26
Debolo Diasu Sosodo Aligisu Dunu
1-3 Lifai fi Debolo Diasu sosodo aligisu dunu ilia dio amola hawa: hamosu ilegei da hagudu dedei diala. Gouladaide fi dunu Misielemaia (Gouli egefe amola A:isa:fe egaga fi dunu) amo egefelali fesuale da Segalaia (magobo mano), Yidaia:le, Sebadaia, Ya:daniele, Ila:me, Yihouha:ina:ne amola Eliounai.
* 2 Sa:miuele 6:11; 1 Hou Olelesu 13:14- Gode da Oubede Idome ema hahawane dogolegele hamoi. E da ema dunu mano godoane i dagoi. Ilia dio da Siema:ia (magobo mano), Yihosaba:de, Youa, Sia:ga, Nida:niele, A:miele, Isaga amola Biuledai.
6-7 Oubede Idome egefe magobo Siema:ia egefelali gafeyale da Odinai, Lifa:iele, Oubede, Elesa:ibede, Ilaihiu amola Semagaia. Ilia da ilia fi ganodini mimogo dunu agoane ba:i. Ilaihiu amola Semagaia da baligiliwane medenegi dunu esalu.
Oubede Idome ea sosogo fi amoga dunu 62 noga:le adoba:i dunu da Debolo Diasu sosodo aligisu hawa: hamosu lai.
Misielemaia sosogo fi amoga dunu la:isi (18) noga:le adoba:i dunu da amo hawa: hamomusa: misi.
10-11 Milalai fi dunu Housa, amo ea sosogo fi dunu galolisi (13) agoane da Debolo sosodo aligisu hawa: hamosu. Housa egefelali da Hiligaia, Debalaia, Segalaia amola Similai (Similai da magobo hame, be amomane ea eda da e Milalai fi sosodo aligisu gilisisu amo ouligima:ne ilegei.)
12 Ilia da Debolo Diasu sosodo aligisu dunu, ilia sosogo fi defele momogi. Amola eno Lifai fi dunu defele, ilima Debolo Diasu ganodini hawa: hamoma:ne ilegei.
13 Sosogo fi afae afae, ilia idi mae dawa:le, logo ga:su habo ouligima:ne ilegemusa:, ululuasu.
14 Ululuabeba:le, Sielemaia da gusudili logo ga:su ouligima:ne ilegei. Egefe Segalaia da ga (north) logo ga:su ouligima:ne ilegei. Segalaia da fada:i noga:le sia:ne iasu dunu.
15 Oubede Idome da ga (south) logo ga:su ouligima:ne ilegei, amola egefelali da liligi legesu sesei amo ouligima:ne ilegei. 16 Asubimi amola Housa da guma:dini logo ga:su amola Sia:lesede Logo Ga:su (dabuagado logo ga:i dialebe ba:i) amo ouligima:ne ilegei. Ilia sosodo ouligisu hou da ilegei defele, afae hamone, eno hamoi. 17 Eso huluane, sosodo aligisu dunu gafeyale da gusudili logo ga:su ouligilalebe ba:i. Sosodo aligisu dunu biyaduale da ga (north) logo ga:su ouligilalebe ba:i. Amola ga (south) amoga biyaduale ouligilalebe ba:i. Sosodo aligisu dunu aduna da liligi legesu sesei afae ouligilalebe ba:i, amola eno aduna da liligi legesu sesei eno amo ouligilalebe ba:i.
18 Guma:dini gagoi amoga sosodo aligisu dunu biyaduale da logo ouligilalebe amola eno aduna da logo ga:su ouligilalebe ba:i. 19 Ilia da amo hawa: hamosu Goula amola Milalai fi elama ilegei.
Debolo Diasu Hawa: Hamosu Eno
20 Lifai fi dunu eno da Debolo Diasu muni salasu sesei amola Godema imunusa: ilegei liligi ligisisu sesei, amo ouligima:ne ilegei dagoi ba:i. 21 La:iada:ne (Gesiome egefe) egaga fifi misi sosogo afae da egefe Yihaielai ea sosogo fi. 22 La:iada:ne egefe aduna eno da Sida:me amola Youele. Ela da Debolo muni salasu sesei amola liligi ligisisu sesei huluane ouligima:ne ilegei.
23 Ilia da A:mala:me, Isaha, Hibalone amola Asaiele iligaga fi dunu amo hawa: hamoma:ne ilegei.
24 Mousese egefe Gesiome amo egaga fi dunu Sibiuele, e da Debolo Muni salasu sesei sosodo aligisu dunuma bisilua esalu. Ea fi dunu da, 25 Gesiome eya Elia:isa egefe da Liha:baia, Liha:baia egefe da Yisa:ia, Yisa:ia egefe da Youla:me, Youla:me egefe da Sigalai amola Sigalai egefe da Siloumidi. 26 Siloumidi amola ea sosogo fi dunu, ilia da liligi amo hina bagade Da:ibidi, fi fada:i dunu, fi ouligisu dunu amola dadi gagui ouligisu dunu da Godema momodale ligiagale iasu, amo ouligisu. 27 Dadi gagui ouligisu dunu da gegenana lidi liligi mogili, ilia Debolo Diasua hawa: hamoma:ne modale ligiagalesi. 28 Siloumidi amola ea sosogo fi dunu, ilia da liligi huluane Debolo Diasua hawa: hamoma:ne modale ligiagalesi, amo ouligisu. Liligi eno, musa: balofede dunu Sa:miuele, hina bagade Solo, Ne egefe A:bena amola Seluaia egefe Youa:be, ilia da Godema imunusa: modale ligiagalesi. Siloumidi da amo liligi huluane ouligisu.
Lifai Dunu Eno Ilia Hawa: Hamosu
29 Isaha egaga fifi misi dunu mogili, amo Ginanaia amola egefelali, ilia da dedene legesu hou amola Isala:ili dunu sia:ga gegesu fofada:su hou, amo ouligima:ne ilegei.
30 Hibalone egaga fi misi dunu mogili, amo Ha:siabaia amola ea fi dunu 1,700 agoane, (huluane da mimogo dunu), ilia da Isala:ili soge amo da Yodane Hano guma:dini diala, amo ganodini Godema nodone sia:ne gadosu hou amola dunu fi ouligisu hou, amo huluane ouligima:ne ilegei. 31 Hibalone egaga fifi misi dunu ilia ouligisu dunu da Yelaia. Hina bagade Da:ibidi ea ouligibi ode 40 amoga, ilia da Hibalone egaga fi ilia hou haboda:i. Ilia da Hibalone fi medenegi dadi gagui dunu amo Ya:ise moilai Gilia:de soge ganodini esalebe ba:i. 32 Hina bagade Da:ibidi da Yelaia ea fi dunu 2,700 agoane ilegei. Ilia da Isala:ili soge amo da Yodane Ha:no gusudili diala, (amo soge da Liubene, Ga:de amola Gusudili Ma:na:se fi ilia soge) amo soge ganodini, Godema nodone sia:ne gadosu hou amola dunu fi Gamane ouligisu hou, amo huluane ouligima:ne ilegei ba:i.

*26:4: 2 Sa:miuele 6:11; 1 Hou Olelesu 13:14