12
Idibidi Dunu da Yuda Soge Doagala:le, Golili Sa:i
(1 Hina 14:25-28)
Lihouboua:me da gasa fili, ea ouligisu hou didili lalegagui dagoloba, e amola ea fi dunu da hedolowane, Hina Gode Ea Sema yolesiagai. Ilia da Hina Godema baligi fa:iba:le, Lihouboua:me ea ouligibi ode bi amoga, ilia da se iasu ba:i. Idibidi hina bagade Siaisia:ge da Yelusaleme doagala:i. Siaisia:ge ea dadi gagui wa:i da sa:liode 1,200 agoane, hosiga fila heda:i dadi gagui dunu 60,000 agoane amola dadi gagui dunu eno idimu hame gala. Ea dadi gagui dunu mogili da Libia, Sagimi amola Idioubia sogega misi. E da Yuda gagili sali moilai bai bagade huluane susuguli, mogodigili ahoana, Yelusalemega doaga:i.
Balofede dunu Siema:ia da hina bagade Lihouboua:me amola Yuda ouligisu dunu (ili huluane da Siaisia:gema beda:iba:le, Yelusaleme ganodini gilisili esalebe ba:i) ilima asili, amane sia:i, “Hina Gode da dilima amane sia:ne iaha, ‘Dilia da Na fisiagaiba:le, Na da Siaisia:ge amo ea dili hasalima:ne, fisiagai dagoi.’ ”
Lihouboua:me amola Yuda ouligisu dunu da ilia wadela:i hou gogosiane fofada:i. Ilia amane sia:i, “Dafawane! Hina Gode Ea wali hamobe da moloidafa.”
Hina Gode da amo ba:beba:le, bu Siema:iama amane sia:i, “Ilia da ilia wadela:i hou gogosiane fofada:iba:le, Na da ili hame gugunufinisimu. Be Siaisia:ge da ili doagala:sea, ilia da gugunufinisidafa hame ba:mu. Na ougidafa hou da Yelusalemema hame doaga:mu. Be Siaisia:ge da ili hasalimu. Nama hawa: hamosu hou amola osobo bagade ouligisu dunuma hawa: hamosu hou da hisu. Amo ilia da dawa:mu.”
* 1 Hina 10:16-17; 2 Hou Olelesu 9:15-16Hina bagade Siaisia:ge da Yelusalemega misini, e da Debolo Diasua amola hina bagade diasua, noga:i liligi huluane susugui. E da huluanedafa susugui dagoi, amola gouliga hamoi da:igene ga:su, Soloumane ea hamoi liligi, amo huluane susugui.
10 Amo buga:ma:ne, Lihouboua:me da eno da:igene ga:su, balasega hamoi. E da amo ouligima:ne, logo ga:su sosodo aligisu dunu ilegei. 11 Eso huluane, Lihouboua:me da Debolo Diasuga ahoasu, sosodo aligisu dunu da da:igene ga:su gaguli ahoasu. Amalu, ilia da bu sosodo aligisu sesei ganodini ligisisu. 12 E da Hina Gode Ea se iasu hame hihiba:le, Hina Gode da e dafawanedafa hame gugunufinisi. Amola Yuda fi da bu hahawane ba:i.
Lihouboua:me ea Ouligibi Hou.
13 Lihouboua:me da Yelusalemega esala, ea ouligisu hou hamosu. Ea gasa da bu heda:i. E da lalelegele, ode 45 esalu, Yuda fima ouligisu hou mui, amola e da Yelusalemega esala, ode 17 agoane Yuda fi ouligisu. (Hina Gode da Isala:ili soge ganodini, Ema nodone sia:ne gadosu sogebi, Yelusaleme moilai bai bagade, amo fawane ilegei.) Lihouboua:me ea ame da Na:ima. Na:ima da A:mounaide uda.
14 Lihouboua:me da wadela:le hamosu. Bai e da Hina Gode Ea hanai hou hame hogosu. 15 Lihouboua:me ea hou, e da muni hahamona asili dagoi, amola ea sosogo fi ilia hou, amo da “Balofede Dunu Siema:ia ea Hamonanu” meloa dedei amola “Balofede Dunu Idou ea Hamonanu” meloa dedei amo ganodini dedene legei. Lihouboua:me da mae fisili, Yelouboua:mema gegenanu. 16 Lihouboua:me da bogoloba, ilia da ea da:i hodo amo Da:ibidi ea Moilai bai bagadega hina bagade ilia dogonesisu sogebi amoga gele gelaboga sali. Egefe Abaidia da e bagia, Yuda fi dunu ilia hina bagade hamoi.

*12:9: 1 Hina 10:16-17; 2 Hou Olelesu 9:15-16