4
Esiabousiede da Fane Legei Ba:i
Solo egefe ea dio amo Esiabousiede, e da Youa:be da Hibalone moilai bai bagadega A:bena fane legei, amo sia: nababeba:le, e da beda:i galu. Isala:ili dunu huluane amola da beda:gia:i. Esiabousiede ea ouligisu dunu aduna da ha wa:i ahoasu dunu gilisisu amoga bisilua hina galu. Elea dio da Ba:iana amola Liga:be (Limone egefela), ela da Bialode moilai Bediamini fi ilia soge ganodini esalu. Bialode da Bediamini moilaiga gilisili idi dagoi sia:i. Bialode musa: fi dunu da hobeale, Gida:ime moilaiga asi. Amogawi ilia da gebewane esafulu.
* 2 Sa:miuele 9:3Solo egaga fi dunu eno da Yonada:ne egefe ea dio amo Mifibousiede. E da lalelegele, ode biyale gidigili, fa:no Solo amola Yonada:ne ela bogoi sia:be ea nabi. Solo amola Yonada:ne ela bogoi sia: da Yeseliele amoga misi nabaloba, Mifibousiede ea ouligisu uda da e gaguli hobea:i. Be e da hedolowane hobealala, mano gagui habonane sa:i. Amalalu, e da gasuga:igi hamoi.
Liga:be amola Ba:iana da Esiabousiede ea diasuga doaga:musa: ahoana, esomogoa doaga:i. Esiabousiede da esomogoa helefimusa: golai dialebe ba:i. Ea logo holei ouligisu uda da widi hodo gisi amoga afafananu, da feloaiba:le golai dialebe ba:i. Amaiba:le, Liga:be amola Ba:iana da diasu ganodini golili sa:i.
Ganodini ahoana, ela da Esiabousiede ea sesei amoga asili, Esiabousiede golai dialoba, e fane legei. Amalalu, ela da ea dialuma damuni fasili, amo gaguli, Yodane Fago gududili amo gasia ahoanu. Ela da Hibalone moilai bai bagadega doaga:le, Esiabousiede ea dialuma amo hina bagade Da:ibidi igili i. Ela da ema amane sia:i, “Dia ha lai dunu Solo da di medole legemusa: logo hogoi helei. Egefe ea dialuma da goea. Wali eso, Hina Gode da di Solo amola egaga fi ilima dabe ima:ne, dima logo doasi dagoi.
Da:ibidi da elama bu adole i, “Esalebe Hina Gode da se nabasu nama manebe amo hidadea ba:beba:le, Ea da eso huluane na gaga:lalu. Ea Dioba:le, na da sia: ilegesa.
10  2 Sa:miuele 1:1-16Musa: sia: adola ahoasu dunu afae da Sigela:ge moilai bai bagadega nama misini amola Solo ea bogoi amo nama adobeba:le, e da nama hahawane sia: adomusa: mabeyale dawa:i. Be na da amo dunu gagulaligili, e fane legema:ne sia:i. E da nama hahawane sia: adola misi dawa:i galu. Be amo sia: da na higa:i. Amaiba:le, na da e fane legei. Na da ema dabe agoane i. 11 Be wadela:i hamosu dunu da dunu eno wadela:le hame hamosu, amo e golai dialea fane legei amo na da alima baligili dabe imunu. Alia da amo dunu fane legeiba:le, na da alima dabe imunu. Alia odagi da osobo bagadega bu hamedafa ba:mu.” 12 Amalalu, Da:ibidi da sia:beba:le, ea dadi gagui dunu da Liga:be amola Ba:iana fane legele, elea lobo amola emo dadamuni fasili, ela da:i hodo Hibalone hano wayabo gadenene hegoa:nesi. Ilia da Esiabousiede ea dialuma lale, A:bena ea uli dogoi gelabo Hibalone moilai bai bagadega dialu, amo ganodini sali.

*4:4: 2 Sa:miuele 9:3

4:10: 2 Sa:miuele 1:1-16