19
Da:ibidi da A:mounaide amola Silia fi Dunu Hasali
(2 Sa:miuele 10:1-19)
Amogalu fa:no, A:mone soge hina bagade amo Na:iha:se da bogoi. Egefe Ha:inane da ea hina bagade sogebi lai. Hina bagade Da:ibidi da amane sia:i, “Ha:inane ea ada Na:iha:se da nama asigi galu. Amaiba:le, na da ea mano ilima asigimu da defea.” Amaiba:le, Da:ibidi da sia: adole ahoasu dunu, ea asigi sia: sia:ma:ne, Ha:inanema asunasi.
Ilia A:mone sogega doaga:loba, A:mone ouligisu dunu ilia da hina bagadema amane sia:i, “Di adi dawa:bela:? Da:ibidi da dia adama nodone dawa:beba:le, amo dunu dima asigi sia: sia:mane asunasibala:? Hame mabu! Amo da desega ahoasu dunu amo Da:ibidi da nini hasalima:ne, ninia soge hou amo abodele ba:musa: asunasi.”
Amaiba:le, Ha:inane da Da:ibidi ea sia: adola ahoasu dunu amo gagulaligili, ilia mayabo la:idi waga:ne, ilia abula mugagili damunisili, ili buhagima:ne asunasi. Ilia da buhagimu bagadewane gogosia:i. Da:ibidi da amane hamoi nababeba:le, e da ilima amane sia:si, “Dilia Yeligou moilai bai bagadega ouesalu, dilia mayabo bu sa:i galea, buhagima!”
Hina bagade Ha:inane amola A:mone dunu ilia da Da:ibidi ilia ha lai hamoi dagoi dawa:i. Amaiba:le, ilia da silifa 40 danese agoane, sa:liode amola amoga fila heda:su dunu bidi lama:ne, Gado Mesoubouda:imia soge amola Silia soge amo Ma:iaga amola Souba, ilima iasili wele guda:i. Ilia bidiga lai fidisu dunu, amo sa:liode 32,000 agoane amola Ma:iaga hina bagade ea dadi gagui wa:i, ilia da Mediba moilai gadenene misini, wa:i fi esalebe ba:i.
Da:ibidi da amo hou nababeba:le, e da Youa:be amola Isala:ili dadi gagui wa:i huluane ilima gegemusa: asunasi. A:mone dadi gagui dunu da gadili mogodigili, ilia da La:ba (ilia moilai bai bagade) amo ea logo holei gadenene dadalei. Amola hina bagade amo da ili fidimusa: misi, ilia dadi gagui dunu da sogebi genebogela asili, amogai dadalei.
10 Youa:be da ba:loba, ea ha lai da midadi amola bagia ema doagala:mu ba:i. Amaiba:le, e da Isala:ili dadi gagui dunu baligili noga:idafa amo ilegele, ilia da Silia dadi gagui dunu ilima ba:le gusuli aligima:ne asunasi. 11 E da ea eya Abisia:i amo Isala:ili dadi gagui dunu eno ouligima:ne sia:i. Abisia:i da sia:beba:le, amo Isala:ili dadi gagui da A:mone dunu ilima ba:le gusuli dadalei. 12 Youa:be da Abisia:ima amane sia:i, “Di da Silia dunu na hasalimusa: heda:be ba:sea, na fidila misa. Amola na da A:mone dunu di hasalimusa: heda:be ba:sea, na da di fidila masunu. 13 Di mae beda:ne gasa fima! Ninia fi dunu amola Gode Ea moilai huluane gaga:musa:, gasa fili hamoma. Amola Hina Gode Ea hamomusa: ilegei, amo ba:mu da defea!”
14 Youa:be amola ea dunu da doagala:musa: midadi manebeba:le, Silia dunu ilia da hobea:i. 15 A:mone dunu da Silia dunu hobealebe ba:lu, ilia da Abisia:i amoma hobeale, moilai amo ganodini hehenane golili sa:i. Amalalu, Youa:be da A:mone dunuma gegenanu yolesili, Yelusaleme moilai bai bagadega buhagi.
16 Silia dunu da Isala:ili dunu ili hasali dagoi amo dawa:loba, ilia da ilia dadi gagui dunu huluanedafa gilisima:ne wele sia:i. Hina bagade Ha:da:disa da Silia dunu huluane amo Iufala:idisi Hano gusudili esalu, amo ema misa:ne sia:si. Ilia da Hila:me moilaiga misi. Sioubage (Souba hina bagade Ha:da:disa, amo ea dadi gagui wa:i ouligisudafa dunu galu) da ili ouligisu. 17 Da:ibidi da amo sia: nababeba:le, e da Isala:ili dadi gagui dunu gilisili, Yodane Hano degei. Amogawi, ea sia:beba:le, ilia da Silia dunu ilima ba:le gusuli dadalele, gegesu da mui. 18 Isala:ili dunu da Silia dunuma gegesa fula se bobogei. Da:ibidi amola ea dunu da Silia sa:liode amoga fila heda:i dunu 700 agoane amola emoga ahoasu dadi gagui dunu 40,000 agoane fane lelegei. Ilia da Sioubage (ilia ha lai ouligisudafa) amo fa:ginisili, e da gegesu sogebi amogawi bogoi.
19 Hina bagade Ha:da:disa da eno hina bagade fonobahadi ouligisu. Ilia da Isala:ili dunu da ilima hasali dagoi ba:i. Amaiba:le, ilia da Isala:ili dunuma olofomusa: gousa:i. Amalalu, Isala:ili dunu da ili ouligilalu. Amola Silia dunu da beda:iba:le, bu A:mone dunu fidimu higa:i galu.