18
Da:ibidi da Fifi Asi Eno Hasali
(2 Sa:miuele 8:1-18)
Amogalu fa:no, hina bagade Da:ibidi da bu Filisidini dunu doagala:le, ili hasali. Amalalu, Filisidini dunu ilia Isala:ili sogega ouligimusa: dawa:i da ne gumi ba:i.
Amalalu, Da:ibidi da Moua:be dunu hasali. Amaiba:le, e da Moua:be fi dunu ilima ouligisu hamoi, amola ilia da ema su (‘da:gisi’) iasu.
Amalalu, e da Ha:da:disa (E da Silia soge fonobahadi amo Souba amoga hina bagade galu) amo hasali. Ha:da:disa da soge Iufala:idisi Hano gusudili ouligilalu. Be mafua dunu da lelebeba:le, e da amoga ouligisu fisi. E da amo sogega ouligisu hou bu lamusa: ahoanoba, Da:ibidi da e doagala:i. Da:ibidi da sa:liode 1,000 agoane, dadi gagui dunu hosi da:iya fila heda:i 7,000 agoane amola emoga ahoasu dadi gagui dunu 20,000 agoane gagulaligi. E da hosi idi, amo da sa:liode 100 agoane hiougima:ne defele gala, amo gagulaligi. E da hosi eno huluane mae masa:ne, ilia emo dina:fe dadamunisisi.
Silia fi dunu Dama:sagase moilai bai bagadega esalu da hina bagade Ha:da:disa fuli gala:ma:ne dadi gagui wa:i asunasi. Be Da:ibidi da amo wa:i doagala:le, 22,000 dunu fane lelegei. Amalalu, e da ilia soge ganodini ha wa:i fisu diasu gilisisu gaguli gagai. E da ili ouligibiba:le, ilia da ema su (‘da:gisi’) iasu. Hina Gode da Da:ibidi fidibiba:le, e da habi ahoanoba, hasalasu hou fawane ba:su. Da:ibidi da gouliga hamoi da:igene ga:su amo Ha:da:disa ea eagene ouligisu dunu ilia gaguli ahoasu, amo samogene, Yelusaleme moilai bai bagadega gaguli asi. * 1 Hina bagade 7:40-47; 2 Hou Olelesu 4:11-18Amola e da ‘balase’ bagadedafa Dibaha:de amola Gune (amo moilai bai bagade aduna Ha:da:disa ea ouligisu) amoga samogei. (Fa:no, Soloumane da Debolo Diasu ofodo sugi, duni bugi amola Debolo hawa: hamosu liligi, amo balasega hamoi)
Ha:ima:de soge hina bagade ea dio amo Doui, e da Da:ibidi da Ha:da:disa ea dadi gagui wa:i hasali, amo sia: nabi. 10 Amaiba:le, e da egefe Youla:me amo Da:ibidima nodone sia:ma:ne asunasi. Bai Da:ibidi da Ha:da:disa hasali, amola Doui da eso bagohame Ha:da:disama gegenanusu. Youla:me da gouli amola silifa amola balase amoga hamoi liligi Da:ibidima gaguli asili, ema hahawane i. 11 Hina bagade Da:ibidi da amo liligi amola eno silifa amola gouli e da fifi asi eno amo hasali (Idome, Moua:be, A:mone, Filisidini amola A:malege) amoga samogei, amo gilisili, Hina Godema nodone sia:ne gadoma:ne ilegei. Amola liligi amo e da Ha:da:disa amoma samogei, mogili agoane ilegei.
12  Gesami Hea:su 60 Dialuma Sia:Abisia:i (ea ame da Selouaia) da Deme Fago ganodini amo Idome dunu hasali dagoi. E da Idome dunu 18,000 agoane fane legei. 13 E da Idome soge ganodini, dadi gagui ha wa:i fisisu diasu gilisisu gaguli gagai, amola e da Idome dunu ouligisu. Hina Gode da Da:ibidi fidibiba:le, e da habidili ahoanoba, hasalasisu hou fawane ba:i.
Da:ibidi ea Eagene Ouligisu Dunu
14 Da:ibidi da Isala:ili soge huluanedafa ouligisu. E da ouligibiba:le, ea fi dunu da moloidafa hou fawane ba:i. 15 Abisia:i ola Youa:be, e da dadi gagui wa:i ilia ouligisu galu. Yihosiafa:de (Ahailade egefe) da sia: dedei ouligisu galu. 16 Sa:idoge (Ahaidabe egefe) amola Ahimelege (Abaia:da egefe) da gobele salasu dunu esalu. Hina bagade fi sia: dedesu dunu da Sila:ia galu. 17 Bina:ia (Yihoiada egefe) da Da:ibidi ea da:igene sosodo aligisu dunuma ouligisu galu. Amola Da:ibidi ea egefelali da ea hawa: hamosu dunu mimogo hamoi.

*18:8: 1 Hina bagade 7:40-47; 2 Hou Olelesu 4:11-18

18:12: Gesami Hea:su 60 Dialuma Sia: