11
Bolo da Ogogosu Asunasi Dunu Ilia Hou Olelesa
Be na da fonobahadi gagaoui agoane hamosea, dilia na hou mae dawa:ma!
Gode da dili gaguma:ne mudasu agoane, amo defele na da mudasa. Dilia da ledo hamedei uda dunuga hame dawa:digi agoane. Na da fedege agoane, dili Dunu afadafa amo Yesu Gelesu, Ema sia:simusa: ilegei. * Mui 3:1-5,3:13Be dilia asigi dawa:su da bu wadela:le, dilia Gelesu Ema asigidafa hou yolesisa:besa:le, na da beda:i. Amo hou defele, sania da musa: hemonega dawa:iwane ogogoiba:le, e da Ibi ea hou wadela:lesi. Dunu eno da dilima doaga:le, hou eno dilima olelesea, dilia da amo sia: hedolowane hahawane naba amola Yesu Ea hou amo ninia dilima olelei liligi, yolesisa. Dilia Gode Ea A:silibu Hadigidafa hou amola Sia: ida:iwane, amo ninia dilima olelei, amo yolesili, eno a:silibu hou amola eno sia:, hedolowane naba.
Dilima ogogosu ‘asunasi dunu’ dunu, ilia hou da na hou hamedafa baligi.
Amabela:! Na da sia: olelesu hou fonobahadi fawane dawa:. Be na dawa:su da bagadedafa. Amo ninia da eso huluane dilima moloiwane olelei.
Na da dilima Gode Ea Sia: Ida:iwane olelebeba:le, dilima bidi hamedafa edegesu. Dilia hou gaguia gadoma:ne, na hou nisu fonoboi. Na da agoane hamobeba:le, giadofabela:? Na da dilia gilisisu amo ganodini hawa: hamobeba:le, Yesu Ea fa:no bobogesu fi eno da nama bidi iasu. Fedege agoane, na da dili fidimusa:, ilia liligi wamolai. Filibai 4:15-18Na da dilia fi amo ganodini hawa: hamobeba:le, na esaloma:ne hanai defele liligi lamusa:, dilima muni lamusa: hame adole ba:i. Ninia fi dunu da Ma:sidounia yolesili, Golidia moilai bai bagade amoga doaga:i, ili fawane da na esaloma:ne lamu liligi defele gaguli misi. Na da musa: dilima hame edegei. Amola na da fa:no hame edegemu. 10 Na da Yesu Gelesu Ea dafawane hou lalegaguiba:le, na da dafawane sia:sa. Na waha gasa bagade esaloma:ne defele lamu liligi hamedafa edegemu sia: Aga:ia soge ganodini, na da hame yolesimu. 11 Dilia adi dawa:bela:? Na da dilima hame asigiba:le agoane sia:sala:? Hame mabu! Na da dilima bagadewane asigisa, amo Gode dawa:.
12 Be amo ogogosu ‘asunasi dunu’ dunu ilia gasa fi hou amola ilia ogogole ninia hawa: hamosu defele hamosa sia:sa, amo hedofamusa: na da waha hawa: hamosa defele bu hamonanumu. 13 Amo dunu ilia da asunasi dunudafa hame. Ilia da ogogosu ‘asunasi dunu’. Ilia hou ilia ogogole afadenene, bu Yesu Gelesu Ea asunasi dunudafa agoai ba:ma:ne, ogogole hamosa. 14 Amo hou ba:beba:le, mae fofogadigima! Bai Sa:ida:ne hi da ea hou afadenene, bu hadigi a:igele dunu agoane ba:musa: dawa:.
15 Amaiba:le, Sa:ida:ne ea hawa: hamosu dunu da ilia hou afadenene, bu moloidafa hawa: hamosu dunu agoai ba:sea, mae fofogadigima. Fa:no ilia hawa: hamoi defele, se dabe iasu bidi lamu.
Bolo da Asunasi Dunu Hawa: Hamobeba:le, Se Nabi
