36
Gode da Isala:ili Fi ilima Hahawane Dogolegele Hamomu
Hina Gode da amane sia:i, “Dunu egefe! Isala:ili goumi amoma sia:ma. Ilia da Na, Ouligisudafa Hina Gode, Na sia: nabima:ne sia:ma! ‘Isala:ili ha lai da Isala:ili dafai dawa:beba:le, hidale amane sia:i, ‘Amo hemonega hamoi goumi wali da ninia:,’ amane nodone sia:i. Defea! Ilima fofada:ma! Na, Ouligisudafa Hina Gode, Na sia: ilima adosima. Isala:ili fi ilia na:iyado fi da Isala:ili goumi amo gegenana samogele laloba, amola soge wadela:lesilaloba, ilia huluane Isala:ili amoma gadesu. Amaiba:le, Na, Ouligisudafa Hina Gode da dili goumi, agolo, hano, fago amola sogebi amo da wadela:lesili yolesi amola moilai hagia:i amo fifi asi gala Isala:ili sisiga:su da wadela:lesi amola dilima lasogole oufesega:su, dilia huluane Na sia: nabima.
Na, Ouligisudafa Hina Gode, Na da gia:iwane ougili, Isala:ili sisiga:sa fi, ilima sia:i. Na da Idome ilima baligili ougili sia:i. Bai ilia da hahawane amola higale mae asigiliwane, Na soge gegenana lai, amola amo ea gisi nasu soge huluane fima:ne lai.
Amaiba:le, Isala:ili soge amoma ba:la:lusu amo sia:ma. Goumi amola fago amola hano amoma Na, Ouligisudafa Hina Gode, da ougili mudale agoane sia: daha, amo ilima adoma. Bai fifi asi gala da Isala:ili fi ilima gadele sia:ne, ili banenesi. Na, Ouligisudafa Hina Gode, da dafawanedafa ilegele sia:sa. Isala:ili fi sisiga:le fifi lai huluane da fonobone banenesi dagoi ba:mu. Be dilia, Na fi Isala:ili! Isala:ili goumia, dili fidima:ne, ifa da bu lubi lale, fage legemu. Dilia da gadenenewane dilia sogedafa amoga buhagimu galebe. Na da dilimagai, amola dilia soge bu dogone, ha:i manu bugima:ne, Na da hamomu. 10 Na da dilia dunu fi bagama:mu. Dilia da moilai mugului amo bu gaguli, amo ganodini esalumu. 11 Na dunu amola ohe fi ilia idi bu gado heda:ma:mu. Dilia idi da musa: idi baligimu, amola dilia mano bagohame lalelegemu. Dilia da dilia musa: esalu defele bu esaloma:ne, amola dilia gagui hou da musa: gagui baligima:ne, Na da hamomu. Amasea, dilia da Na da Hina Gode dawa:mu.
12 Na da dilia, Na fi Isala:ili, amo dilia sogedafa bu esaloma:ne, bu oule misunu. Amo da dilia sogedafa ba:mu, amola amo ganodini dilia mano da bu hame ha:gia:mu.
13 Na, Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, ‘Dafawane! Dunu da fedege agoane, Isala:ili soge da dunu fane nasu soge, amane sia:daha. Amola amo soge da esalebe fi ea mano amo gegenana samogene laha, amane sia: daha. 14 Be waha winini amaiwane hame ba:mu. Isala:ili soge da bu dunu fane nasu soge hame ba:mu amola dilia mano enoga hame gegenana sasamogemu. Bai Na, Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:i dagoi. 15 Waha winini, Isala:ili da eno fifi asi gala ilima lasogole oufesega:su amola ba:sola:su amo bu hame nabimu. Amola, soge da Isala:ili mano bu hame gegenana samogene lamu. Na, Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:i dagoi.”
Isala:ili Fi Ilia Gaheabolo Esalusu
16 Hina Gode da nama amane sia:i, 17 “Dunu egefe! Isala:ili dunu ilia da Isala:ili soge ganodini esaloba, ilia da wadela:le hamoiba:le, soge gugunufi agoane hamosu. Musa: sema defele, Na da ilia hou, uda da oubiga sioi fisa defele, ledo hamoi ba:su.
18 Ilia da ilia soge ganodini fane legesu hou hamobeba:le, amola ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadole, soge gugunufiba:le, ilia da Na ougi hou nabima:ne, Na da ilima gasa bagade ougili hamoi. 19 Na da ilia hamobeba:le, ilima fofada:nanu, se bidi i. Na da ili ga fi amo ganodini esaloma:ne, afagogolesi. 20 Ilia habodili ahoanoba, ilia da Na dio wadela:lesi. Bai dunu fi eno da agoane sia: dasu, ‘Amo da Hina Gode Ea fi dunu. Be ilia da wadela:i hou hamobeba:le, Gode da Hina: sogega ili gadili sefasi.’
