20
Da:ibidi da La:ba Moilai Bai Bagade Hasanasi
(2 Sa:miuele 12:26-31)
* 2 Sa:miuele 11:1Aya odega, woufo eso, hina bagade ilia gegemusa: hamonana eso amoga, Youa:be da A:mone soge doagala:le, La:ba moilai bai bagade eale disi. Be hina bagade Da:ibidi da Yelusalemega ouesalu. Ilia da La:ba doagala:le, gugunufinisi dagoi. Ilia A:mone loboga hamoi ogogosu ‘gode’ Miligome, amo ea dialumaga gouli habuga lai. Amo habuga ea dioi defei da35 gilogala:me agoane amola amoga gele noga:idafa legei ba:i. Da:ibidi da amo gele noga:i habuga lale, ea habuga da:iya legei. Amola amo moilaiga e da liligi bagohame susugui. Amalalu, e da La:ba dunu huluane udigili hawa: hamoma:ne logei. E logebeba:le, ilia da sasahei amola gula uwasu amola goahei amoga hamosu. E da A:mone soge moilai gagai esalebe dunu amo huluane hawa: hamoma:ne logei. Amalalu, e amola ea dunu da Yelusaleme moilai bai bagadega buhagi.
Filisidini Dunu Bagadedafa ilima Gegesu
(2 Sa:miuele 21:15-22)
Amogalu fa:no, Isala:ili dunu da Filisidini dunuma Gisa sogega gegei. Amo gegesu ganodini, Hiusia fi dunu amo Sibigai, ea da dunu bagade ea dio amo Sa:fe fane legei, amola Isala:ili dunu da Filisidini dunu hasali.
1 Sa:miuele 17:4-7Isala:ili dunu da Filisidini dunuma eno gegei. Amoga Eleha:ina:ne (Bedeleheme dunu Yie amo egefe) da Ga:de dunu Goulaia:de eya Lamai, amo fane legei. Ea goge agei ea gadugagi defei da abula amunasu masini fanu ea defei amo defele galu.
Amalalu, gegesu eno da Ga:de moilai ba:i. Amogawi, dunu bagadedafa esalu. E da gegemu bagade hanai galusu. Ea lobo da afae afae lobosogo gafeyale galu amola ea emo afae afae amoga emo sasafo gafeyale galu. E da musa: hemonega dunu bagadedafa fi, iligaga fi dunu esalu. E da Isala:ili dunuma gegene halasu. Amalalu, Yonada:ne (Da:ibidi ea ola Sia:ma amo egefe) da e fane legei.
Amo Filisidini dunu osoda da Ga:de fi dunu bagadedafa amo iligaga fi dunu. Amola Da:ibidi amola ea dunu da ili fane legei dagoi.

*20:1: 2 Sa:miuele 11:1

20:5: 1 Sa:miuele 17:4-7