12
Hina bagade Dunu Amo Mousese da Hasali
* Idisu 21:21-35; Mousese ea Malasu 2:26 - 3:11Isala:ili dunu da soge amo Yodane Hano eso mabadi la:idi amo lai dagoi. Amo da Anone Fago asili Yodane Fago asili Hemone Goumia doaga:i. Ilia da hina bagade aduna fane legei. Afadafa da Saihone. E da A:moulaide hina bagade Hesiabone moilai bai bagadega esalu. Ea soge da Gilia:de la:idi amola Aloue (Anone Fago bega: dialu) asili Ya:boge Hano (amo hano da A:mone soge bega: alalo hamosu). Amo soge ganodini, Yodane Fago (Ga:lili Hano Wayabo amoga ga asili Bedeyesimode [Bogoi Hano Wayabo amoga eso mabadi la:idi dialu] asili Bisiga Goumia doaga:i.)
Isala:ili dunu da Ba:isa:ne hina bagade amo Oge fane legei. Oge da fi Lefa:ime (gadenene ebelei fi) dunu. E da A:siadalode amola Edeliai ouligi. Ea ouligisu soge ganodini da Hemone Goumi, Sa:lega amola Ba:isa:ne soge (amo da asili Gise amola Ma:iaga alaloga doaga:i) amola Gilia:de la:idi (eno la:idi Hesiabone hina bagade Saihone da gagui), amo soge ba:i dagoi.
Idisu 32:33; Mousese ea Malasu 3:12Mousese amola Isala:ili dunu da amo hina bagade aduna fane legei dagoi. Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousese da ela soge amo Liubene fi, Ga:de fi amola eso mabadi la:idi Ma:na:se fi ilima i dagoi.
Hina bagade Dunu amo Yosiua Da Hasali
Yosiua amola Isala:ili dunu da hina bagade huluane soge amo Yodane Hano ea eso dabe la:ididili esalebe, amo fane legei dagoi. Amo soge da Ba:ia:la Ga:de (Lebanone Fagoga galu) amoga ga asili Ha:ila:ge Goumi alaloga doaga:i. Yosiua da amo soge fifili, Isala:ili dunu eso huluane gaguma:ne, ilima i. Amo soge ganodini, agolo soge, eso dabe agolo fonobahadi soge, Yodane Fago, ea agolo, eso mabadi goumi soge amola ga (south) dialebe hafoga:i soge ba:i. Amo soge ganodini, musa: da Hidaide, A:moulaide, Ga:ina:naide, Belesaide, Haifaide amola Yebiusaide dunu esalebe ba:i. Isala:ili dunu da moilai bai bagade hagudu dedei ilia hina bagade hasali, amo,
10 Yelusaleme amola Hibalone,
11 Yamade amola La:igisi,
12 Egelone amola Gise,
13 Dibe amola Gide,
14 Homa amola A:ila:de,
15 Libina amola Adala:me,
16 Ma:gida amola Bedele,
17 Da:bua amola Hife,
18 A:ifege amola La:sa:ilone,
19 Ma:idone amola Ha:iso,
20 Similone Milone amola Agasa:fe,
21 Da:ianage amola Megidou,
22 Gidese amola Yogeniame (Gamele soge ganodini),
23 Do (wayabo bagade bega:) amola Gouimi,
24 amola Dusa. Huluane ilia da hina bagade31 agoane hasali.

*12:1: Idisu 21:21-35; Mousese ea Malasu 2:26 - 3:11

12:6: Idisu 32:33; Mousese ea Malasu 3:12