14
(2 Sa:miuele 5:11-16)
Da:ibidi da Yelusaleme Moilai Bai Bagadega Esalu
Daia soge hina bagade amo Haila:me, da Da:ibidima bidi lasu dunu asunasi. E da Da:ibidima dolo ifa bagohame i. Amola e da Da:ibidi fidima:ne, diasu gagusu dunu amola gelega diasu gagusu dunu ema asunasi. Amaiba:le, Da:ibidi da amane dawa:i. Hina Gode da ema hina bagade hou hahamoi dagoi. Amola Hina Gode da Ea fi ilima asigiba:le, Da:ibidi e hina bagade hou amoga hasalima:ne amola bagade gagusu dunu fi esaloma:ne hamoi.
Da:ibidi da Yelusaleme moilai bai bagadega esala, udadafa enoenoia lai. Amola e da dunu mano amola, uda mano enoenoia lalelegei. 4-7 E da Yelusaleme moilai bai bagadega esaloba, mano dedei goelali lalelelegei, ilia dio da Sia:miua, Sioubabe, Na:ida:ne, Soloumane, Ibaha, Elisiua, Eleba:ilede, Nouga, Nifege, Yafaia, Ilisiama, Bielaiada amola Ilifelede.
Da:ibidi da Filisidini dunu Hasali
(2 Sa:miuele 5:17-25)
Filisidini dunu da Da:ibidi Isala:ili hina bagade hamoi, amo sia: nabi. Amaiba:le, ilia dadi gagui wa:i da Da:ibidi suguli lamusa: muni ahoanu. Da:ibidi da amo hou nababeba:le, ili disimusa: mogodigili asi. Filisidini dunu da Lifa:ime Fago amoga misini gesowai. 10 Da:ibidi da Hina Godema amane adole ba:i. “Na da Filisidini dunu doagala:ma:bela:? Di da nama hasalasu hou ima:bela:?”
Hina Gode da ema bu adole i, “Defea! Doagala:ma! Na da dia ili hasalima:ne hamomu.”
11 Amaiba:le, Da:ibidi da Ba:ile Bila:isimi moilaiga asili, Filisidini dunu hasali dagoi. E amane sia:i, “Hina Gode da hano heda:le fugagala:be amo defele, na ha lai ilima osa:la heda:i dagoi.” Amaiba:le, ilia da amo sogebi amoga dio “Ba:ile Bila:isimi” asuli. (Amo dawa:loma:ne da “Hasalasu dawa: hina”) 12 Filisidini dunu da hobea:iba:le, ilia da ilia loboga hamoi ogogosu ‘gode’ amo fisili, hobea:i. Da:ibidi amola ea dunu da amo gaguli asili, laluga gobele sali.
13 Amalalu, Filisidini dunu da Lifa:ime Fagoga bu heda:le, amoga bu gesowale fi dagoi. 14 Da:ibidi da bu Hina Godema adole ba:i. Amola Hina Gode da ema bu amane adole i, “Guiguda: amoga ili mae doagala:ma! Be na:iyadodili asili, ‘bolosa:me’ ifa labo aliligi amo gadenene sogebi amoga doagala:musa: momagema. 15 Di da ifa balu amoga mogodigisu emo goba gala:be nabasea, doagala:ma. Bai Na da dilima bisili, Filisidini dadi gagui wa:i amo hasalimusa: mogodigili hidadea asi ba:mu.” 16 Da:ibidi da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamoi. E da Filisidini dunu amo Giba moilaiga muni sefasili, Gida moilaiga sefasi dagoi. 17 Dunu huluane da Da:ibidi ea nimi bagade hou nabi dagoi. Amola Hina Gode da hamobeba:le, fifi asi huluane da eba:le beda:i.