12
Na:ida:ne ea Sia:beba:le, Da:ibidi da Godema Sinidigi
* Gesami Hea:su 51 Dialuma Sia:Hina Gode da balofede dunu Na:ida:ne amo Da:ibidima sia:ma:ne asunasi. Na:ida:ne da Da:ibidima asili, ema amane sia:i, “Dunu aduna da moilai afae amogawi esalu. Dunu afae da bagade gagui. Be dunu eno da hamedafa gaguiwane hahane esalu.
Bagade gagui dunu da bulamagau bagohame amola sibi bagohame gagui galu.
Be hame gagui dunu da sibi mano afae fawane galu. Amo e da enoma bidiga lai galu. E da amo fofole, sibi da hame gagui dunu ea mano defele hi diasua hina: mano amola sibi mano amo gilisili, e da hina: ha:i manudafa ema iasu. E da hina: faigelei amoga hano nasu. E da amo sibi mano hi fene gagui dialusu. Sibi mano da idiwi agoane esalu.
Eso afaega, sofe misi dunu afae da bagade gagui dunu ea diasuga doaga:i. Bagade gagui dunu da ema aowamusa: dawa:i, be hina: ohe amoga medomu higa:i galu. Amaiba:le, e da hame gagui dunu ea sibi mano samogene, medole legele, gobele, sofemisi dunugili moma:ne i.”
Bagade gagui dunu ea hou nababeba:le, Da:ibidi da ougi bagade ba:i. E amane sia:, “Na da Fifi Ahoanusu Hina Gode Ea Dioba:le amane ilegesa. Amo hamobe dunu da bogomu da defea. E da amo hame gagui dunuma hame asigiba:le, e da ea hamoi defele ema biyaduyale agoane dabe ima:mu.”
Na:ida:ne da Da:ibidima amane sia:i, “Amo dunu da di fawane. Amola Isala:ili fi ilia Hina Gode da amane sia:sa, `Na da di Isala:ili hina bagade hamoi dagoi. Amola Na da di Soloma gaga:i dagoi. Na da ea hina bagade hou amola ea idualali amo samogene, dima i. Na da di Isala:ili amola Yuda ouligima:ne ilegei. Be amo iasu da defele hame ba:i ganiaba, Na da dima aduna agoaiwane bu ia:noba.
Amaiba:le, di da abuliba:le Na sia:i hame nabasula:? Di abuliba:le amo wadela:idafa hou hamobela:? Dia sia:beba:le, Iulaia da gegesu ganodini fane legei dagoi ba:i. Di da A:mone dunu e medole legema:ne, logo doasi dagoi. Amalalu, di da ea uda lai. 10 Wali, dia fifi masunu amo ganodini, digaga fi mogili da se nabawane fane legei dagoi ba:mu. Bai di da Na sia:i hame nabasu, amola Iulaia ea uda laiba:le. 11  2 Sa:miuele 16:22Na dafawane ilegesa! Dia sosogo fi dunu da dima bidi hamosu bagade ima:ne, Na da hamomu. Na dia udalali amo dima samogene, eno dunuma imunu. E da eso hayoga, dunu huluane ba:lea, ili adole lamu. Amola di da amo hou ba:mu. 12 Di da wamowane wadela:le hamoi. Be Na da dima se iasu hou amo eso hadigia, Isala:ili dunu huluane ba:ma:ne, hamomu.’ ”
13 Da:ibidi da amane sia:i, “Dafawane! Na da Hina Godema wadela:le hamoi dagoi.” Na:ida:ne da bu adole i, “Hina Gode da dima gogolema:ne olofoi. Di da hame bogomu.
14 Be dia mano da bogomu. Bai di da amane hamobeba:le, di da Hina Godema mae nodone, higasu.” 15 Amanoba, Na:ida:ne da hi diasuga asi.
Da:ibidi egefe da Bogoi
Hina Gode da hamobeba:le, Iulaia idua amoma Da:ibidima ea mano lalesi, mano da oloi bagade ba:i. 16 Da:ibidi da mano uhima:ne, Godema sia:ne gadoi. E da ha:i manu bagade higasu amola gasi huluane, hi sesei amo ganodini, hada:i da:iya dialusu. 17 Ea eagene ouligisu dunu da ema asili, e wa:legadoma:ne sia:i. Be e da hame wa:legadoi, amola ili gilisili ha:i manu hamedafa mai. 18 Hi afae aligili, mano da bogoi. Da:ibidi ea eagene ouligisu dunu da ema adomu beda:i galu. Ilia da amane sia:i, “Mano da esaloba, ninia da Da:ibidima sia:noba, e da ninima bu hame adole iasu. Amaiba:le, ninia da habodane mano da bogoi, ema adoma:bela:? E da hi gobele hima se iasa:besa:le, ninia da hedolo hame adomu.”
