25
Debolo Diasu Gesami Hea:sa Dusu Dunu
Hina bagade Da:ibidi amola Lifai fi ilia fada:i dunu, ilia da Lifai sosogo fi amo A:isa:fe, Hima:ne amola Yediudane amo Godema nodone sia:ne gadosu gilisisu ouligima:ne ilegei. Ilia da Gode Ea sia: olelema:ne ilegei. Amola ilia da sia: olelesea, sani baidama amola giga:mesa duduna ahoanebe ba:mu galu.
Godema nodone sia:ne gadosu ouligisu dunu ilia dio amola ilia hawa: hamosu ilegei da hagudu dedei diala:-
A:isa:fe egefelali biyaduale amo da Sa:ge, Yousefe, Nedanaia amola A:salila. Ilia ouligisu dunu da A:isa:fe. Da:ibidi da hamoma:ne sia:noba, A:isa:fe da Gode Ea sia: olelelalu.
Yediudane egefelali gafeyale da Gedalaia, Silai, Yisa:ia, Simiai, Ha:siabaia amola Ma:didaia. Ilia da ilia eda ea sia: nabawane, Gode Ea sia: olelelalu, amola gesa:mi hea:le, Hina Godema nodonanu. Ilia gesami hea:sa gilisili, sani baidama dubi nabi.
Hima:ne egefelali genesi (14) ilia dio da Bagaia, Ma:danaia, Asaiele, Sibiuele, Yelimode, Ha:nanaia, Hana:inai, Ilaida, Gida:ladai, Louma:madisi, Yosiabiga:sia, Ma:loudai, Houdie amola Maha:isiode. Gode da Ea ilegele sia:i defele, hina bagade ea balofede dunu Hima:ne e gasa fili hamoma:ne, amo dunu mano genesi (14) amola uda mano udiana ema i. Hima:ne egefe huluane da ilia eda sia: nababeba:le, giga:mesa amola sani baidama amo Debolo nodone sia:ne gadosu amola gesami hea:su fidimusa: dusu. A:sa:fe, Yediudane amola Hima:ne, ilia da hina bagade Da:ibidi ea hamoma:ne sia:i defele hamosu.
Amo dunu 24 agoane da medenegi dunu ba:i. Amola Lifai fi dunu ilima gilisi, huluane da 288 agoane, ilia da dusu liligi dawa:ma:ne, ado boba:i dagoi.
Dunu huluane, ayeligi amola da:i hamoi, medenegi dunu amola buludui dunu, huluane ilia ilegei hawa: hamosu dawa:ma:ne, ululuasu.
9-31 Amo dunu 288 agoane da ilia sosogo fi defele, gilisisu 24 agoane hamoma:ne, momogi ba:i. Gilisisu afae afae ilia idi da fagoane (12) ba:i amola gilisisu afae afaega, ouligisu dunu esalebe ba:i. Ilia da agoane hawa: hamosu.
(1) A:isa:fe sosogo fi dunu Yousefe da bisili hawa: hamosu. Amalu (2) Gedalaia, (3) Sa:ge, (4) Isilai, (5) Nedanaia, (6) Bagaia, (7) A:salela, (8) Yisa:ia, (9) Ma:danaia, (10) Simiai, (11) Asaiele, (12) Ha:siabaia, (13) Siuba:iele, (14) Ma:didaia, (15) Yelimode, (16) Ha:nanaia, (17) Yosiabiga:sia, (18) Ha:nani, (19) Ma:loudi, (20) Ilaiada, (21) Houdie, (22) Gida:lidai, (23) Maha:isiode, (24) Louma:madisi.