13
Abaidia da Yelouboua:mema Gegei
(1 Hina 15:1-18)
Yelouboua:me da Isala:ili fi hina bagade hamone, ode 18 agoane ouligilalu, Abaidia da Yuda hina bagade hamoi. E da ode udiana Yelusalemega esala, Yuda fi ouligisu. Ea ame da Ma:iaga (Iuliele idiwi). E da Gibia moilai bai bagadega misi.
Abaidia amola Yelouboua:me da ha lale gegei. Abaidia ea dadi gagui dunu idi da 400,000 agoane. Ema gegemusa:, Yelouboua:me da dadi gagui dunu 800,000 agoane gilisi.
Amo dadi gagui wa:i aduna da Ifala:ime agolo sogega wa:i fi. Hina bagade Abaidia da Semala:imi goumia heda:le, Yeloubouma:ne amola Isala:ili dunuma amane wele sia:i, “Na sia:be nabima! Dilia amo hou hame dawa:bela:? Isala:ili Hina Gode da eso huluane dialoma:ne gousa:su, Da:ibidi amola egaga fi ilima hamoi. E amane ilegele sia:i, ‘Da:ibidi amola egaga fi da mae fisili, eso huluane Isala:ili fi ouligilalumu.
Be Yelouboua:me (Niba:de egefe) da ea hina bagade Soloumanema odoga:i.
Fa:no, e da hamedei wadela:i hamosu dunu gilisili, ilia da Soloumane egefe Lihouboua:me ema odoga:i. Lihouboua:me da ayeligi amola buluduiba:le, ilima dabe gegemu hamedei ba:i. Be wali di da nama gegemusa: dawa:beba:le, di da ouligisu hou amo Hina Gode da Da:ibidi amola egaga fi ilima ilegei, ilima gegemusa: dawa:lala. Di da dadi gagui wa:i bagadedafa oule misi, amola gouliga hamoi bulamagau gawali agoai Yelouboua:me ea loboga hamoi ‘gode’ amola gaguli misi.
Di da Hina Godema gobele salasu dunu Elane egaga fi amola Lifai fi dunu huluane sefasi. Di da eno fifi lai dunu defele, dia hanaiga ogogosu gobele salasu dunu ilegei. Nowa dunu da bulamagau gawali o sibi fesuale agoane gaguli masea, di da e ‘gobele salasu’ dunu ilegesa. Amasea, e da dia ogogosu loboga hamoi ‘gode’ ilima gobele salasu hou hamosa.
10 Be ninia da Hina Godedafa Ea hawa: hamonana. Ninia da E hame fisiagai. Elane egaga fi dunu da gobele salasu hawa: hamonana, amola Lifai fi dunu da ili fidisa.
11 Hahabe amola daeya huluane, ilia da Hina Godema gabusiga: manoma gobele sala, amola oloda da:iya ohe gogo gobele sala. Ilia da agi ga:gi Godema ima:ne, amo noga:le dodofei fafai da:iya ligisisa amola daeya huluane gamali amo da gouliga hamoi bai da:iya lela, amo wa:sa. Ninia da Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i defele hamonana. Be dilia da Hina Gode fisiagai dagoi. 12 Gode Hisu da ninia bisilua, amola Ea gobele salasu dunu da dalabede gaguiwane, ninia dima gegema:ne fulabomusa: momagele lela. Isala:ili fi dunu! Dilia aowalalia Hina Godema mae gegema! Dilia nini hasalimu da hamedei ba:mu.”
13 Amogaluwane, Yelouboua:me da ea dadi gagui dunu mogili, ili Yuda dadi gagui wa:i baligia logo legema:ne asunasi. E da eno dadi gagui amo Yuda wa:i midadi doagala:ma:ne asunasi. 14 Yuda dadi gagui dunu da ba:le gagaloba, ili eale disi ba:i. Ilia da Hina Godema ili fidima:ne disa wele sia:i, amola gobele salasu dunu da dalabede fulaboi. 15 Yuda dadi gagui dunu da ha:giwane wele sia:ne, Isala:ili dadi gagui wa:i doagala:i. Abaidia hi bisili doagala:i. Gode da Yelouboua:me amola Isala:ili dadi gagui wa:i hasali. 16 Isala:ili dunu da Yuda dadi gagui dunuba:le hobeale asi. Gode da ili fidiba:le, Yuda dadi gagui ilia Isala:ili hasali. 17 Abaidia amola ea dadi gagui wa:i da Isala:ili dadi gagui wa:i dafawanedafa hasali. Ilia da Isala:ili bisilua dadi gagui dunu 500,000 agoane medole legei. 18 Yuda dunu da ilia aowalalia Hina Gode Ea hou dafawaneyale dawa:beba:le, amo Ea fidima:ne adole ba:beba:le, ilima ha lai dunu amo hasali dagoi ba:i.
19 Abaidia da Yelouboua:me ea dadi gagui wa:i se bobogele, Isala:ili moilai bai bagade mogili susugui. Amo da Bedele, Yesiana, Ifalone amola moilai fonobahadi amo sisiga:le dialu. 20 Yeleboua:me ea gasa da fisi ba:i. Abaidia da Yuda soge ouligiloba, Yelouboua:me da ea gasa hou bu hame lai. Fa:nowane, Hina Gode da e fane legei dagoi.
21 Be Abaidia ea gasa da bu bagade heda:i. E da uda ba:lisi (14) agoane lai amola egefelali idi da 22 agoane amola idiwilali idi da silisi (16) agoane. 22 Abaidia ea eno hamonanusu amola ea sia: amo da “Balofede Dunu Idou ea Hamonanu” meloa dedei amo ganodini dedene legei.