19 Be Da:ibidi da ili gilisili sadoga sia: dabe ba:beba:le, e da mano da bogoi dawa:i galu. Amaiba:le, e da ilima amane adole ba:i, “Mano da bogobela:?” Ilia bu adole i, “Ma! E da bogoi dagoi.”
20 Da:ibidi da hada:i da:iya dialu wa:legadole, hano ulalu, ea dialuma hinabo fesega:nu, abula afadenei. Amalalu, e da asili, Hina Gode Ea diasu ganodini Ema nodone sia:ne gadoi. E da hina bagade diasuga buhagili, ha:i manusa: adole ba:i. Ilia da ha:i manu ema gaguli misini, e da amogaluwane hedolo mai. 21 Ea eagene ouligisu dunu da ema amane sia:, “Ninia amo hou gogolesa. Mano esalea, di da ema asigiba:le, dinanu amola ha:i mae nawane esalu. Be e da bogobeba:le, di hedolowane wa:legadole, ha:i mai!” 22 Da:ibidi da bu adole i, “Ma! E da esaloba na da dinanu amola ha:i mae nawane esalu. Na da Hina Gode Ea nama asigima:bela:le amola mano ea bogomu logo hedofama:bela:le amane hamoi. 23 Be e bogoi dagoiba:le, na da bu ha:i mae nawane esalumu da bai hame gala. Na da amo mano bu esaloma:ne hamomu da hamedei. Na da fa:no ema masunu, be e nama buhagimu da hamedei.”
Soloumane da Lalelegei
24 Amalalu, Da:ibidi da idua Ba:desiba ea dogo denesi. E da ela gilisili golale, amalu dunu mano eno lalelegei. Da:ibidi da amo mano ea dio Soloumane asuli. Hina Gode da amo manoma asigi galu. 25 E da balofede dunu Na:ida:nema, e da amo mano ea dio Yedidaia (dawa:loma:ne da `Hina Gode da ema asigisa’) amo asulima:ne sia:i. Bai Hina Gode da ema asigi galu.
Da:ibidi da La:ba Fefedele Lai
(1 Hou Olelesu 20:1-3)
26 Be Youa:be da La:ba (A:mone sogega moilai bai bagade) amo doagala:lalu. Amo fedele lamu da gadenei ba:i. 27 E da Da:ibidima sia: adola ahoasu dunu ilia ema amane sia:na masa:ne asunasi, “Na da La:ba doagala:lalu, amo ea hano sagai huluane sasamogene lai dagoi. 28 Amaiba:le, dia dadi gagui dunu gagadole, disu amo moilai doagala:le fefedele lama. Bai dunu da na hame be difa fefedele lai dagoi, amo sia:mu da defea.” 29 Amaiba:le, Da:ibidi da ea dadi gagui dunu gagadole, La:ba moilai bai bagade amo doagala:lalu fefedele lai. 30 E da A:mone loboga hamoi ogogosu ‘gode’ Miligome, amo ea dialumaga gouli habuga lai. Amo habuga ea dioi defei da 35 gilougala:me agoane amola amoga gele noga:idafa legei ba:i. Da:ibidi da amo gele noga:i habuga lale, ea habuga da:iya legei. Amola amo moilaiga e da liligi bagohame odagiaba lasu. 31 Amalalu, e da La:ba dunu huluane udigili hawa: hamoma:ne logei. E logebeba:le, ilia da sasahei, gula uwasu amola goahei amoga hamosu amola diasu gagumusa: osoboga `baligi’ hamosu. E da A:mone soge moilale gagaiga esalebe dunu amo huluane hawa: hamoma:ne logei. Amalalu, e amola ea dunu da Yelusaleme moilaiga buhagi.

*12:1: Gesami Hea:su 51 Dialuma Sia:

12:11: 2 Sa:miuele 16:22