3
Gaheabolo Gousa:su Hawa: Hamosu Dunu
Amo sia: ninia sia:beba:le, dilia da nini gasa fi agoane ba:sala:? O dunu eno agoane, dilia da ninima gousa:musa:, ninia da eno dunuma ninia hou olelema:ne meloa dedei lama:bela:? Be dilisu da ninia hou olelemusa:, meloa dedei agoane. Amo meloa dunu huluane ba:ma:ne da ninia dogo amo da:iya dedei diala. * Gadili Asi 24:12; Yelemaia 31:33; Isigiele 11:19, 36:26Yesu Gelesu Hi fawane da amo meloa dedene, ninia loboga dilima iasi. Amo meloa da nusiga dedei hame, be Gode Ea A:silibu amoga dedei. Amo da igi bianoi da:iya hame dedei, be osobo bagade dunu ilia dogo da:iya dedei dagoi.
Ninia Gode Ea gasa amo Yesu Gelesu Ea hamoi liligi, amo ninia dafawaneyale dawa:beba:le, amane sia:sa. Ninisu da Gode Ea hawa: hamomu defele hame galebe. Gode Hi fawane da ninima gasa iabeba:le ninia da amo hawa: hamoma:ne gasa gala.
Yelemaia 31:31Gaheabolo gousa:su da sema dedei liligi hame, be A:silibuga hamoi liligi. Amo hawa: hamomusa:gini Gode Hi fawane da ninia hou bu afadenei. Be sema dedei fawane dawa:sea, dunu ilia bogosu fawane ba:mu. Be A:silibu Ea hou dawa:sea, eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu ba:mu.
Gadili Asi 34:29Gode da Ea Sema nabuane gala, igi bianoi da:iya dedei. Isala:ili dunu ilia amo lale, Gode Ea hadigi ba:i. Mousese ea odagi da hadigi hamoi be amo hadigi da haba:domu agoane ba:i. Be Isala:ili dunu da ea odagi hadigi hamoiba:le, ba:mu gogolei galu. Gode Ea sema da bogosu fawane olelesa. Be amo da hadigi agoane ba:beba:le, Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala Ea hamosu liligi (Gode Ea Gousa:su Gaheabolo) da bagade baligiliwane hadigi agoane ba:sa. Sema hou da osobo bagade dunuma se imunusa: fofada:su olelei, amo liligi da hadigi agoane ba:i. Amaiba:le, hou ninima gaga:su olelesu liligi, amo da bagade baligiliwane hadigi agoane ba:sa.
10 Wali baligiliwane hadigi hou da doaga:beba:le, musa: hadigi da mugululi asi dagoi, amo ninia da sia:sa. 11 Musa: hadigi hou da fa:no mugulumusa:, fonobahadi fawane dialu. Be wali misi hadigi da eso huluane mae mugululi dialalalumu. Amaiba:le, amo ea hadigi da baligiliwane ba:sa.
12 Ninia da amo hobea misunu dafawane hamoma:beyale dawa:lusu liligi lalegaguiba:le, ninia da hame beda:iwane esala. 13  § Gadili Asi 34:33Isala:ili dunu da hadigi Mousese ea odagiga dialu amo mugulumu ba:sa:besa:le, Mousese da ea odagi abulaga dedeboi. Be ninia agoaiwane hame hamosa.
14 Ilia dogo da igi agoane hamoi galu. Amola asili wali esoga, ilia musa: sema dedei idisia, ilia asigi dawa:su da fedege agoane abula amoga dedeboi dagoi. Dunu da Yesu Gelesuma madelagi dagoiba:le, fawane, amo dedebosu abula fadegai dagoi ba:sa. 15 Wali eso amolawane, Isala:ili dunu da Mousese ea Sema dedei buga idisia, ilia asigi dawa:su da abulaga dedeboi agoane ba:sa.
16  ** Gadili Asi 34:34Be amo dedebosu abula fadegamu logo da gala. Gode Sia: Dedei da Mousese ea hou amane olelesa, “E da Hina Godema sinidigiba:le, ea dedebosu abula fadegai dagoi ba:i.” 17 Amo sia ganodini, “Hina Gode” dedei da Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala. Amola Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da esalebeba:le, osobo bagade dunu da halegale, udigili lalebe hou dawa:sa.
18 Amaiba:le, ninia huluane ninia odagi dedebosu liligi fadegaiba:le, ninia odagi da Hina Gode Ea hadigi olelesa. Amo hadigi da Hina Gode Ea A:silibu amoga mahabeba:le, amo hadigi da mae fisili heda:sa. Amola Hina Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala, E da nini bu Yesu Gelesu agoane ba:ma:ne, ninia hou afadenenana.

*3:3: Gadili Asi 24:12; Yelemaia 31:33; Isigiele 11:19, 36:26

3:6: Yelemaia 31:31

3:7: Gadili Asi 34:29

§3:13: Gadili Asi 34:33

**3:16: Gadili Asi 34:34