11
Yosiua da Ya:ibini amola ea Fidisu Fi Dunu Hasali
1-3 Ha:iso moilai bai bagade hina bagade amo Ya:ibini da Isala:ili dunu ilia eno fi ilima hasalasu hou nabi dagoi. Amalalu e da eno hina bagade dunuma Isala:ili dunuma gegemusa: sia: adole iasi. E da amo dunuma misa:ne sia:i amo, Ma:idone hina bagade (ea dio da Youba:be), Similone hina bagade, Agasa:fe hina bagade, hina bagade dunu gano agolo sogega esalu amola Yodane Fagoga (Ga:lili Hano Wayabo ga (south) gala) esalu, hina bagade dunu agolo fonobahadiga esalu, hina bagade dunu wayabo bagade bega: Do moilai gadenene esalu, Ga:ina:ne dunu Yodane bega: esalu, A:moulaide dunu, Hidaide dunu, Belisaide dunu, agolo sogega esalu Yebiusaide dunu amola Haifaide dunu Hemone Goumi bai, Misiba soge ganodini esalu. E da amo dunu huluanema misa:ne sia:i. Ilia da ilia dadi gagui dunu huluane oule misi. Ilia idi da sa:i su hano wayabo bagade bega: diala amo ea idi defele ba:i. Ilia da hosi bagohame amola sa:liode bagohame gagui galu. Amo hina bagade huluane da ilia dadi gagui dunu gilisili, Isala:ili dunu ilima gegemusa:, Milome Hano amoga abula diasu gilisisu gagui.
Hina Gode da Yosiuama amane sia:i, “Iliba:le mae beda:ma! Aya eso amo dunu huluane Na da Isala:ili fidima:ne fane legemu. Dilia da ilia hosi emo dina:fe damuma amola ilia sa:liode laluga gobesima.” Amaiba:le, Yosiua amola ea dunu huluane da amo dunu fofogadigima:ne, wamodafa Milome Hanoa amogai ilima doagala:i. Hina Gode da fidibiba:le, Isala:ili dunu da hasali. Ilia da amo dunu sefasili, ga (north) asili, Misilifode Ma:imi amola Saidone amoga sefasi. Amola eso mabadi amoga Misiba Fagoga sefasi. Ilia da gegenanu, amalu Isala:ilima ha lai dunu afae esalebe hame ba:i.
Yosiua da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi. E da ilia hosi emo dina:fe damui amola ilia sa:liode laluga gobesi.
10 Amalalu, Yosiua da sinidigili, Ha:iso moilai bai bagade lale, amo ea hina bagade dunu medole legei. (Amo esoga Ha:iso fi ilia gasa da eno fi amo sogega esalu ilia gasa baligisu). 11 Ilia da Ha:iso moilai bai bagade laluga gobesili, ea dunu huluane medole legei dagoi.
12 Mousese, Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu amo ea hamoma:ne sia:i defele, Yosiua da amo moilai amola ilia hina bagade lale, dunu huluanedafa medole lelegei.
13 Ha:iso moilai bai bagade da osobo bi amoga gagui, amo Yosiua da laluga gobesi. Be moilai eno amo osobo bi da:iya gagui, amo e da laluga hame gobesi. 14 Isala:ili dunu da liligi noga:i amola ohe fi amo moilaiga fefedele lai. Be dunu fi huluane ilia da medole legei. Afae esalebe da hame ba:i. 15 Hina Gode da musa: Ea hamoma:ne sia:i amo Ea hawa: hamosu dunu Mousesema olelei. Amalalu, Mousese da Yosiuama olelei amola Yosiua da nabawane hamosu. Yosiua da Hina Gode da Mousesema hamoma:ne sia:i, amo huluane hamoi dagoi.
Yosiua ea Soge Lai
16 Yosiua da soge huluane lai dagoi. Amo da goumi soge, agolo fonobahadi soge ga (north) amola ga (south). Gousiene soge amola amoga ga (south) hafoga:i soge. Amola Yodane Hano Fago soge huluane lai dagoi. 17 - 18 Soge ea lai da Ha:ila:ge Goumi (ga (south) Idome gadenei) asili Ba:ia:laga:ide amoga doaga:i, (Lebanone Fago amo Hemone Goumia ga (south) dialu). Yosiua da ode bagohame amoga amo soge hina bagade dunuma gegei galu. Be huluane e da gagulaligili, medole legei. 19 Moilai bai bagade afae fawane da Isala:ili fi ilima olofomusa: gousa:su hamoi. Amo da Gibione (amo ganodini Haifaide dunu mogili esalu). Be Yosiua da moilai eno huluane hasali. 20  * Mousese ea Malasu 7:16Hina Gode Hisu da amo dunu Isala:ili dunuma gegemusa:, ilia dogo ga:nasi dagoi. Bai E da Isala:ili dunu da amo dunu huluane mae asigili medole legema:ne, Hina Gode da ili ilegei dagoi. Hina Gode da amo hou huluane hamoma:ne, Mousesema sia:i dagoi.
21 Amo esoha Yosiua da dunu fi (dunu bagade amola sedadedafa) ilia dio A:nagimi amo gugunufinisi. Ilia da goumi soge amo Hibalone, Dibe, A:ina:be amola goumi soge Yuda amola Isala:ili fi ilia soge amoga esalu. Yosiua da ilia amola ilia moilai bai bagade gugunufinisi dagoi. 22 Yosiua da A:nagimi dunu huluane fane legeiba:le, A:nagimi dunu afae da Isala:ili soge ganodini esalebe hame ba:i. Be afae afae da Ga:isa, Ga:de amola A:siadode amo ganodini esalebe ba:i. 23 Hina Gode da Mousesema hamoma:ne sia:i defele, Yosiua da soge huluane lai. E da amo soge Isala:ili dunu gaguma:ne, amo fifili, ilia fi afae afae ilima i. Amalalu, Isala:ili dunu da gegesu fisili, helefi.

*11:20: Mousese ea Malasu 7:16