4
Osobo Bagade Hou amoma Na:iyado Hou
Gegesu amola sia:ga gegesu, amo huluane da abuliba:le heda:sala:? Dilia da osobo bagade hahawane hou hanaiba:le, amo hi hanai hou da dilia da:i hodo ganodini wili gala:lebeba:le, gegesu hou da heda:sa. Dilia da liligi lamu bagade hanai. Be lamu logo hamedeiba:le, dilia da eno dunu fane legemusa: dawa:lala. Dilia da liligi hanai, be hamedeiba:le, dilia sia:ga gegesu amola gegesudafa hamosa. Dilia da Godema hame adole ba:beba:le, dilia hanai liligi hame ba:sa. Be dilia Godema adole ba:sea, dilia adole ba:su ea bai da giadofaiba:le, Gode da dilima hame iaha. Dilia da dilia wadela:i hanai hahawane hou amo fidima:ne fawane adole ba:beba:le, Gode da dilima hame iaha. Dilia da Gode Ea hou hedolo yolesisu dunu! Nowa dunu da osobo bagade hou amoma na:iyado galea, e da Godema ha lai, amo dilia hame dawa:bela:? Nowa da osobo bagade hou hanaiba:le, amo hou lalegagusia, amo dunu da Godema ha lai hamosa. Gode Sia: da agoane dedei diala, “A:silibu amo Gode da ninia dogo ganodini esaloma:ne ninima i, E da ninia ida:iwane hamoma:ne bagadewane hanai galebe.” Amo sia: da udigili hame dedei. * Malasu 3:34Be Gode nini fidima:ne hahawane dogolegele iasu ninima baligili iaha. Gode Sia: eno da agoane dedei diala, “Gode da gasa fi dunu ili higasa, be E da fonoboi dunu ilima hahawane dogolegele fidisu iaha!”
Amaiba:le, Godema nabasu hou hamoma! Sa:ida:nema gegema! Amasea, e da hobeale masunu. Dilia Godema gadenene masea, E da dilima gadenena misunu.
Dilia wadela:i hamosu dunu! Fedege agoane dilia lobo dodofema! Dilia ogogole lalegagui dunu, dilia dogo dodofema!
Da:i dioiwane dinanoma! Oufesega:su yolesili, dinanoma! Hahawane hou yolesili, da:i dioiwane esaloma! 10 Dilia Hina Gode Ea midadi, hou fonoboma! Amasea, E da dili bu gaguia gadomu.
Sisasu. Dilia Yesu Ea Fa:no Bobogesu Fi Dunu ema Mae Lasogoma
11 Na fi dunu! Dilia eno dunu eno dunuma ilia hou da noga:i hame udigili mae sia:ma. Nowa da Yesu Ea fa:no bobogesu fi dunu amoma ea hou fofada:ne, noga:i hame udigili sia:sea, amo da Sema amoma fofada:ne, Sema da noga:i hame sia:sa. Dilia da Sema amoma fofada:ne, noga:i hame sia:sea, dilia da Sema amoma mae nabawane fofada:su dunu esalebe ba:sa. 12 Gode Hi fawane da Sema olelesu Dunudafa amola Hi fawane da fofada:su dawa:. Gode Hi fawane da gaga:su hou amola gugunufinisisu hou dawa:. Amaiba:le, di da dia fi dunuma abuliba:le fofada:sala:?
Hidale Gasa Fi Hou Mae Hamoma:ne Sisasu
13  Malasu 27:1Mogili dilia amane sia:sa, “Ninia da wali o aya moilai bai bagadega ahoasea, amo ganodini ode afadafa bidi lasu hawa: hamomusa:gini ouesalea, muni bagade lamu.” Amane sia:be dunu, na sia: nabima! 14 Dilia esalebe hou aya da habodane ba:ma:bela:, amo dilia hame dawa:. Dilia da lalu mobi agoane hedolo heda:le fonobahadi fawane aligilalu, bu hamedafa ba:sa. 15 Dilia da amane sia:mu da defea galu, “Hina Gode da na logo fodosea, na da esalumu amola amo hou hamomu!” 16 Be wali dilia gasa fi hamobeba:le, gasa fi hidale sia: sia:sa. Agoaiwane gasa fi hou da wadela:i.
17 Amaiba:le, nowa dunu da hawa: ida:iwane hamomusa: dawa:, be amo hawa: higa:iba:le hame hamosa, amo da ema wadela:i hou.

*4:6: Malasu 3:34

4:13: Malasu 27:1