16 Na da bu sia:sa. Na da gagaoui dunuyale mae dawa:ma. Be na da gagaoui dilia dawa:sea, defea, na da gagaoui gasa fi sia: fonobahadi dilima sia:mu. 17 Na da wali Hina Gode Ea hanai defele hame sia:mu. Na da wali osobo bagade gasa fi sia: defele sia:muba:le, gagaoui agoane hamomu. 18 Be dunu bagohame da osobo bagade dunu ilia gasa fi hou defele sia:nanebeba:le, na da amo defele sia:mu. 19 Dilia da bagade dawa:su dunu! Amaiba:le, dilia gagaoui dunu hame hihisa. 20 Nowa dunu da dilima gasa fi ouligisu hou hamosea o dilima ogogosea o dilima dafama:ne olelesea o dilia da fonobahadi, e da bagade amo dawa:sea, o dilia odagi e fasea, amo dunu dilia da hahawane ba:sa. 21 Ninia da amo hou dilima hamomu beda:iba:le, hame hamoiba:le na da gogosiasa. Be na da wali gagaoui agoane sia:sa. Eno dunu ilia gasa fili, hidale sia:musa: dawa:sea, mae beda:ne sia:sa. Amaiba:le, na amola da mae beda:ne sia:mu.
22 Eno gasa fi dunu da Hibulu fi dunula:? Defea! Na amola da Hibulu fi dunu. Ilia da Isala:ili soge fi dunula:? Defea! Na amola da Isala:ili fi dunu. Ilia da A:ibalaha:me egaga fila:? Defea! Na amola da A:ibalaha:me egaga fi dunu. 23  Asunasi Dunu Ilia Hou 16:23Ilia da Yesu Gelesu Ea hawa: hamosu dunula:? Na da gagaoui agoane sia:sa! Be na da ilia hawa: hamosu baligi dagoi. Na hawa: hamosu amola se iasu diasu ganodini sali, eno dunuga fasu amola na da gadenei bogosu, amo na se nabasu hou huluane da ilia se nabasu baligi dagoi. 24  § Mousese ea Malasu 25:3Yu dunu da eso biyale amoga ilia na fegasuga 39 agoane fai.
25  ** Asunasi Dunu Ilia Hou 16:22, 14:19Louma dunu ilia da eso udiana agoane na fegasuga fasu. Eso afaiga eno dunu ilia na igiga medoi. Dusagai ganodini na da ahoabeba:le, eso udiana amoga dusagai da mugululi hano hagudu magufale sa:i. Eso afae na da eso amola gasi, hano wayabo bagade ganodini dasi lalu.
26  †† Asunasi Dunu Ilia Hou 9:23, 14:5Na da eso bagohame fadalagaga ahoabeba:le, bogomu gadenei agoane ba:i. Hano bagade nedeiba:le, wamolasu dunu da na liligi wamolaiba:le, na fi Isala:ili dunu amola Dienadaile dunu, nama ha laiba:le, na da se bagade nabi. Na da diasu ganodini, dunu hame esalebe wadela:i hafoga:i soge ganodini amola dusagai ganodini hano wayabo da:iya ahoanoba, bogomuwane se nabi. Dunu eno da nama ogogole na:iyado hamone, hohonobeba:le, na da se bagade nabi.
27 Na da mae helefili, hawa: hamosu bagade ba:i. Na da gasi bagohame amoga hame midi. Na da ha:i amola hano bagade hanai galu. Eso bagohame na da ha:i manu, golamu diasu amola abula hame ba:i. 28 Na da eno se nabasu bagohame nabi. Eno da eso huluane, Yesu Ea fa:no bobogesu fi da dafasa:besa:le, amo dawa:beba:le na da se naba. 29 Dunu eno da gasa hameba:le, na amola da gasa hame ba:sa. Dunu eno da dafane, wadela:i hou hamosea, na da se bagade naba.
30 Be na da hidale gasa fi sia:musa: dawa:sea, na da gasa hamedafa amo fawane da na hidale gasa fi sia:su. 31 Na da Hina Gode Yesu amo Ea Ada Gode (Ea Dioba:le eso huluane hahawane dogolegele nodonanumu da defea) Ema hame ogogosa, amo E dawa:. 32  ‡‡ Asunasi Dunu Ilia Hou 9:23-25Na da Dama:sagase moilai bai bagade amo ganodini esalea, hina bagade A:ilida:se amo ea eagene dunu da sosodo aligisu dunuma ilia na gagulaligimusa:, moilai logo holei noga:le ouligima:ne sia:i. 33 Be eno dunu da na daba amo ganodini salawane, fo misa:ne agenesi amo doasili, efega amo daba osoboga sanasini, na da udigili hobea:i.

*11:3: Mui 3:1-5,3:13

11:9: Filibai 4:15-18

11:23: Asunasi Dunu Ilia Hou 16:23

§11:24: Mousese ea Malasu 25:3

**11:25: Asunasi Dunu Ilia Hou 16:22, 14:19

††11:26: Asunasi Dunu Ilia Hou 9:23, 14:5

‡‡11:32: Asunasi Dunu Ilia Hou 9:23-25