37
Fago Ganodini Bogogia:i Gasa Hafoga:i Ba:i.
Na da Hina Gode Ea gasa bagade hou nabi. Amalu, Ea A:silibu da na fagoga oule sa:ili, na da osobo huluane bogoi gasaga dedeboi ba:i. E da na fagoba:le amodili oule lalu, na da gasa bagohamedafa dialebe ba:i. Na ba:loba, amo gasa ilia huluane da hafoga:idafa ba:i. Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Amo gasa da bu uhimu dawa:bela:?” Na amane bu adole i, “Ouligisudafa Hina Gode! Disu fawane amo bu adole ima:ne dawa:!”
E amane sia:i, “Amo hafoga:i gasa amoma ilia da Hina Gode Ea sia: nabima:ne sia:ma. Ilima amane sia:ma, ‘Na, Ouligisudafa Hina Gode da dilima amane sia:sa; Na da dili amo ganodini mifo sanasili, dili bu uhini heda:ma:mu. Na da momoge amola hu dilima imunu, amola dili gadofoga dedebolesimu. Na da dili amo ganodini mifo sanasili, dili bu uhini heda:ma:mu. Amasea, dilia da Na da Hina Gode dawa:mu.”
Amaiba:le, Gode da nama sia:i amo defele, na da hafoga:i gasa amoma sia:i. Na sia:nanoba, na da genena:genena:be nabi. Gasa da disimusa:ne mui. Na ba:loba, gasa da momoge dadafuli, amola hu ba:sisi amola gadofoga dedeboi. Be da:i hodo hamoi da mifo hame galu. Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Fo amoga sia:ma! Fo amoma Ouligisudafa Hina Gode da di la:di la:di amoga misini, amo bogoi da:i hodo huluane uhini heda:ma:ne, mifo ima:ne sia:ma.”
10 Amaiba:le, Na da Gode Ea adoi defele sia:i. Mifo da bogoi da:i hodo amo ganodini sa:ili, ilia da uhini wa:legagadoi. Ilia da bagohameba:le, gegesu dunu gilisisu bagade hamoma:ne defele ba:i.
11 Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Isala:ili fi dunu da amo bogoi gasa agoane gala. Ilia da hafoga:i dagoi, amola ilima doaga:mu hou da hamedei, ilisu dawa:lala. 12 Amaiba:le, Na fidafa Isala:ili ilima Na, Ouligisudafa Hina Gode, Na sia: ilima adosima, amane; Na da ilia bogoi uli dogoi amo doasili, ilia da:i hodo fadegale, Isala:ili sogega bu oule misunu. 13 Na da bogoi uli dogoi (amo ganodini Na fi dunu da uli dogoi) amo doasili, ili gadili oule ahoasea, ilia da Na da Hina Gode dawa:mu. 14 Na da Na mifo ili ganodini sanasili, ili bu uhini wa:le gagadolesili, ilia sogedafa amoga esaloma:ne, ili bu oule misunu. Amasea, ilia da Na da Hina Gode dawa:mu. Na da amo hamomusa: dafawane ilegeiba:le, Na da dafawane hamomu. Na, Hina Gode da sia:i dagoi.”
Yuda amola Isala:ili da Fi Afadafa bu Hamomu
15 Hina Gode da bu nama amane sia:i, 16 “Dunu egefe! Ifa daba: lale, amoga agoane dedema, ‘Yuda Fi.’ Amasea, ifa daba: eno lale, amoga agoane dedema, ‘Isala:ili Fi.’ 17 Amasea, amo ifa daba: aduna dia lobo ganodini disili, ela da daba: afae agoane ba:ma:ne, usunawene gaguma. 18 Dia fi dunu da amo ea bai dima adole ba:sea,
19 ilima amane adoma, ‘Na, Ouligisudafa Hina Gode, da daba: amo fedege da Isala:ili, amo lale, daba: amo fedege da Yuda, amoga disimu. Amo ela disili, ifa daba: afae hamone, Na lobo ganodini gagumu.’
20 Amo ifa daba: aduna, dunu ilia ba:ma:ne, loboa gaguma. 21 Amasea, ilima amane adoma, ‘Na, Ouligisudafa Hina Gode da Na fi dunu huluane, fifi asi gala huluane ganodini esala, amoga fadegale, gilisili, ilia sogedafa amoga bu oule misunu.’
22 Isala:ili goumi da:iya, Na da Na fi dunu fi afadafa hamoma:ne gilisimu. Hina bagade afadafa fawane da ili huluane ouligimu. Ilia da fi aduna hamoma:ne, afafae bu hame ba:mu. 23 Ilia hou bu gugunufima:ne, ilia da wadela:i hou bu hame hamomu, amola ogogosu ‘gode’ ilima bu hame nodone sia:ne gadomu. Na da ilia wadela:i hou hamosu, amola Nama hohonosu logo huluane hedofamu, Na da ili fofololesimu. Ilia da Na fidafa esalumu, amola Na da ilia Gode esalumu. 24 Hina bagade, Na hawa: hamosu dunu Da:ibidi agoane da ili ouligilalumu. Ilia da gilisili ouligisu afadafa fawane amoma fa:no bobogesea, Na malei moloiwane nabimu. 25 Ilia da soge, amo Na da Na hawa: hamosu dunu Ya:igobema i, amola amoga ilia aowalalia da esalu, amoga esalumu. Ilia amoga fifi ahoanumu, amola ilia mano amola egaga fi da amaiwane esalumu. Hina bagade, Na hawa: hamosu dunu Da:ibidi agoane, da ili eso huluane ouligilalumu. 26 Ilia da eso huluane gaga:iwane esalalaloma:ne, Na da ilima gousa:su hamomu. Na da ili fifi ahoanoma:mu. Na da ili fi idi heda:ma:mu. Na da Na Debolo Diasu ilia soge ganodini ligisimu. Amo da amogawi mae mugululi eso huluane dialumu. 27 Na da ili amola gilisili esalumu. Na da ilia Gode esalumu, amola ilia da Na fi dunu esalumu. 28 Na da Na Debolo Diasu ilia soge amo ganodini eso huluane dialoma:ne ligisisia, fifi asi gala huluane da Na, Hina Gode da Isala:ili fi Na Fidafa hamoma:ne ilegei dagoi, amo dawa:mu.”