24
Gobele Salasu Dunu ilima Hawa: Hamosu Ilegei
Elane egaga fi da agoane galu. Elane egefelali da Na:ida:be, Abaihiu, Elia:isa amola Idama. * Gobele Salasu 10:1-2Na:ida:be amola Abaihiu da elea ada mae bogole, ela hidadea bogoi. Elagaga fi hameba:le, elea eya Elia:isa amola Idama da gobele salasu dunu hamoi.
hina bagade Da:ibidi da Elane egaga fi ilima ilia hawa: hamosu defele momogili ilegei. Sa:idoge (Elia:isa egaga fi dunu) amola Ahimelege (Idama egaga fi dunu) ela da Da:ibidi fidi. Da:ibidi da Elia:isa egaga fi dunu momogili, gilisisu gilisi (16) agoane hamoi, amola Idama egaga fi dunu momogili, gilisisu godoane (8) agoane hamoi. Bai Elia:isa egaga fi dunumusu ilia idi da Idama egaga fi dunumusu ilia idi baligi.
Elia:isa amola Idama elagaga fi dunu mogili da Debolo Diasu ouligisu dunu amola Gode Ea hou ouligisu dunu esalu. Amaiba:le, ilia da ilia hawa: hamosu ilegema:ne, ululuasu. Elia:isa amola Idama elagaga fi dunu huluane da afae afae ululuala heheda:fusu. Amalalu, Lifai sia: dedesu dunu Siemaia (Nida:niele egefe) da ilia dio dedene legei. Hina bagade Da:ibidi, ea eagene ouligisu dunu, gobele salasu dunu Sa:idoge, Abaia:da egefe Ahimelege amola gobele salasu sosogo fi amola Lifai fi ilia fada:i, amo huluane da ba:su dunu hamoi.
7-18 Ilia da sosogo fi 24 ilima hawa: hamosu agoane ilegei.
(1) Yihoialibi da bisili ilegei. Amalu, (2) Yedaia, (3) Ha:ilime, (4) Sioulimi, (5) Ma:lagaia, (6) Midiamini, (7) Ha:gose, (8) Abaidia, (9) Yesua, (10) Sieganaia, (11) Ilaiasibi, (12) Ya:igimi, (13) Haba, (14) Yisiebia:be, (15) Biliga, (16) Ime, (17) Hise, (18) A:fasisi, (19) Bedahaia, (20) Yihesigele, (21) Ya:igini, (22) Ga:imale, (23) Dila:iya, (24) Ma:iasia.
19 Amo dunu da ilia Debolo ganodini hawa: hamosu ilegei defele dedene legei ba:i. Ilia aowa Elane da Isala:ili Hina Gode Ea hamoma:ne sia:i nababeba:le, amo hawa: hamoma:ne sia:i.
Lifai Fi Dunu Ilia Dio Dedei
20-26 Lifai egaga fi ilia sosogo fada:i dunu amo ilia dio da hagudu dedei.
Yehedia (Sibiuele egefe. E da A:mala:me egaga fi dunu.)
Isihaia (Liha:baia egaga fi dunu) Ya:iha:de (Siloumode egefe. E da Isaha egaga fi dunu)
Hibalone egefelali amo da Yilaia (magobo mano), A:malaia, Yaha:isiele amola Yega:mia:me.
Sia:ime (Maiga egefe. E da Asaiele egaga fi dunu.)
Segalaia (Maiga eya Isihaia amo egefe. E da Asaiele egaga fi dunu.)
Malai, Miusiai amola Ya:iasaia (Milalai egaga fi dunu)
27 Ya:iasaia egefelali da Siouha:me, Sa:ge amola Ibilai. 28-29 Malai egefela da Elia:isa amola Gisia. Elia:isa da dunu mano hame galu. Be Gisa egefe afae fawane da Yilamiele. 30 Muisiai egefelali da Malai, Ide amola Yelimode.
Amo huluane da Lifai egaga fifi misi.
31 Sosogo fi afae afae ilia fada:i dunu amola ea eya afae, da ilia fi dunu Elane egaga fi gobele salasu dunu ilia hamoi defele, ilia hawa: hamosu ilegema:ne, ululuasu. Hina bagade Da:ibidi, ea eagene ouligisu dunu, Sa:idoge, Ahimelege amola gobele salasu sosogo fi amola Lifai fi ilia fada:i dunu, amo huluane da amo ilegesu hou ba:su dunu hamoi.

*24:2: Gobele Salasu 10:1-2