23
* 1 Hina bagade 1:1-40Da:ibidi da da:idafa hamonoba, e da egefe Soloumane da Isala:ili fi ilia hina bagade hamoi.
Lifai Fi ilia Hawa: Hamosu
Hina bagade Da:ibidi da Isala:ili fi ouligisu dunu amola gobele salasu dunu amola Lifai fi dunu huluane gilisi. E da Lifai fi dunumusu amo da ode 30 agoane lalelegele esalu, amola ode 30 baligi, amo idimusa: ilia dio dedei. Ili idi da 38,000 agoane ba:i.
4-5 Da:ibidi da ilima hawa: hamosu agoane ilelegei. Dunu 24,000 agoane da Debolo Diasu ouligima:ne ilelegei. Dunu 6,000 agoane da dawa:musa: dedene legesu ouligima:ne amola sia:ga gegesu fofada:su ouligima:ne ilelegei. Dunu 4,000 agoane da sosodo aligisu ouligima:ne ilelegei. Dunu 4,000 agoane da gesami hea:sa dusu liligi amo Da:ibidi ea i, amoga Hina Godema nodoma:ne ilelegei. Da:ibidi da gilisisu udiana hamoma:ne, Lifai fi dunu momogi. Amo gilisisu udiana da Gesione sosogo, Gouha:de sosogo amola Milalai sosogo.
Gesione Sosogo Fi
Gesione ea mano aduna da La:ida:ne amola Simiai.
La:ida:ne ea mano udiana da Yihaiele, Sida:me amola Youele.
Simiai ea mano udiana da Siloumidi, Ha:isiele amola Ha:ila:ne. (Ilia da La:ida:ne egaga fi ilima fada:i dunu esafulu)
10-11 Simiai ea mano biyaduale da Ya:iha:de (magobo mano), Saina, Yeuse amola Bilaia da (ufi mano). Yeuese amola Bilaia elagaga fi da bagahameba:le, ela gilisili sosogo afae fawane idi.
Gouha:de Sosogo Fi
12 Gouha:de ea mano biyaduale da A:mala:me, Aisiha, Hibalone amola Asaiele.
13  Gadili Asi 28:1Ea magobo dunu mano da A:mala:me. A:mala:me, egefela da Elane amola Mousese. (Elane amola egaga fi, ilia hawa: hamosu da agoane ilegei. Ilia da Hina Godema nodone sia:ne gadomusa: hadigi liligi amo ouligimu, Godema nodoma:ne gabusiga: manoma gobele salimu, Ea hawa: hamomu, amola Isala:ili dunuma Hina Gode Ea Dioba:le hahawane dogolegele hou imunu, amo huluane hamoma:ne ilegei dagoi. 14 Be Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousesegefela, da Lifai fi amo ganodini idi.)
15 Mousese egefela da Gesiome amola Elia:isa.
16 Gesiome ea magobo mano da Sibiuele.
17 Elia:isa da dunu mano afadafa galu. Ea dio da Liha:baia. Be Liha:baia egaga fi dunu da bagohame galu.
18 Gouha:de magobo bagia dunu mano da Aisiha. Aisiha egefe da Siloumidi. E da ea sosogo fi ilima fada:i galu.
19 Gouha:de egefe Aisiha amo bagia da Hibalone. Hibalone egefelali da Yelaia, A:malaia, Yaha:isiele amola Yega:mia:ne.
20 Gouha:de egefe ufi da Asaiele. Asaiele egefela da Maiga amola Yisaia:i.
Milalai Sosogo Fi
21 Milalai egefela da Malai amola Miusiai. Malai egefela da Elia:isa amola Gisia.
22 Elia:isa da dunu mano hamedene, bogoi. E da uda manomusu galu. Ea uda manoni da ilia elafi (Gisia egefelali) ilima fi.
23 Milalai egefe magobo bagia amo Miusiai egefelali da Malai, Ide amola Yelimode.
24 Amo dunu huluane da Lifai egaga fifi misi. Ili huluane da ilia dio amola ilia sosogo fi defele, dedene legei ba:i. Lifai egaga fi dunu amo da ode 20 amola baligi, ilia huluane afae afae da Hina Gode Ea Debolo Diasu ganodini hawa: hamonanu.
25 Da:ibidi da amane sia:i, “Isala:ili fi ilia Hina Gode da Ea fi ilima olofosu i dagoi. Amola Hisu da Yelusaleme ganodini eso huluane esalalalumu. 26  Mousese ea Malasu 10:8Amaiba:le, Lifai fi dunu ilia da Hina Gode Ea Hadigi Abula Diasu amola liligi Godema nodone sia:ne gadomusa: hamoi, amo gaguli masunu hawa: hamosu da hame gala.” 27 Da:ibidi ea dagomusa:gini hamoma:ne sia:beba:le, Lifai dunu huluane da ilia lalelegei ode 20 amoga doaga:loba, hawa: hamoma:ne dedene legei. 28-32  § Idisu 3:5-9- Ilia da amo hawa: hamoma:ne ilegei:-
(a) Elane egaga fi gobele salasu dunu, ilia Debolo Diasu ganodini
Godema nodone sia:ne gadosu, amo fidima:ne ilegei.
(b) Debolo gagoi amola sesei huluane, amola hadigi Godema nodone sia:ne gadomusa: liligi huluane amo noga:le ouligima:ne ilegei.
(c) Ilia da Godema iasu liligi huluane ouligima:ne ilegei. Amo da agi, falaua, Yisidi hame sali belawagi, amola falaua amola olife susuligi gilisi iasu.
(d) Ilia da Debolo gobele salasu liligi huluane dioi defei amola sedade defei, amo ba:ma:ne ilegei.
(e) Ilia da hahabe, amola daeya, amola adi esoga Isala:ili dunu da Sa:bade gobele salasu amola Oubi Gaheabologa Lolo Nasu gobele salasu hamoi, Hina Godema nodone sia:ne gadosu hou, mae fisili hamonanoma:ne ilegei dagoi.
(f) Ilia da Hina Gode Ea Abula Diasu amola Debolo Diasu noga:le ouligima:ne ilegei. Amola ilia da ilia fi dunu amo Elane egaga fi gobele salasu dunu, amo ilia Debolo ganodini Godema nodone sia:ne gadosu hou fidima:ne, Lifai fi da ilegei dagoi ba:i.

*23:1: 1 Hina bagade 1:1-40

23:13: Gadili Asi 28:1

23:26: Mousese ea Malasu 10:8

§23:28-32: Idisu 3:5-9