34
Yuda hina bagade Yousaia
(2 Hina 22:1-2)
* Yelemaia 3:6Yousaia da lalelegele, ode godoane esalu, e da bai muni Yuda hina bagade hamoi. E da Yelusaleme moilai bai bagadega esala, ode 31 agoanega Yuda fi ouligilalu.
Yousaia da Hina Gode hahawane ba:ma:ne hamoi. E da ea musa: aowa hina bagade Da:ibidi ea hou defele, Gode Ea hamoma:ne sia:i huluane nabawane hamosu.
Yousaia da Ogogosu ‘gode’ma Nodone Sia:ne Gadosu Hou Gugunufinisi
Hina bagade ayeligi Yousaia ea ouligisu ode godoanega, e da muni ea aowa hina bagade Da:ibidi ea Godema nodone sia:ne gadosu hou hamosu. Ode biyaduyale eno da gidigili, e da bai muni ogogosu ‘gode’ma nodone sia:ne gadosu sogebi amola wadela:i uda ‘gode’ Asila agoai loboga hamoi liligi amola eno wadela:i loboga hamoi ‘gode’ huluane bai muni gugunufinisisu. 2 Hina 21:3; 2 Hou Olelesu 33:3Ea sia:beba:le, ilia da oloda amoga dunu da Ba:ilema nodone sia:ne gadosu, amola eno gadenene gabusiga: manoma gobele salasu oloda, amo gagoudane fasi. Ilia da Asila agoai liligi amola loboga hamoi ‘gode’ huluane gagagoudane fasili, gulu agoane hamone, amola dunu da ilima sia:ne gadosu, ilia ulidogone sali da:iya dudulisi.
1 Hina 13:2E da ogogosu gobele salasu dunu ilia gasa amo oloda amoga ilia da musa: nodone sia:ne gadosu, amo da:iya gobele sali. Amo hamobeba:le, e da Yuda amola Yelusaleme fi ilia nigima: fadegamusa: dodofei.
Amo hou defele, e da moilai bai bagade amola gugunufinisi soge amo da Ma:na:se, Ifala:ime, Simione amola soge asili ga (north) Na:fadalaiga doaga:sa, amo soge huluane ganodini hamosu. E da ga (north) fi (Isala:ili) ilia soge ganodini, oloda amola ogogosu uda ‘gode’ agoai loboga hamoi liligi, amo huluane gagagoudane fasili, gulu agoane hamoi. E da gabusiga: manoma gobele salimusa: hamoi oloda huluane gagagoudane fasi. Amalu, e da Yelusalemega buhagi.
Ilia da Gode Ea Sema Dedei Buga Ba:i
(2 Hina 22:3-20)
Yuda hina bagade Yousaia ea ouligibi ode 18 amoga, e da wadela:i ogogosu ‘gode’ma nodone sia:ne gadosu hou huluane fadegaiba:le, Debolo Diasu amola Yuda soge da nigima: dodofei dagoi ba:i. Amogalu, hina bagade Yousaia da dunu udiana amo Debolo Diasu dodoa:ma:ne asunasi. Ilia dio da Sia:ifa:ne (A:salaia egefe), Ma:iasia (Yelusaleme bisili ouligisu dunu) amola Youa (Youaha:se egefe. E da eagene bisilua dunu). Muni amo Lifai dunu da Debolo Diasu ganodini lidi, ilia da gobele salasu ouligisudafa Hiligaiama ianusu. (Amo muni ilia da Ifala:ime fi, Ma:na:se fi amola Ga (north) Fi dunu eno, Yuda fi, Bediamini fi amola Yelusaleme esalebe fi, ilima lidi.) 10 Ilia da amo muni lidi, amo dunu udiana da Debolo Diasu amo bu buga:le gagusu ouligisu, ilima iasu. 11 Ouligisu dunu ilia da amo muni mogili diasu gagusu dunu amola gelega hahamosu dunu ilima iasu. Amola muni mogili amoga ilia da ifa da:fe amola gele amo Debolo bu buga:le gagumusa:, bidi lama:ne sia:i. Bai Yuda hina bagade ilia da noga:le hame ouligibiba:le, Debolo da dasai ba:i. 12 Amo hawa: hamosu ouligisu dunu da moloidafa dunu. Ilima ouligisu dunu da Lifai fi dunu biyaduyale gala. Ilia dio da Ya:iha:de amola Oubadaia (ela da Milalai sosogo fi dunu) amola Segalaia amola Misiala:me (ela da Gouha:de sosogo fi dunu). Lifai fi dunu huluane da medenegi gesami hea:lala dusu dunu ba:i.
13 Lifai fi dunu eno ilia da liligi gaguli ahoasu hawa: hamosu ouligisu, amola oda da eno hawa: hamosu ouligisu.
14 Ilia da muni ea sesei amoga lidili ahoana, Hiligaia da Hina Gode Ea Sema Dedei Meloa (Sema amo Gode da musa: Mousesema i) amo ba:i dagoi.
15 Hiligaia da Sia:ifa:nema amane sia:i, “Na da ‘Gode Ea Sema Dedei Meloa’ amo Debolo ganodini dialebe ba:i dagoi.” E da amo meloa Sia:ifa:nema I.
16 Sia:ifa:ne da amo meloa hina bagadema gaguli asili, ema amane sia:i, “Ninia da dia hamoma:ne sia:i defele hamoi dagoi. 17 Ninia da muni amo da Debolo Diasu ganodini dialu, amo lale, bu buga:le gagusu dunu amola ilia ouligisu dunu ilima i dagoi.”
