35
Yousaia da Baligisu Lolo Nasu Hamoi
(2 Hina 23:21-23)
Hina bagade Yousaia da Hina Godema nodone, Yelusalemega Baligisu Lolo Nasu hamoi. Eso ba: (14), oubi agega, ilia da Lolo Nasu hamoma:ne, ohe medole lelegei. E da gobele salasu dunu, ilia Debolo Diasu ganodini hawa: hamosu amo ilima ilegei. Amola amo noga:le hawa: hamoma:ne, e da ilia dogo denesima:ne sia:i.
Amola e da Lifai fi dunu (ilia da Isala:ili fi ilima olelesu dunu, Hina Gode Ea momogili gagai galu) ilima amane hamoma:ne sia:i, “Dilia Gode Ea Hadigi Gousa:su Sema Gagili amo Debolo Diasu (hina bagade Soloumane, Da:ibidi egefe ea gagui) amo ganodini ligisima. Dilia amo soge eno, soge enoga gaguli ahoasu hou fisili, guiguda: dilia Hina Gode amola Ea fi Isala:ili dunu ilima hawa: hamoma. * 2 Hou Olelesu 8:14Dilia sosogo fi defele, amola dilia hawa: hamosu amo hina bagade Da:ibidi amola egefe hina bagade Soloumane ela dilima ilegei, amo defele, Debolo Diasu ganodini hawa: hamoma.
Dilia Isala:ili sosogo fi afae afae noga:le fidima:ne momagema. Dilia Baligisu Lolo Nasu sibi mano amola goudi huluane medole legema:ne momagema. Amaiba:le, Isala:ili fi dunu da hamoma:ne sia:i amo Hina Gode da Mousese ea lafidili, ninima i, amo noga:le fa:no bobogema:ne, dilia nigima: dodofema, amola gobele salimusa: ohe momagema.”
Yuda fi dunu da Baligisu gobele salasu hamoma:ne, hina bagade Yousaia da hina: ohe fofoi wa:i amoga sibi, sibi mano amola goudi mano gilisi 30,000 agoane, amola bulamagau gawali 3,000 agoane i. Yousaia eagene ouligisu dunu da gobele salasu ohe mogili, dunudafa, gobele salasu dunu amola Lifai fi dunu ilima i. Amola Debolo Diasu ouligisu dunu amo gobele salasu dunuma sibi mano 2,600 agoane, goudi mano mogili amola bulamagau gawali 300 agoane amo gobele salima:ne ilima i. Lifai fi ouligisu dunu amo Gononia, Siema:ia, Nida:niele (Siema:ia eya), Ha:siabaia, Yiaiele amola Yosaba:de - ilia da sibi mano amola goudi waha debe mogili 5000 agoane, amola bulamagau gawali 500 agoane - amo Lifai dunu ilia gobele salimusa: ilima i.
10 Baligisu Lolo Nasu liligi huluane da momagei dagoloba, hina bagade da amo hamoma:ne sia:beba:le, gobele salasu amola Lifai fi dunu da ilila: sogebiga dadalei.
11 Ilia da sibi mano amola goudi medole lelegelalu, Lifai fi dunu da ilia gadofo houga:i. Gobele salasu dunu da maga:me oloda da:iya fogagaga:la:i. 12 Amalalu, ilia da Mousese ea Sema dedei defele, Hina Godema gobele salimusa:, ilia da sosogo fi afae afae ilima amo ohe gogo fane i. 13  Gadili Asi 12:8-9Lifai fi dunu da God Ea hamoma:ne sia:i dedei defele, Baligisu gobele salasu ohe liligi amo laluma gobele gala:i. Amola ilia da hadigi iasu liligi amo gobele nasu ofodo, sosobeni amola gaga ganodini gobei. Amalalu, ilia hedolowane hu gobei amola dunu ilima sagoi. 