15
Isala:ili Dunu Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili Yelusalemega Gaguli Masa:ne Momagei
Da:ibidi da Da:ibidi Moilai Bai Bagade amo ganodini ea diasu gaguli gagai. Amola, e da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili ligisimusa:, abula diasu gagui. * Mousese ea Malasu 10:8Amalalu, e amane sia:i, “Lifai fi dunu, ilia fawane da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili gaguli masunu. Bai Gode da ilia amo gaguli masa:ne amola Ea hawa: eso huluane hamonanoma:ne ilegei. Amaiba:le, Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo Yelusaleme moilai bai bagadega gaguli misa:ne, Da:ibidi da Isala:ili dunu huluane ema misa:ne sia:i.
Amalalu, e da Elane egaga fi dunu amola Lifai fi dunu huluane, ema misa:ne sia:i.
Lifai fi sosogo afae da Gouha:de sosogo fi. Gouha:de sosogo amoga, dunu ea dio amo Iuiele da misi. E da 120 dunu agoane ouligi.
Milalai sosogo amoga, Asa:ia da misi. E da dunu 220 agoane ouligi.
Gesione sosogo amoga, Youele da misi. E da dunu 130 agoane ouligi.
Elisa:ifa:ne sosogo amoga, Siema:ia da misi. E da dunu 200 agoane ouligi.
Hibalone sosogo amoga, Ilaiele da misi. E da dunu 80 agoane ouligi.
10 Asaiele sosogo amoga, Aminada:be da misi. E da dunu 112 agoane ouligi.
11 Da:ibidi da gobele salasu dunu Sa:idoge amola Abaia:da amola Lifai dunu gafeale (Iuliele, Asa:ia, Youele, Siema:ia, Ilaiele amola Aminada:be) amo ema misa:ne sia:i.
12 E da Lifai dunuma amane sia:i, “Dilia da Lifai sosogo fi ilima ouligisu dunu. Dilia amola dilia fi dunu, nigima: noga:le dodofema:ne, hano ulima! Bai dilia da Isala:ili Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili, amo na hamoi sogebiga gaguli misunu. 13 Ninia da musa: amo gaguli misunu galu. Be dilia da amo gaguli misa:ne hame madelaiba:le, ninia Hina Gode da ninima se iasu i. Bai ninia Ema nodone sia:ne gadosu hou da defele hame ba:i.
14 Amalalu, Isala:ili Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili gaguli masa:ne momagemusa:, gobele salasu dunu amola Lifai fi dunu ilia nigima: noga:le dodofei.
15  Gadili Asi 25:14Lifai dunu da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i Mousese ea lafidili sia:i defele, ilia da Gode Ea Gousa:su Sema gagili, doufale, lelegele gisawane asi.
16 Da:ibidi da sia:beba:le, Lifai fi ouligisu dunu ilia da Lifai fi dunu mogili, gesami hea:ma:ne amola sani baidama amola giga:mesa duma:ne ilegei. 17-21 Ilia da gesami hea:su fi amoga, dunu da balasega hamoi giga:mesa duma:ne ilegei. Amo dunu da, Hima:ne (Youele egefe), Hima:ne sosogo fi dunu A:isa:fe (Belegaia egefe) amola Milalai fi dunu Ida:ne (Giusia:ia egefe). Amo dunu fidima:ne, ilia da hagudu dedei Lifai dunu amo sani baidama hegesuane duma:ne, ilegei. Amo dunu da Segalaia, Ya:isiele, Similamode, Yihaiele, Unai, Ilaia:be, Ma:iasia amola Bina:ia.
Hagumui sani baidama duma:ne, ilia da amo Lifai fi dunu ilegei :- Ma:didaia, Ilaifelehiu, Miginia, A:isasaia amola Debolo Diasu sosodo aligisu dunu (Oubede Idome amola Yiaiele).
22 Ilia da Lifai fi dusu liligi dawa: dunu huluane ouligima:ne, Belegaia, Elega:ina, Oubede Idome amola Yiaiele amo ilegei. 23-24 Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili sosodo aligima:ne, Belegaia, Elega:ina, Oubede Idome amola Yiaiele amo ilegei. Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili midadi dalabede fulaboma:ne, gobele salasu dunu ilelegei. Ilia da Siebanaia, Yosiafa:de, Nida:niele, Amasa:iai, Segalaia, Bina:ia amola Elia:isa.
Ilia da Gode Ea Gousa:su Sema Gagili Yelusalemega Gaguli Asi
(2 Sa:miuele 6:12-22)
25 Hina bagade Da:ibidi, Isala:ili ouligisu dunu amola dadi gagui wa:i ouligisu dunu da Oubede Idome ea diasuga Gode Ea Gousa:su Sema Gagili lamusa: asi. E da hahawane gilisisu bagade hamone, Gousa:su Sema Gagili amo Oubede Idome ea diasuga lale, bu Yelusaleme moilai bai bagadega gaguli asi. 26 Gode da Lifai dunu amo da Sema Gagili gaguli masa:ne esalu, amo noga:le fidima:ne, ilia da bulamagau gawali fesuale amola sibi fesuale gala Godema gobele sali. 27 Da:ibidi, gesami hea:lala dusu dunu, ilia ouligisu dunu Sienanaia amola Lifai dunu amo da Sema Gagili gaguli ahoa, ili huluane da ahea:iai abula noga:idafa buluale gale idiniginisi. Da:ibidi amola da ahea:iai abula Ifode (da:i salasu agoai) ga:i. 28 Amola e amola Isala:ili dunu huluane ilia da nodone wele sisa:ne amola ‘dalabede’ fulabolala, edado fasu dunana, ilia da Gousa:su Sema Gagili Yelusaleme moilai bai bagadega gaguli asi.
29 Ilia da Gousa:su Sema Gagili amo Yelusaleme ganodini gaguli ahoanoba, Solo idiwi Maiga:le da fo misa:ne agenesi amoga gadili ba:lu, hina bagade Da:ibidi giginisa lalebe amola soagala:ga gadolalebe ba:beba:le, e higale ba:i.

*15:2: Mousese ea Malasu 10:8

15:15: Gadili Asi 25:14