18 Amalalu, e da eno amane sia:i, “Na da meloa amo Hiligaia da nama i gagui diala.” Amola e da amo meloa hina bagade nabima:ne idi.
19 Hina bagade da meloa idibi nababeba:le, bagadewane fofogadigili, da:i dione, ea abula gadelale fasi. 20 Amola e da gobele salasu dunu Hiligaia amola Ahaiga:me (Sia:ifa:ne egefe) amola A:gabo (Maiga:ia egefe) amola sia: dedesu dunu Sia:ifa:ne amola hina bagade hina: hawa: hamosu dunu A:sahaia, ilima amane hamoma:ne sia:i,
21 “Dilia asili, amo meloa ea olelesu bai dawa:ma:ne, Hina Gode Ea fada:i sia: hogolalu, nama amola dunu huluane amo da Isala:ili amola Yuda soge ganodini hame mugului esala, ninima adoma. Ninia aowalali da amo meloa ea hamoma:ne sia:i amo nabawane hame hamobeba:le, Hina Gode da ninima ougisa.”
22 Hiligaia amola Ahaiga:me, A:gabo, Sia:ifa:ne, amola A:sahaia, ilia da balofede uda amo da Yelusaleme moilai bai bagade la:idi gaheabolo gagui amo ganodini esalu, ea dio amo Halada amo ea fada:i sia: nabimusa: asi. (Halada egoa Sia:lamee da Debolo Diasu hadigi abula amo ouligisu). Ilia da Haladama amo meloa da ba:i dagoi olelei. 23 Halada da ilima amane sia:i, “Dilia hina bagadema buhagili, Hina Gode Ea sia:si ema amane sia:ma, 24 “Na da meloa amo hina bagade da idi, amoga gagabusu aligima:ne dedei defele, Na da Yelusaleme moilai bai bagade amola Yelusaleme fi dunu ilima se dabe imunu. 25 Ilia da Na higale, eno ogogosu ‘gode’ma gobele salasu hamobeba:le, Na ougima:ne hamoi dagoi. Na da Yelusaleme fi ilima Na ougi da gia:iwane heda:i dagoi, amola bu gumimu da hamedei.”
26 Be hina bagadema Na, Isala:ili fi ilia Hina Gode, da amane sia:sa, ‘Di da meloa ganodini dedei liligi nabi dagoi. 27 Amola di da Na ba:ma:ne, sinidigili, dia hou fonobone, dia abula gadelale, dinanu. Bai di da Na sia: amo Na da Yelusaleme moilai bai bagade amola amoga fi dunu ilima se dabe imunu, amola Yelusaleme gugunufinisi dagoiba:le, dunu ilia da amo beda:ne fofogadigili ba:mu, amola Yelusaleme dio amoga gagabusu aligima:ne sia:mu, amo sia: nababeba:le, di da dia hou fonoboi. Na da dia sia:ne gadosu nabi dagoi. 28 Amola se dabe iasu amo Na da Yelusaleme fi ilima iasimu, amo da di amogai esalea, dia hame ba:mu. Na da di fa:no olofole bogoma:ne, logo doasimu.’ ” Sia: adola ahoasu dunu, ilia da amo sia:ne iasu hina bagade
Yousaiama adomusa:, ema buhagi.
Yousaia da Hina Gode Ea Sia: Nabawane Hamoma:ne Ilegele Sia:i
(2 Hina 23:1-20)
29 Yuda hina bagade Yousaia da Yuda soge fi amola Yelusaleme fi ilia ouligisu dunu amo huluane gagadole, 30 ili amola gobele salasu dunu huluane, amola balofede dunu huluane amola fi dunu huluanedafa (bagade gagui dunu amola hame gagui dunu) ilia da Debolo Diasuga gilisili asi. Ilia si da:iya, hina bagade Yousaia da Gousa:su Meloa amo ilia da Debolo Diasu ba:i, amo ganodini dedei huluane ilima idili i. 31 E da hina bagade duni bugi amo dafulili lelu, e da Hina Gode Ea sia: nabawane hamomusa:, dafawane ilegele sia:i. E da mae fisili, ea dogo amola asigi dawa:su huluane amoga, e da Hina Gode Ea sema amola hamoma:ne sia:i, amoma fa:no bobogemusa:, dafawane ilegele sia:i. Amo hamoma:ne sia:i amo da Gousa:su Meloa amo ganodini dedei, e da amo huluane nabawane hamomusa:, dafawane ilegele sia:i. 32 Amola e da Bediamini fi amola dunu huluane Yelusalemega esalu, amo defele hamomusa:, dafawane ilegele sia:musa: lologei. Amaiba:le, Yelusaleme fi dunu da Gousa:su amo ilia aowalalia Gode da ilima hamoi, amo hamoma:ne sia:i nabawane hamomusa: sia:i. 33 Amalalu, Yousaia da wadela:idafa loboga hamoi ogogosu ‘gode’ liligi huluane Isala:ili soge ganodini dialu, amo huluane gugunufinisisu. Amo ea esalusu eso huluane ganodini, e da ea fi dunu ilia aowalalia Hina Gode amo Ea hawa: hamosu hamoma:ne sesei.

*34:1: Yelemaia 3:6

34:4: 2 Hina 21:3; 2 Hou Olelesu 33:3

34:5: 1 Hina 13:2