12
Isala:ili ga (north) Fi Ilia da Ilisu Ouligimusa: Dawa:beba:le Lelei
(2 Hou Olelesu 10:1-19)
Isala:ili ga (north) fi dunu huluane da Lihouboua:me hina bagade hamomusa:, Siegeme moilaiga gilisila misi. Lihouboua:me da amoga asi. Be Yelouboua:me (Niba:de egefe-e da Soloumaneba:le Idibidi sogega hobea:i) e da amo hou nababeba:le, Idibidi soge fisili, buhagi. Isala:ili ga (north) fi huluane da e ilima misa:ne sia:na asi. Amalalu, ilia da gilisili Lihouboua:mema asili, amane sia:i, “Dia ada Soloumane da ninima gasa fili hamobeba:le, ninia dioi bagade nabasu. Di da amo gasa fili olelesu hou fisili, amola ninia dioi hagilisisia, amola nini asabole esaloma:ne hamosea, ninia da dima molole fa:no bobogemu.”
Lihouboua:me da bu adole i, “Eso udiana esalu, bu masea, na da dilima bu adole imunu.” Amaiba:le, ilia da fisili asi.
Hina bagade Lihouboua:me da asigilai dunu (amo da musa: ea ada Soloumane ea fada:i sia: fidisu dunu) ilima amane adole ba:i, “Dilia adi dawa:bela:? Na da amo dunuma adi adole ima:bela:?”
Ilia amane adole i, “Di da amo dunu fi noga:le fidimusa: dawa:sea, di ilia adole ba:su amoma asigiwane bu adole ima. Amasea ilia da eso huluane dima molole hawa: hamomu.”
Be Lihouboua:me da asigilai dunu, ilia fada:i sia: hame nabi. Be amomane e da ayeligi dunu e ili gilisili asigilai, ilia sia: fawane nabi. Bai e da ayeligi dunu ili amo ea fada:i sia: fidisu dunu hamoi. E da ilima amane adole ba:i, “Dilia da nama adi hamoma:ne sia:sala:? Amo dunu ilia da nama, ilia asabole esaloma:ne hamoma:ne sia:daha. Na da ilima adi sia:ma:bela:?”
10 Ilia da bu adole i, “Di ilima amane adole ima, ‘Dilia da na ada da gasa fili hamosu dawa:sala:? Hame mabu! Na lobo sogo fonobahadi ea defei da na ada ea buluga:su dedei amo baligisa.’ 11 Amola ilima eno adole ima, ‘Dafawane! Na ada da dili dioi bagade nabima:ne hamoi. Be na da dioi bagade baligili dilima imunu. Na ada da dili fegasu efe amoga fai. Be na da fegasu efe bagadedafa amoga dili famu!’ ”
12 Eso udiana baligili, Yelouboua:me amola dunu huluane, hina bagade Lihouboua:me ea hamoma:ne sia:i defele, ema sinidigi. 13 Lihouboua:me da asigilai dunu ilia fada:i sia: mae dawa:le, dunu huluane ilima gasa fili sia:i. 14 E da ayeligi ilia fada:i sia: defele sia:i. E amane sia:i. “Dilia da na ada da gasa fili hamosu dawa:sala:? Hame mabu! Na lobo sogo fonobahadi ea gadugagi defei da na ada ea buluga:su gadugagi defei amo baligisa. Dafawane! Na ada da dili dioi bagade nabima:ne hamoi. Be na da dioi bagade baligili dilima imunu. Na ada da dili fegasu efe amoga fai. Be na da bulamagau sesema:ne fegasu efe bagadedafa amoga dili famu!’ ” 15 Hina Gode Ea hanaiga, hou amo E da Siailou balofede dunu Abaidia ea lafidili amo Yelouboua:me (Niba:de egefe) ema sia:i, amo doaga:i dagoi ba:i. Hina bagade Lihouboua:me da dunu fi ilima gasa fili hamoi, amo ea bai da goea.
16  * 2 Sa:miuele 20:1Dunu huluane da hina bagade da ilia sia: nabimu higa:i, amo ba:beba:le, ilia da amane halale sia:i, “Da:ibidi amola ea sosogo fi fisiagama! Ilia da nini hamedafa fidisu! Isala:ili dunu! Ninia da afia:la:di! Lihouboua:me hisu ouligima:ma!”
Isala:ili dunu da amanewane odoga:i. 17 Amola Lihouboua:me da dunu fi Yuda soge ganodini, amo fawane ouligimu ba:i.