21 Amaiba:le, Na da Na Hadigi Dio bu gaguia gadoma:ne dawa:i. Bai Isala:ili dunu da habodili ahoanoba, Na Dio da gudu sa:i agoane ba:i.
22 Wali, di Isala:ili dunuma, amo Na, Ouligisudafa Hina Gode, Na sia: ilima alofele adosima, ‘Na wali hamomu da dili Isala:ili dunu gaguia gadoma:ne hame hamomu. Be Na Hadigi Dio (amo dilia da habodili ahoanoba, gudu sa:ima:ne hamosu) amo gaguia gadoma:ne Na da hamomu. 23 Na da fifi asi gala ilima Na Dio ea Hadigi (amo Dio dilia da fifi asi gala amo ganodini gudu sa:ima:ne hamosu) amo ilia dawa:digima:ne olelesea, ilia da Na, Ouligisudafa Hina Gode, da sia:i dagoi, amo dawa:mu. Na da fifi asi gala amo Na da Hadigi ilima olelemusa:, Na da dili, Isala:ili fi dunu, dilima hamomu. 24 Na da dili fifi asi gala huluane amola soge huluane amoga fadegale, Isala:ili sogega bu oule misunu. 25 Na da dilima hano fogaga:gala:mu. Amo da dilia gugunufi hamosu (loboga hamoi ogogosu ‘gode’ ilima nodone sia:ne gadosu amola eno wadela:i hou huluane) amo dodofele, dilia da foloai ba:mu. 26  * Isigiele 11:19-20Na da dogo gaheabolo amola asigi dawa:su gaheabolo dilima imunu. Na da dia ga:nasi igi hamoi dogo, amo fadegale fasili, nabasu dogo dilima imunu. 27 Na da Na A:silibu Hadigidafa Gala dilia dogo ganodini sanasimu. Amola dilia da Na malei amola Na sia: nabawane hamoma:ne, Na da dilia hou afadenemu. 28 Amasea, dilia da soge amo Na da dilia aowalalia ilima i, amo ganodini esalumu. Dilia da Na dunu fi esalumu, amola Na da dilia Gode esalumu. 29 Hou huluane da dili gugunufisa, amoga Na da dili gaga:mu. Na da gagoma bagadewane heda:ma:mu. Amasea, dilia ha: bu hame ba:mu. 30 Na da dilia fage legesu ifa amo fage baligili legema:mu, amola dilia ifabi amo ha:i manu bagade heda:ma:mu. Amasea, dilia da ha: eno bu hame ba:muba:le, fifi asi gala eno ba:ma:ne, dilia da bu hame gogosiamu. 31 Dilia da dilia musa: wadela:i hou hamoi bu dawa:beba:le, dili gobele da bagadewane gogosiamu. 32 Isala:ili fi! Dilia noga:le dawa:mu, Na da hanai gala! Na da dili gaguia gadoma:ne amo hame hamosa. Dilia da dilia wadela:i hou hamoi amo dawa:beba:le gogosiamu, amo Na da hanai. Na, Ouligisudafa Hina Gode, da sia:i dagoi.”
33 Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Na da dilia wadela:i amola gugunufisu hou huluane dodofesea, Na da dilia moilai ganodini esaluma:mu amola mugului diasu bu gaguma:mu. 34 Dunu huluane da dilia ifabidili baligili ahoanoba da ilia gagalabo hamoi dagoi ba:i. Be amo Na da dilia bu ouligima:mu. 35 Dunu huluane da agoane sia:mu, ‘Amo soge da musa: iwila agoane galu. Be wali afadenene, Idini Soge defele ba:sa. Moilai bai bagade huluane da mugului dagole, liligi huluane gegenana lai agoane ba:i. Be wali amogawi dunu fi da fifi lala amola moilai bai bagade da gagili sali dagoi. 36 Amasea, na:iyado fifi asi gala amo da mae bogole esala, ilia da Na, Hina Gode, da mugului moilai amo bu gagumusa: dawa:, amola gagalobo misi ifabi amo bu sagamusa: dawa:, amo ilia da dawa:mu. Na, Hina Gode da amo hamomusa: ilegei, amola Na da dafawane hamomu.
37 Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:sa, “Na da Isala:ili dunu Nama fidima:ne adole ba:ma:ne, logo bu doasimu. Na da sibi wa:i ilia idi da heda:sa, amo defele Na da Isala:ili fi ilia idi heda:ma:mu. 38 Musa: Yelusaleme da ilia lolo nabe amoga gobele salasu hamoma:ne, sibi amoga nabaiwane ba:i. Amo defele, Isala:ili moilai bai bagade wali mugului diala, da fa:no dunu fi amoga nabaiwane ba:mu. Amasea, ilia da Na da Hina Gode dawa:mu.”

*36:26: Isigiele 11:19-20