27
Dadi Gagui Wa:i amola Gamane Ouligisu Hou
Isala:ili fi ilia fifi asi bisilua dunu, amola ilia eagene ouligisu dunu amo da Isala:ili soge ouligisu, ilia dio da hagudu dedei. Ode huluane, oubi afae afae amoga, gilisisu afae afae da Isala:ili soge ouligisu. Gilisisu afae afae amo ganodini, dunu 24,000 agoane ba:i. Amola gilisisu afae afae ouligisu, ilia da oubi afae afaega ouligisu dunu ilegei. Ilia da dadi gagui wa:i hou huluane ouligisu.
2-15 Oubiga gilisisu ouligisu dunu ilia dio da :-
Oubi Age - Yasioubia:me. E da Sa:badiele egefe amola Bilese sosogo fi dunu. Bilese sosogo fi da Yuda fi ganodini galu.
Oubi Ageyadu - Doudai. E da Ahouhaide egaga fi dunu. Ea bisibagia dunu da Migilode.
Oubi Osoda - Bina:ia (gobele salasu dunu Yihoiada egefe) E da gilisisu “Gasa Bagade Dunu 30” amoga bisilua galu. E bagia, egefe Amisaba:de da gilisisu “Gasa Bagade Dunu 30” bisilua hamoi.
Oubi Biyadu - A:sahele (Youa:be ea eya). Egefe Sebadaia da e bagia ea gilisisu ouligi.
Oubi Bi - Sia:mahade (Isala egaga fi dunu).
Oubi Gafe - A:ila (Igesie egefe. E da Degoa moilaiga misi.)
Oubi Fesu - Hilese (e da Ifala:ime fi dunu. E da Belounaide dunu.)
Oubi Godo - Sibigai (e da Sela sosogo fi dunu. Sela sosogo da Yuda fi amo ganodini galu.
Oubi Sesege - A:ibisa (e da A:nadode moilaiga misi. A:nadode da Bediamini fi ilia soge ganodini dialu.)
Oubi Nabu - Mahala:iai (e da Nidoufa moilaiga misi. E da Sela sosogo fi dunu.)
Oubi Gida - Bina:ia (e da Biladone moilaiga misi. Biladone da Ifala:ime f ilia ganodini dialu
Oubi Fago - Heledai (e da Nidoufa moilaiga misi. E da Odeniele egaga fi dunu.)
Isala:ili Fi Dunu Ilia Gamane Ouligisu Hou
16-22 Gamane eagene dunu amo da Isala:ili fi ouligisu, ilia dio da hagudu dedei.
FiEagene Ouligisu Dunu
Liubene Elia:isa (Sigalai egefe)
Simione Siefada:ia (Ma:iaga egefe)
Lifai Ha:siabaia (Gemiuele egefe)
Elane Sa:idoge
Yuda Ilaihiu (hina bagade Da:ibidi eaola afae)
Isaga Omeli (Maigele egefe)
Sebiulane Isiama:ia (Oubadaia egefe)
Na:fadalai Yelimode (A:saliele egefe)
Ifala:ime Housia (A:isasaia egefe)
Guma:dini Ma:na:se Youele (Bida:iya egefe)
Gusudili Ma:na:se Idou (Segalaia egefe)
Bediamini Ya:isiele (A:bena egefe)
Da:ne Asa:iliele (Yilouha:me egefe)
23 Hina bagade Da:ibidi da dunu amo lalelegele ode 20 amoga hame doaga:i, ilia dio idimusa: hame dedei. Bai Hina Gode da Isala:ili fi dunu ilia idi da gasumuni muagado lesula ili defele hamoma:ne ilegele sia:i dagoi. 24  * 2 Sa:miuele 24:1:1-15; 1 Hou Olelesu 21:1-14Youa:be (ea eme da Seluaia) e da Isala:ili fi ilia dio dedemusa: mui, be hame dedene dagoi. Amo dio dedesu hou hamobeba:le, Gode da Isala:ili fi ilima se iasu i. Amaiba:le, amo dio bisili idi da hina bagade Da:ibidi ea dedesu buga amo ganodini hame dedene legei ba:i.
Hina bagade ea Gagui Liligi Ouligisu Dunu
25-31 Dunu amo da hina bagade ea liligi ouligi, ilia dio da hagudu dedei.
Hina bagade ea LiligiOuligisu Dunu
Hina bagade ea liligi legesu sesei...A:sama:ifede (A:idele egefe)
Dunudafa ilia liligi legesu sesei...Yihonada:ne (Asaia egefe)
Ifabi hawa: hamosu dunu...Eselai (Gilabe egefe)
Waini efe sagai...Simiai (e da La:ima moilaiga misi)
Waini hano legesu sesei...Sa:badai (e da Sifa:me moilaiga
misi)
Olife amola ‘sigamo’ ifa (guma:dini
agolo sogega dialu) ...Ba:ile Ha:ina:ne (e da Gida moilaiga misi)
Olife susuligi legesu diasu...Youa:sie
Bulamagau Fofoi amo da Sia:lane
umiga lesulu...Sidili (e da Sia:lane moilaiga misi)
Bulamagau Fofoi amo da fagoga lesulu...Sia:fa:de (A:dala:iai egefe)
Ga:mele...Oubili (Isama:ielaide dunu)
Dougi...Yediya (Milonodaide dunu)
Sibi amola Goudi...Ya:isisi (Ha:gelaide dunu)
Da:ibidi ea Fada:i Sia:su Dunu
32 Da:ibidi aeyama Yonada:ne da medenegi fada:i sia:ne iasu dunu esalu. E amola Yihaiele (Ha:gamounai egefe) da hina bagade egefelali ilia adoba:su hou ouligisu.
33  Mui 15:5; 22:17; 26:4Ahidoubele da Da:ibidima fada:i sia:ne iasu dunu esalu. Amola Hiusiai (Agaide dunu) da Da:ibidi ea na:iyado dunu amola ema fada:i sia:ne iasu dunu. 34 Ahidoubele da bogoloba, amogalu Abaia:da amola Yihoiada (Bina:ia egefe) da Da:ibidima fada:i sia:ne iasu dunu hamoi. Youa:be da hina bagade ea dadi gagui wa:i ouligisu dunu esalu.

*27:24: 2 Sa:miuele 24:1:1-15; 1 Hou Olelesu 21:1-14

27:33: Mui 15:5; 22:17; 26:4