20
Siba ea Odoga:su Hou
* 1 Hina bagade 12:16; 2 Hou Olelesu 10:16Giliga:le moilai ganodini da wadela:i hamedei dunu ea dio amo Siba esalebe ba:i. E da Bediamini fi dunu, amola ea ada da Bigilai. E da dalabede fulabole, amane wele sia:i, “Da:ibidi fadegama! Ninia ema hame fa:no bobogemu! Isala:ili dunu! Nini diasua afia:la:di!” Amaiba:le, Isala:ili dunu da Da:ibidima fa:no bobogelalu fisiagale, Sibama fa:no bobogei. Be Yuda dunu da Da:ibidi fuligala:lalu mae fisili, Da:ibidima fa:no bobogele, Yoda:ne Hano fisili, asili, Yelusaleme moilai bai bagadega doaga:i.
2 Sa:miuele 16:22Da:ibidi da ea hina bagade diasu Yelusaleme ganodini gala amoga doaga:le, e da ea gidisedagi uda nabuane gala amo e da hina bagade diasu ouligima:ne yolesi, amo oule asili, sosodo aligisu dunu ili ouligima:ne ilegei. E da ilia hanai liligi huluane defele momagele ilima i, be e da ili gilisili hame golai. Ilia da amo esoha amogainini ilia bogosu eso huluane didalo agoane gadofele esalu. Hina bagade da Ama:isama amane sia:i, “Yuda dunu huluane gilisima:ne sia:ma! Amasea, ili huluane guiguda: oule misa. Gasidawane guiguda: doaga:ma!” Ama:isa da Yuda dunu misa:ne wele sia:na asi. Be e da hina bagade ea ilegei esoha amogalawane hame misi ba:i.
Amaiba:le, hina bagade da Abisia:ima amane sia:i, “A:basalome da ninima bidi hamosu bagade iasu. Be Siba da amo baligimusa: hamomu. Na dunu lidili, Siba se bobogema. E da gagili sali moilaiga asili, niniba:le hobeale asi dagoi ba:sa:besa:le, bobogema.” Amaiba:le, Youa:be ea dunu amola hina bagade ea da:i sosodo ouligisu dunu, amola dadi gagui dunu huluane da Yelusaleme fisili, Abisia:i amoma fa:no bobogele, Siba famusa: asi. Ilia da gele bagade Gibione moilai bai bagade soge ganodini gala amoga doaga:loba, Ama:isa da ilima yosia:i. Youa:be da gegemusa: liligi gaga:ne, ea gegesu gobihei bagade da ea salasu ganodini sanawene buluga idiniginisi ba:i. E da midadi ahoanoba, ea gobihei da hisu osoba holole sa:i. Youa:be da Ama:isama amane sia:i, “Sama! Di da defeala:?” E da Ama:isa nonogomusa:, ea mayabo amo ea lobodafa amoga gagui. 10 Ama:isa da gegesu gobihei amo Youa:be ea lobofofadiga gagui amo hame dawa:i galu. Youa:be da ea gobiheiga ea hagomo sone, ea iga huluane da osoboga gugudili sa:i. E da amo galu hedolowane bogoi amola Youa:be da e bu famu da bai hame ba:i. Amalalu, Youa:be amola ea eya Abisia:i da bu Siba famusa: se bobogei. 11 Youa:be ea dunu afae da Ama:isa ea bogoi da:i hodo gadenene lela, amane wele sia:i, “Nowa da Youa:be amola Da:ibidi elamagai galea, Youa:bema fa:no bobogema!” 12 Ama:isa ea da:i hodo da maga:mega dedebole, logo dogoa dialebe ba:i. Youa:be ea dunu huluane da amogai aliligisimusa: amanebe ba:i. Amaiba:le, e da da:i hodo amo logoa dialu amo hiougili, bugili nasu sogebia ligisiagalisi, abula sosone diasu amoga dedebolesi. 13 Ama:isa ea da:i hodo da logoa dialu amo lalefasi ba:loba, dunu huluane da Youa:bema fa:no bobogele, Siba se bobogei.
14 Siba da Isala:ili fi huluane ilia sogega fodomane fasili, e da A:ibele Bede Ma:iaga moilaiga doaga:i. Bigilai fi dunu huluane da gilisili, ema fa:no bobogele, moilaia ganodini golili sa:i. 15 Youa:be ea dunu ilia da Siba amo da amogawi esala, amo nababeba:le, ilia da asili amo moilai doagala:lesi. Ilia da moilai gagoi dobea gadenene osobo gasa:le lelegela heda:su hamoi, amola dobea mugululi sa:ima:ne amo hagududili osobo dogone hugalolesi. 16 Bagade dawa:su uda da amo moilaiga esalu. E da dobea da:iya gado aligili amane wele sia:i, “Nabima! Nabima! Youa:be goeguda: misa:ne sia:ma! Na da ema sia:mu gala.” 17 Youa:be da amoga asili, uda da ema amane sia:i, “Di da Youa:bela:?” Youa:be da bu adole i, “Ma! Amo da na!” Uda da amane sia:i, “Hina! Na sia: nabima!” Youa:be da bu adole i, “Na da nabala!”
18 Uda da amane sia:i, “Musa: hemonega ilia da amane sia:su, `Dilia asili, A:ibele moilai bai bagadega dilima adole iasu nabamasa!’ amola ilia da amanewane hamosu.
19 Ninia moilai da moilai noga:idafa. Ea olofosu hou amola fuli gala:su hou da Isala:ili moilai huluane ilia hou baligisa. Dia da abuliba:le ninia moilai wadela:musa: hamosala:? Di da Hina Gode Ea gagui liligi wadela:musa: hanabela:?”
20 Youa:be da bu adole i, “Hame mabu! Na da dia moilai hamedafa wadela:lesimu.
21 Ninia da amo hamedafa ilegei. Be dunu ea dio amo Siba (Ifala:ime agolo soge dunu Bigilai amo egefe) e da muni hina bagade Da:ibidima lelesu hamosu. Amo dunu afae na lobo da:iya ima. Amasea, na da dia moilaiga doagala:lalu fisili masunu.” Uda da amane sia:i, “Ninia da ea dialuma damuni fasili, dobea dabudili dima galagudumu.”
22 Amanoba, e da moilai dunuma asili, ea ilegei amo ilima olelei. Amalalu, ilia da Siba ea dialuma damuni fasili, dobea dabudili, Youa:bema galagudui. Youa:be da ea dunu amo doagala:lalu fisimusa: olelema:ne, dalabede fulaboi. Ilia da ilia diasua buhagi. Amola Youa:be da hina bagade Yelusaleme ganodini esalu, ema buhagi.
Da:ibidi ea Ouligisu Dunu Fi
23 Isala:ili dadi gagui wa:i ouligisudafa da Youa:be. Da:ibidi ea da:igene sosodo aligisu dunuma ouligisudafa da Bina:ia (Yihoiada egefe). 24 Udigili hawa: hamosu dunu ilia ouligisu dunu da Adounaila:me. Sia: dedei ouligisu dunu da Yihosiafa:de (Ahilade egefe). 25 Fada:i sia: dedesu ouligisu dunu da Sifa. Gobele salasu dunu da Sa:idoge amola Abaia:da. 26 Amola Yie moilai dunu A:ila amo da Da:ibidi ea gobele salasu dunu esalu.

*20:1: 1 Hina bagade 12:16; 2 Hou Olelesu 10:16

20:3: 2 Sa:miuele 16:22