18 Amalalu, hina bagade Lihouboua:me da udigili sesei hawa: hamosu dunu ilia ouligisu dunu A:dounaila:me amo Isala:ili dunuma asunasi. Be ilia da e igiga gala:le legei. Amo ba:beba:le, Lihouboua:me da ea ‘sa:liode’ amo da:iya fila heda:le, Yelusaleme moilai bai bagadega hobeale asi. 19 Amo eso fa:no, Isala:ili ga (north) fi dunu da Da:ibidi ea ouligisu sosogo fi ilima lelele esalu.
20 Isala:ili dunu, Yelouboua:me da Idibidiga esalu buhagi, amo nababeba:le, ilia da e ilia gilisili fada:i sia:su amoga misa:ne hiougi. Amola ilia da e Isala:ili hina bagade hamoi. Be Yuda fi dunu, ilia fawane da Da:ibidi ea fi ilima fa:no bobogei.
Siema:ia ea Ba:la:lusu
(2 Hou Olelesu 11:1-4)
21 Lihouboua:me da Yelusaleme moilai bai bagadega doaga:loba, e da baligili noga:i dadi gagui dunu 180,000 agoane, amo Yuda amola Bediamini fi ilima gilisi. E da gegene, bu ga (north) Isala:ili fi ili bu ouligimusa: dawa:i. 22 Be Gode da ba:la:lusu dunu (balofede) Siema:ia ema amane sia:i, 23 “Lihouboua:me amola Yuda amola Bediamini fi dunu huluane ilima amane sia:sima, 24 ‘Dilia fidafa Isala:ili dunu mae doagala:ma! Dilia huluane diasuga masa! Hou da wali doaga:i amo da Na hanaiga doaga:i.” Ilia huluane da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i nabi dagoi, amola ilia diasuga buhagi.
Yelouboua:me da Hina Godema Baligi Fa:i
25 Isala:ili hina bagade Yelouboua:me da Siegeme moilai Ifala:ime agolo sogega dialu, amo gagili sali, amola amo ganodini fonobahadi esalu. Amalalu, e da amo soge fisili, asili, Beniuele moilai gagili sali. 26 - 27 E da hisu amane dawa:i, “Na fi dunu da Yelusaleme moilai bai bagadega amo Hina Godema Debolo diasu ganodini gobele salimusa: ahoasea, ilia da sinidigili, hina bagade Lihouboua:mema fa:no bobogele, na fane legemu.”
28  Gadili Asi 32:4E da amo dawa:lalu, bulamagau mano gawali aduna gouliga hahamoi. E da ea fi dunuma amane sia:i, “Dilia da Godema nodone sia:ne gadomusa:, Yelusalemega afufulala helebe. Isala:ili dunu! Dilia ‘gode’ da dili Idibidi sogega fisili masa:ne, guiguda oule misi da goea!” 29 E da gouliga hamoi bulamagau gawali mano afae Bedele moilaiga bugisi amola eno Da:ne sogega bugisi. 30 Amaiba:le, Isala:ili fi dunu da Bedele amola Da:ne amoga nodone sia:ne gadomusa: ahoanebeba:le, wadela:le bagade hamoi. 31 Amolawane, Yelouboua:me da nodone sia:ne gadosu sogebi bagohame amo agolo da:iya hahamosu. Amola, ea Lifai fi dunu hame, amo gobele salasu hawa: hamoma:ne udigili ilelegei.
Balofede Dunu da Bedele Moilaiga Nodone Sia:ne Gadosu Hou da Wadela:i ea Sia:i
32  Gobele Salasu 23:33-34Yelouboua:me ea sia:beba:le, Isala:ili dunu da eso 15 amola oubi godoane amoga Yuda sogega dunu fi ilia lolo nabe amo defele, lolo nasu hamoi. E da gouliga hamoi bulamagau gawali, amo ea hamoi liligi, amoma nodone sia:ne gadomusa:, Bedele oloda da:iya gobele salasu hamoi. Amola gobele salasu dunu amo da nodone sia:ne gadosu sogebi e hamoi amoga hawa: hamonanu, amo huluanema e da ili Bedele moilaiga esaloma:ne sia:i. 33 E da eso 15 amola oubi godoane amo ilegele, Bedele moilaiga asili, oloda da:iya gobele salasu hamoi. E da amanewane, Isala:ili fi dunu ilia hahawane lolo nasu, hisu da ilegei.

*12:16: 2 Sa:miuele 20:1

12:28: Gadili Asi 32:4

12:32: Gobele Salasu 23:33-34