16
Da:ibidi amola Saiba
* 2 Sa:miuele 9:9-10Da:ibidi da agolo da:iya heda:le, fonobahadi baligili, Mifibousiede ea hawa: hamosu dunu amo Saiba, da ema hedolowane doaga:i. E da dougi aduna oule misi. Amo da:iya da falaua ga:gi 200amola waini fage fofogai gagabu 100agoane amola gaheabolo ifa fage gagabu amola bulamagau gadofoga hamoi daba, waini hanoga nabai, amo dougi da:iya diafulubi ba:i. Hina bagade Da:ibidi da ema amane adole ba:i, “Dia da amo liligi huluane adi hamomusa: gaguli misibala:?” Saiba da bu adole i, “Hina noga:idafa! Dougi da dia sosogo fi ili fila heda:le masa:ne oule misi. Falaua ga:gi amola ifa fage da dia dunu ilia moma:ne amola waini hano da ilia wadela:i sogega ahoana hele nabasea, amo moma:ne gaguli misi.”
2 Sa:miuele 19:26-27Da:ibidi da amane adole ba:i, “Dia hina Solo amo ea aowa Mifibousiede da habila:?” Saiba da bu adole i, “E da Yelusaleme amo ganodini ouesala. Bai Isala:ili dunu da ea aowa Solo ea hina bagade hou, amo ema bu imunu, amo e da dafawaneyale dawa:sa.”
Hina bagade da Saibama amane sia:i, “Na da Mifibousiede ea musa: gagui huluane dima iaha.” Saiba da bu adole i, “Hina noga:idafa! Na da dia hawa: hamosu dunu esala. Na da eso huluane di hahawane ba:ma:ne hamomu da defea.”
Da:ibidi amola Simiai
Da:ibidi da Bahiulimi moilaiga doaga:loba, Solo ea fi dunu afae, amo Simiai (Gila egefe) da ougiba:le misini, e da ilima gagabusu aligima:ne sia: sisia: asi.
Simiai da muni Da:ibidi amola ea eagene ouligisu ilima igiga gagala:lu. Da:ibidi ea dunu amola ea da:i sosodo aligisu dunu da Da:ibidi sisiga:le lelu, be e da amo mae dawa:le, igiga gagala:i. Simiai da gagabui aligima:ne ilegele, amane sia:i, “Gadili masa! Gadili masa! Di da fasu dunu! Di da wadela:i hamosu dunu! Di da Solo ea hina bagade hou samogei. Amola, di da Solo ea sosogo fi bagohame fane legeiba:le, Hina Gode da dima se iaha. Hina Gode da hina bagade hou dima fadegale, dia mano A:basalome igili i dagoi. Di fane legesu dunu! Di da wadela:lesi dagoi ba:sa!”
Abisia:i (ea ame da Selouaia) da hina bagadema amane sia:i, “Hina noga:idafa! Di abuliba:le, amo wa:me dima gagabui aligisa, amo ea logo hame hedofasala:? Dia na asili, ea dialuma damuni fasima:ne sia:ma!”
10 Hina bagade da Abisia:i amola ea ola Youa:be elama amane sia:i, “Amo da alia liligi hame! E da nama gagabusa galea, Hina Gode da ema amane hamoma:ne adoiba:le, amo hou ea bai ema adole ba:mu da hamedei.” 11 Amola Da:ibidi da Abisia:i amola ea eagene ouligisu dunu huluane ilima amane sia:i, “Nagofedafa da na fane legemusa: logo hogolala. Amaiba:le, amo Bediamini dunu ea hou ba:beba:le, mae fofogadigima! Hina Gode da adobeba:le, e da nama gagabusu aligima:ne sia:sa. Amaiba:le, ema mae sia:ma. E da amo hou hamomu da defea. 12 Amabela:? Hina Gode da na da:i dioi bagade ba:ma:bela:? Amasea, e da amo gagabusu aligima:ne fadegale, nama hahawane hou ima:bela:?” 13 Amaiba:le, Da:ibidi amola ea dunu da bu logoga ahoanu. Simiai da ili galu agolo bega: ahoanu. E da ilima gagabusa amola, ilima igi amola osoboga gagala:sa ahoanu. 14 Hina bagade amola ea dunu huluane da hele nabawane, Yoda:ne Hano amoga doaga:i. Amogawi ilia da helefi.
A:basalome da Yelusalemega Esalu
15 A:basalome amola ema fa:no bobogebe Isala:ili dunu huluane da Yelusaleme moilai bai bagadega golili sa:i. Ahidoufele da ili galuwane golili sa:i. 16 Hiusiai (Da:ibidi ea sama) da A:basalomema doaga:le, amane wele sia:i, “Hina bagade! Gebe esaloma:mu! Gebe esaloma:mu!”
17 A:basalome da ema amane sia:i, “Di da dia sama Da:ibidi fisiagabela:? Di abuliba:le ali hame asibala:?”
18 Hiusiai da bu adole i, “Na da habodane e amola ahoabela:? Na da dunu amo Hina Gode da ilegei amola Isala:ili dunu huluane ilimagale ahoa. Na da ani esalumu. 19 Na da na hina eagofe amo ea hawa: fawane hamomu da defea. Na da dia ada ea hawa: hamoi amo defele dia hawa: hamomu.”
20 Amalalu, A:basalome da delegili, Ahidoufelema amane sia:i, “Wali ninia huluane da guiguda: esalebe goea! Di da ninia hamoma:ne, adi fada:i sia: sia:sala:?”
21 Ahidoufele da ema bu adole i, “Dia asili, dia ada ea gidisedagi uda amo e da hina bagade diasu ouligimusa: guiguda: yolesi, amo huluane adole lama. Amasea, Isala:ili dunu da dia ada da dia ha lai dunu, amo noga:le dawa:mu. Amola dima fa:no bobogesu dunu da dogo denesi ba:mu.” 22  2 Sa:miuele 12:11-12Amaiba:le, ilia da hina bagade diasu gadodili fa:i amo da:iya abula diasu gagui. Amogawi, dunu huluane ba:ma:ne, A:basalome da ea ada ea gidisedagi uda huluane adole lai. 23 Amo esoga, nowa da Ahidoufele ea fada:i sia: nabaloba, ilia da amo sia: da Gode Ea sia: defele dafawaneyale dawa:su. Da:ibidi amola A:basalome da amo sia: fa:no bobogesu.

*16:1: 2 Sa:miuele 9:9-10

16:3: 2 Sa:miuele 19:26-27

16:22: 2 Sa:miuele 12:11-12