14 Amalu, Lifai fi dunu da ili manusa:, amola Elane egaga fi gobele salasu dunu ili moma:ne, hu momagele legei. Bai gobele salasu dunu da hawa: hamonanawane gasi. Ilia da ohe mogili gogo gobele sali, amola eno ohe amoga sefe duga:i, amo gobele sali. 15  1 Hou Olelesu 25:1Da:ibidi ea musa: hamoma:ne sia:i defele, Lifai fi amola A:isa:fe sosogo gesami hea:lala dusu dunu, ilia da ilila: hawa: hamosua lefulubi ba:i. Ilia dio da A:isa:fe, Hima:ne amola Yediudane (hina bagade ea balofede dunu). Debolo Diasu logo ga:su sosodo aligisu dunu da ilia sosodo aligisu sogebi fisili hame ahoasu. Bai Lifai fi dunu oda da Baligisu Lolo ilia moma:ne momagei. 16 Amaiba:le, hina bagade Yousaia ea hamoma:ne sia:i defele, ilia da Baligisu Lolo Nasu amola oloda da:iya gobele salasu hou, amo huluane ilia da Hina Godema nodomusa: hamoi. 17  § Gadili Asi 12:1-20Eso fesuale amoga, Isala:ili fi dunu huluane Yelusalemega esalu, ilia da Baligisu Lolo Nasu amola Agi Yisidi Hame Sali Lolo Nasu hahawane hamoi. 18 - 19 Balofede dunu Sa:miuele ea fifi misi eso amogalu, ilia agoane hamedafa hamosu. Isala:ili hina bagade musa: fifi masu, ilia da Baligisu Lolo Nasu amo hina bagade Yousaia, gobele salasu dunu, Lifai fi dunu amola Isala:ili amola Yuda amola Yelusaleme fi dunu ilia da Yousaia ea ouligisu ode 16 amoga hamoi, agoai afae hamedafa hamoi.
Yousaia ea Ouligisu Dagosu
(2 Hina 23:28-30)
20 Hina bagade Yousaia da Debolo Diasu hou noga:le hahamoi. Amogalu, Idibidi hina bagade Nigou da ea dadi gagui wa:i oule, Gagimisi moilai bai bagade (Iufala:idisi Hano bega: dialu) amo doagala:musa: wa:i misi. Yousaia da e gagabomusa: dawa:i.
21 Be Nigou da Yousaiama amo sia: adoma:ne sia:si, “Yuda hina bagade! Amo gegesu na waha gegenanebe da dia liligi hame. Na da dima hame gegena misi. Be na da na ha lai dunuma gegena misi. Amola Gode da hedoloma:ne nama adoi. Gode da nama gaiba:le, E da di gugunufinisisa:besa:le, na logo mae hedofama!” 22 Be Yousaia da dafawane gegemusa: dawa:i. E da Gode Ea sia:, Nigou ea lafidili sia:be, amo nabimu higa:i galu. Amaiba:le, e da ea da:i afadenene, Migidou umi amoga gegemusa: asi.
23 Gegenana, Idibidi dunu da gala:gonoba, hina bagade Yousaia da ludi dagoi. E da ea hawa: hamosu dunuma amane sia:i, “Na da se bagade nababeba:le, na enodi gaguli masa!” 24 Ilia da e sa:liode da:iya dialu, laleguduli, eno sa:liode da:iya ligisili, Yelusalemega gaguli asi. Amogawi, e da bogobeba:le, ilia da ea da:i hodo amo hina
bagade ilia bogoi gele gelaba ligisila asi. Yuda fi dunu amola Yelusaleme fi dunu
huluane da e bogoiba:le didigia:i.
25 Balofede dunu Yelemaia da Yousaia dawa:musa:, fofagini gesami hahamoi. Wali, Isala:ili gesami hea:su dunu amola uda da Yousaia ea hou dawa:beba:le, didigia:sea, ilia da amo gesami hea:sa. Amo gesami hea:su da fofagini gesami hea:su dedei buga ganodini dedene legei dagoi.
26 Yousaia ea hamonanu huluane - ea Hina Godema asigi hou, ea Sema amoma nabasu hou, 27 amola ea hawa: hamonanu hemosu asili dagosu - amo huluane da “Isala:ili amola Yuda hina bagade ilia Hamonanu Meloa”, amo ganodini dedene legei.

*35:4: 2 Hou Olelesu 8:14

35:13: Gadili Asi 12:8-9

35:15: 1 Hou Olelesu 25:1

§35:17: Gadili Asi 12:1-20