8
Yesu Ea Fa:no Bobogesu Fi Godema Iasu Hou
* Louma 15:26Ninia fi dunu! Gode da hahawane dogolegele iasu hou Ma:sidounia sese fi amo ganodini hamobeba:le, ilia da noga:le hamoi. Ninia amo hou dilima olelemu. Ilia se bagade nababeba:le, adoba:su hou bagade ba:i. Be ilia dogo ganodini hahawane hou bagade ba:i. Ilia da hame gaguidafa dunu. Be ilia Gode Ea hawa: hamosu fidimusa:, muni bagade i. Na da dilima dafawane sia:sa. Ilia hanaiba:le mae hihini ilia gagui defele iasu, amola eno bu baligiliwane i. Ilia hanaiba:le, ilia Gode Ea fi dunu Yudia soge amo ganodini fidimusa: dawa:beba:le, ilia ninima ha:giwane adole ba:i. Ilia da amo fidisu hou da ilima hahawane bagade liligi dawa:i galu. Ilia da Godema imunu amo ninia hanai galu. Be ilia hahawane iasu hou da ninia hanai amo baligi dagoi. Ilia hidadea ilia da:i hodo Godema i dagoi. Amanoba, ilia Gode Ea hanai dawa:beba:le, nini fidimusa:, fedege agoane ilia da:i hodo ninima i. Daidase da amo iasu hou degabo olelei. Amaiba:le ninia Daidase ema, e da amo hawa: hamosu mae yolesili, dilia da amo asigidafa hou fidima:ne, dilima sia:ma:ne ema sia:i. Dilia da bagade gagui dunu agoane ba:sa. Dilia da dafawaneyale dawa:su hou, bagade dawa:su hou, sia: olelesu hou, ninima fidisu hou amola ninima asigi hou, huluane dilia da bagade gaguiba:le, bagade gagui dunu agoane ba:sa. Amaiba:le, dilia Godema muni imunu hou, amo da bagadewane ninia ba:mu hanai gala.
Na da sema hame ilegemu. Be na da dilia asigidafa hou amo da dafawane o dafawane hame na da hogosa. Amaiba:le na da eno dunu ilia hahawane iasu hou dilima olelesa. Dilia da Hina Gode Yesu Ea hahawane dogolegele iasu hou dawa:. E da bagade gagui galu. Be dilima asigiba:le, E da dili afadenene bu bagade gagui dunu hamomusa: dawa:i galu. Yesu Gelesu da ea gagui liligi yolesili, bu hame gagui dunu agoane ba:su. 10 Na agoane dawa:. Dilia aya ode amoga muni imunusa: dawa:i galu. Amo hou wahadafa dagomu da defea. Dilia da hanaiba:le, eno dunuma bisili, amo hou hamomusa: dawa:i galu. 11 Amaiba:le, mae yolesili, amo hawa: hamosu didili dagoma. Dilia da hanaiwane amo hou hamomusa: dawa:i galu. Amo defele dilia waha gagui liligi amoga muni iasu hou dagoma.
12 Dilia Godema imunu hanai galea, amola dilia gagui defele Godema iasea, Gode da hahawane ba:mu. Gode Ea hanai da bagade gagui da bagade imunu amola fonobahadi gagui da ea gagui defele imunu.
13 - 14 Dunu eno ilia logo asaboma:ne, na da dilima dioiwane olelemu higa:i. Be dilia wahadafa bagade gaguiba:le, eno hame gagui dunu fidimu da defea. Amasea, hobea ilia bagade gagusia amola dilia da hobea hame gaguiwane ba:sea, ilia da dili fidimu. Agoane hamosea, dunu huluane ilia esaloma:ne lamu liligi da defele ba:mu. 15  Gadili Asi 16:18Gode Sia: da agoane dedei diala, “Dunu da ‘ma:na’ bagade gilisibiba:le, baligili hame mai dialebe da hame ba:i. Be dunu da ma:na fonobahadi gilisibiba:le, e da hame ha:i.”
Daidase amola Ea Sigi Masunu Dunu
16 Ninia da dili fidimusa: hanai. Daidase da amo defele dili fidimusa: hanaiba:le, ninia Godema nodosa. 17 Ninia da dilima masa:ne ema sia:noba, e da hahawane ba:i. Be amo hou baligili, e da dili fidimu hanaiba:le, dilima masusa: hanaiwane dawa:i galu.
18 Ninia fi dunu eno amola, e da Gode Ea sia: noga:le olelebeba:le, sese fi huluane da ema nodosa. Ninia da amo dunu amo Daidase sigi masa:ne, dilima asunasimu.
19 Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu da amo dunu nini sigi masa:ne, ilegei dagoi. Amaiba:le, ninia gilisili Hina Gode Ea hadigi hou fidima:ne amola ninia dili fidimusa: hanai amo olelema:ne, ninia da amo asigi hou hamosa.
20 Eno dunu ilia ninia Gode Ea muni enoga hahawane i amo noga:le hame ouligisa dawa:sa:besa:le, amola egasa:besa:le, ninia da noga:le ouligisa. 21  Malasu 3:4Ninia Hina Gode ba:ma:ne amo fawane hame, be dunu eno amola ba:ma:ne, hou ida:iwane hamomusa: dawa:lala.
22 Amaiba:le, ninia da ninia fi dunu eno asunasimu. Amo dunuma ninia bagadewane adoba:i. Be e da eso huluane fidimu hanai gala ninia ba:i. Amola wali e da dilia hou da moloidafa dawa:beba:le, e da dilima baligiliwane fidimusa: dawa:lala. 23 Daidase da na na:iyado amola na fidisu dunu esala. E amola na, gilisili dili fidimusa: hawa: hamonana. Be sese fi dunu ilia da ninia fi dunu eno, Daidase sigi masa:ne, ili ilegei dagoi. Ilia hamonanebeba:le, Gelesu Ea hadigi hou fidisa. 24 Dilia ilima asigima. Amasea, sese fi huluane da dilia asigi hou dafawaneyale dawa:mu. Amola ninia da dili hou nodone olelei, amo da dafawane ilia da ba:mu.

*8:1: Louma 15:26

8:15: Gadili Asi 16:18

8:21: Malasu 3:4