade huluane Gilia:de soge ganodini amola A:mone soge la:idi (alalo da La:ba moilai eso dabe la:idi amo Aloue) 26 Ilia soge da Hesiabone amoga asili La:imade Misibe amola Bedounimi amoga doaga:i. Amola Ma:ihana:imi asili Loudiba alalo amoga doaga:i. 27 Yodane Fago amo ganodini ilia moilai amola moilai bagade lai da Bede Ha:ila:me, Bedenimila, Sagode, Sa:ifone amola Hesiabone hina bagade (Saihone) amo ea soge la:idi. Ilia eso dabe alalo da Yodane Hano amo da asili Ga:lili Hano Wayabo amoga doaga:i. 28 Amo dedei da moilai amola moilai bagade amola sogebi Mousese da Ga:de fi dunu gaguma:ne ilima i.
Soge amo da Eso Mabadi Mana:se fi (Yodane Hano eso mabadi la:idi esalu fi) ilima i
29 Mousese da soge fifi afae eno Eso Mabadi Mana:se fi gaguma:ne ilima i dagoi.
30 Ilia soge da Ma:ihana:imi amoga asi. Ilia da Oge, Ba:isa:ne hina bagade dunu - amo ea soge huluane lai. Amola ilia da Ya:ie sogebi amo Ba:isa:ne soge amo ganodini, moilai fonobahadi 60 agoane lai. 31 Ilia da Gilia:de la:idi, A:siadalode amola Edeliai (amo moilai bai bagade aduna da hina bagade Oge ea soge Ba:isa:ne amo ganodini) amo lai. Amo soge huluane, Mousese da Ma:iga (Mana:se egefe) amo egaga fi ilima i.
32 Mousese da Moua:be umi amo ganodini esalea, soge amo Yeligou amola Yodane Hano eso mabadi la:idi galu agoane fifili iasu. 33  § Idisu 18:20; Mousese ea Malasu 18:2Be Mousese da Lifai fi ilima soge hame i. Ilia labe da gobele salasu Isala:ili Hina Godema iasu liligi amo la:idi ilia da lamu, Mousese da sia:i galu.

*13:6: Idisu 33:54

13:8: Idisu 32:33; Mousese ea Malasu 3:12

13:14: Mousese ea Malasu 18:1

§13:33: Idisu 18:20; Mousese ea Malasu 18:2