3
Goi Dunu Ilima Fada:i Sia: Olelesu
Nagofe! Na adi hou olelebe amo mae gogolema amola eso huluane dawa:laloma amola na sia:be defele hamoma.
Amola na olelebe amoga di da hahawane ode bagohame esalusu amola didili hamosu ba:mu.
Dia eno dunu fidisu hou mae yolesima amola hohonosu maedafa hamoma. Amo hou huluane dia galogoaga noga:le idinigima amola dia dogoga fedege agoane dedema.
* Luge 2:52Di agoane hamosea, Gode amola osobo bagade dunu ilia da dima hahawane ba:mu.
Hina Godema dia asigiga amola dogoga dawa:ma. Amola dia osobo bagadega dawa: amoga mae hamoma.
Be Hina Godema dawa:ma, adi liligi dia hamosea. Amasea, Hi fawane da logo moloidafa gala dima olelemu.
Louma 12:16Di disu amane mae dawa:ma di fawane da dawa: gala, amo mae dawa:ma. Be Hina Gode Hima fawane nabima, amola wadela:i hou hamomu higama.
Dia amane hamosea, amo hou da manoma ida:iwane agoai ba:mu amola dia aiya da bahomu amola dia se da uhi dagoi ba:mu.
Di da Godema dawa:beba:le, dia hamoi liligi gobele salasu iabe defele ima amola dia sogega bugibi liligi baligili noga:idafa Godema ima.
10 Dia amane hamosea, dia ifabi amo ha:i manu bagadewane ba:mu amola dia diasu ganodini gagoma amola waini bagade ba:muba:le, legemu da hamedei ba:mu.
11  Yoube 5:17Nagofe! Gode E da di dawa:ma:ne se iasea, noga:le dawa:ma amola amo da Gode Ea sisasu amo dawa:ma.
12  § Hibulu 12:5-6Wamolegei Sia: Olelesu 3:19Ada da ea mano amoma e da asigisa amoma dawa:ma:ne ema se iaha. Amo defele, Gode E da nowa dunu E da ema asigisia amoma se iasu amoga olelesa.
13 Dunu nowa da Bagade Dawa:su Hou hogoi helesea, e da nodoi esalumu.
14 Silifa amola gouli amola ilia bidi lasu ilegei da bagade. Be Bagade Dawa:su Hou da amo ea bidi lasu ilegei da baligi dagoi.
15 Amola Bagade Dawa:su Hou amo da igi ida:iwane amo ea bidi lasu defei bagade baligisa. Amola Bagade Dawa:su Hou amo da liligi huluane dia hanai amo da baligi dagoi.
16 Bagade Dawa:su Hou amo da dima hahawane esalusu iaha amola osobo bagadega fifi asi helemu. Amola di da amo hou ganodini bagade gaguiwane esalumu.
17 Bagade dawa:su esalusu hou amo da dima hou ida:iwane hamoma:ne olelesa amola di logo noga:iga oule ahoa.
18 Nowa da Bagade Dawa:su Hou amoma dawa:sea, ilia da nodoi esalumu. Amola Bagade Dawa:su Hou da hahawane esalusu ilima imunu.
19 Gode E da ea Bagade Dawa:su Hou amo ganodini osobo bagade amo hahamoi amola ea dawa:su amoga da mu amola hahamoi dagoi.
20 Gode Ea Bagade Dawa:su Hou amoga hano amola mu mobi (amo da osobo bagadega gibu iaha) hamoi dagoi.
21 Nagofe! Dia Bagade Dawa:su Hou ida:iwane amo noga:le gaguma amola noga:le ba:ma. Amo liligi dia mae yolesima.
22 Amo hou amo da dima esalalalusu imunuyo. Amola nodosu hou di da ba:mu amola hahawane esalusu lamu.
23 Amasea, di da logoga ahoasea, di da hame dafamu.
24 Di da hamedafa beda:mu, golasea. Amola di da hahawane mae nedigili golamu, gasi ganodini.
25 Amola di da adi hou doaga:mu amoga di da hame beda:mu. Amola amo hou da fo mabe agoai gala wadela:i hamosu dunuma doaga:sa, be di da hame beda:mu.
26 Hina Gode Ea da di gaga:mu. Amola Hi fawane da di sani ganodini mae sa:ima:ne hamomu.
27 Dia da fidimu logo ba:sea, eno dunuma hou ida:iwane hamoma amola fidima.
28 Dia na:iyado amo ea fidima:ne sia:sea, amola asa o aiya amane mae sia:ma. Be e hedolowane waha fidima.
29 Dia na:iyado amo da:i dioma:ne mae sia:ma. Amola e da dia fi gadenene esala e da dima dafawaneyale dawa:sa.
30 Eno dunuma di udigili mae sia:ga gegema. Amola bai hame galea, di mae sia:ga gegema.
31 Amola di da gegebe dunu ilima di mae mudama. Amola, ea hamobe amane mae hamoma.
32 Amola amai dunu ilima Hina Gode E da hahawane dogolegele hame ba:sa amola e da ilima bagadewane higasa. Be Hina Gode E da dunu nowa e da moloi hou hamosea, E da ilima Ea ilegesu olelesa.
33 Hina Gode da wadela:i hou hamosu dunu ea sosogo ilima gagabusu iaha. Be nowa dunu da moloi hou hamosea, E da amo ea sosogo hahawane dogolegele fidisa.
34  ** Ya:mese 4:6; 1 Bida 5:5Amola nowa dunu e da gasa fi hou hamosa amola hi hou da eno ilia hou baligisa dawa:sa, Hina Gode da hahawane hame ba:sa. Be E da nowa da moloi hou hamosa, ilima E da hahawane gala.
35 Amola dunu amo da Bagade Dawa:su Hou hamosa, dunu eno da ilima nodomu. Be gagaoui dunu ilia hou hamobeba:le da baligili gogosia:su ba:mu.

*3:4: Luge 2:52

3:7: Louma 12:16

3:11: Yoube 5:17

§3:12: Hibulu 12:5-6Wamolegei Sia: Olelesu 3:19

**3:34: Ya:mese 4:6; 1 Bida 5:5