10
Bolo da ea Hawa: Hamosu Hi Gaga:i
Na, Bolo, na da Yesu Gelesu Ea hou da asaboi amola asigiwane, amo dawa:beba:le na da dilima ha:giwane adole ba:sa. Mogili ilia giadofale amane sia:sa, “Bolo da ninima gilisisia, ninia odagia sia:sea, e da fonoboi amola asaboi hamosa. Be eno sogega esalea, e da ninima gasa bagade amola ougiwane hamosa.” Be na da Gelesu Ea asaboi amola gebewane hou amoba:le dilima edegesa. Na dilima doaga:sea, dilima ougiwane sia:ga gegemusa:, dili na mae logema! Bai na da dunu amo da ninima nini da osobo bagade liligi hanaiba:le hamosa, amo ilia sia:sa, na da ilima ougiwane sia:ga gegesu dawa:. Dafawane! Ninia da osobo bagade ganodini esala. Be osobo bagade hou dawa:beba:le, ninia da hame gegesa. Ninia gegesea, ninia gegesu liligi da osobo bagade gegesu liligi hame. Ninia gegesu liligi da Gode Ea gasa bagade gegesu liligi gala. Amoga ninia gasa bagade gagili sali diasu mugulumusa: dawa:. Dunu ilia ogogole sia:ga gegesea, ninia da ilia logo amo gegesu liligiga hedofamusa: dawa:.
Dunu eno da hanaiba:le, Godema dawa:su hou hogoi helesa. Eno dunu da ilia logo hedofamusa: dafama:ne olelesa. Be ninia amo dafama:ne olelesu, Gode Ea gegesu liligiga hedofamusa: dawa:. Gegebeba:le, ninia fedege agoane asigi dawa:su huluane gagulaligili, Yesu Gelesuma fa:no bobogema:ne hiouginana ahoa.
Amola dilia da mae yolesili, Yesu Gelesuma fuligala:musa: ahoabe hou olelesea, ninia fa:no hame fuligala:su hou ba:sea, se dabe iasu imunu.
Dilia da dabua liligi fawane ba:sa. Dunu afae da Yesu Gelesuma madelagi dagoi dawa:sea, defea, ninia da amo defele Yesu Gelesuma madelagi dagoi. Na da hame gogosiabe! Amabela:? Hina Gode Yesu Gelesu da ninima ouligisu hou iabeba:le, na da fonobahadi gasa fi agoane hamobela:? Be na da hame gogosiabe. E da amo ouligisu hou dili mae wadela:ma:ne, be fidima:ne, ninima i dagoi. Na meloa dedene iasi da dili beda:ma:ne dedei, amo dilia dawa:mu na higa:i gala mabu. 10 Dunu afae da amane sia:mu, “Bolo da gasa bagade amola ougi bagade, meloa dedene iasisa. Be e da ninima doaga:sea, e da gasa hame ba:sa amola ea sia: da hamedei agoane ba:sa.” 11 Ninia dilima hame gilisibiba:le, meloa ganodini dedene iasisa amola ninia da dilia odagiga sia:mu hou da hisu hisu hame be hou afadafa fawane, amo dunu da dawa:mu da defea.
12 Be agoai dunu, ilisu da ilia hou da gasa bagade ilia dawa:beba:le, ninia hou da ilia hou defele ninia da hame sia:mu. Ilia da gagaoui. Ilisu ilia hou dawa:ma:ne, ilia da ilegesa. 13 Be ninia hidale gasa fi hou sia:musa: dawa:sea, ninia Gode Ea hawa: hamosu E da ninima ilegei, amo fawane gasawane sia:mu. Gode da dili fidimusa: amola eno dunu fidimusa:, amo hawa: hamosu ninima ilegei. 14 Gode da dilia Golidia dunu fidima:ne hawa: hamosu ninima olelebeba:le, ninia da sia: Ida:iwane Yesu Gelesu Ea hou olelesu liligi amo dilima olelebeba:le, ninia hawa: hamosu ilegei hame baligi.
15 Amaiba:le, eno dunu ilia Gode Ea ninima ilegei hawa: hamosu mae dawa:le, baligili hawa: hamobeba:le, ninia da hidale hame sia:sa. Be dilia dafawaneyale dawa:su hou da bu asigilamu amola ninia da dilia fi amo ganodini Gode Ea olelei defele eno hawa: hamomu, amo ninia da hanai. Be Gode Ea ninima ilegei hawa: hamosu fawane.
16 Amasea, dilima olelelalu, ninia baligili eno sogega, Gode Sia: Ida:iwane olelesu logo ba:mu. Amaiba:le, ninia gaheabolo soge ganodini olelebeba:le, ninia da eno dunu ea olelei soge amo ganodini hame hawa: hamobeba:le, udigili hame hidale nodomu.
17  * Yelemaia 9:24Be Gode Sia: da amane dedei diala, “Nowa da hidale sia:musa: dawa:sea, e da Hina Gode Hi fawane da amo hawa: hamoi sia:mu da defea.” 18 Dunu da hi hou da ida:iwane hisu dawa:beba:le, Hina Gode da hahawane hame ba:sa. Be Hina Gode da dunu ea hou ida:iwane dawa:sea, E da amo dunu hahawane ba:sa.

*10:17: Yelemaia 9:24