4
Nabi Liligi Noga:le Hamoma
Amaiba:le, na fi dunu! Dilia da na dogolegeidafa! Na dilima bagade fofagisa! Na dilia houba:le hahawane bagade amola na da dilia hou hidale nodone dawa:sa. Dilia na sia:i liligi huluane dawa:beba:le, gasawane Hina Gode Ea hou ganodini lelumu da defea.
Yuoudia amola Sinidisi! Alia da Hina Gode Ea fi ganodini ninia aba eya agoane esala. Amaiba:le, alia asigi dawa:su afadafa bu hamoma:ne, na da alima ha:giwane edegesa. Na noga:iwane gilisili hawa: hamosu dunu! Dia amo uda aduna asigi dawa:su afadafa hamoma:ne fidima. Bai ela da dunu huluane da Gode Sia: Ida:iwane nabima:ne, Galemenede amola na fidisu dunu huluanema gilisili, mae helelewane na fidi. Ilia dio da Gode Ea Eso huluane mae bogole Fifi Ahoanusu buga ganodini dedei diala.
Dilia da Hina Godema madelagiba:le, hahawane esaloma! Na bu sia:sa! Hahawane nodoma!
Dilia eno dunuma gebewane amola asigiwane hamoma. Bai Hina Gode Ea bu misunu da gadenei. Liligi huluane dawa:beba:le, mae da:i dione dawa:ma!. Be eso huluane Godema sia:ne gadosea, dilia dafawane wali esaloma:ne liligi defele lamusa:, Ema adole ba:ma. Amasea, E da dilima imunu amo dawa:beba:le, Ema nodone sia:mu da defea. Amasea, Gode Ea hahawane dogolegele olofosu hou (amo ninia osobo bagade dunu dawa:mu da hamedei) da dilia dogo amola asigi dawa:su, Yesu Gelesuma madelagi dagoi amola Gode Ea olofosu hou ganodini gagili sali dagoi ba:mu.
Asigi Dawa:su Noga:ma
Sia: dagomusa:, na fi dunu, dilia liligi noga:iwane, liligi amoma dunu da nodone dawa:sa liligi, moloidafa liligi, liligi amoma dunu amola Gode da hahawane ba:sa, ledo hamedei liligi amola gega noga:i nabasu liligi, amo liligi fawane amoga dilia asigi dawa:su nabalesima! Na da sia:ga amola na hou hamoi amoga olelebeba:le, dilia na olelei liligi lalegaguiba:le, noga:le hamoma. Amasea, Gode, ninia dogo amoma olofosu imunu dunu, E amola dilia da gilisili esalumu.
Filibai Dunu da Boloma Fidisu Iabeba:le, Bolo da Nodone Sia:sa
10 Dilia da nama asigi hou bu olelebeba:le, na, Yesu Gelesuma madelagiba:le, hahawane bagade ba:i. Dilia da fidisu liligi nama hedolo hame i, be dilia asigi hou hame yolesi, na dawa:. Logo hame ba:beba:le fawane, hame iasu. 11 Na da liligi hame gaguiba:le, da:i dioi hame sia:sa. Na da hame da:i dioi. Be na da liligi bagahamedafa fawane gagui galea, mae da:i dione hahawane esalumusa: dawa:sa. 12 Na da hame gagui hou amola baligili bagade gagui hou, huluane dawa:. Be na da wamolegei hou dawa:. Amo da eso huluane hahawane hou. Bai na adi sogebiga esalea amola adi hou nama doaga:sea, na da hahawane gala. Be na da ha:i galea, o baligili sadi galea, na da mae yolesili eso huluane hahawane gala. 13 Yesu Gelesu da Ea gasa nama iabeba:le, na da nama doaga:mu hou huluane hamoma:ne defele esala.
14 Be na se nabaloba, dilia na asigili fidi. Amo hou da noga:idafa. 15  2 Golidia 11:9Dilia Filibai dunu, dilia dawa:. Na da musa: Gode Sia: ida:iwane gala degabo olelesu eso amoga, na da Ma:sidounia soge amo yolesili, eno sogega masusa: dawa:beba:le, sese fi huluane da na hame fidi. Dilia fawane da na fidi. 16  Asunasi Dunu Ilia Hou 17:1Na da Desalounia moilai bai bagade amo ganodini esaloba, dilia da eso bagohame na wali esaloma:ne liligi defele lama:ne nama iasu.
17 Be na da dilia iasu liligi lama:ne hame hanai galebe. Be dilia da Gode ba:ma:ne, baligili hou ida:iwane hamobe, na da amo ba:musa: hanai galebe. 18  Gadili Asi 29:18Iba:faloudaida:se da dilia iasu liligi huluane nama gaguli misi dagoiba:le, na da sadi dagoi. Amo lai dagoiba:le, na bidi huluane lai dagoi. Na dilima lai liligi da defei baligi dagoi ba:sa. Gode da amo liligi Ema hahawane gabusiga: gobele salasu agoane ba:sa. 19 Amola Gode Ea hadigi liligi bagadedafa da amo huluane Yesu Gelesuma ia dagoiba:le, E da dilia dafawane wali esaloma:ne liligi defele, amo huluane dilima imunu. 20 Ninia Ada Godema eso huluane mae dagole nodonanumu da defea. Ama.
Dagosu Asigi Sia:
21 Dilia Gode Ea fi dunu huluane, Yesu Gelesu Ea fa:no bobogesu fi dunu! Na amola ninia fi dunu guiguda: esala, ninia asigi sia: dilima adosisa. 22 Louma hina bagade ea hawa: hamosu dunu amola mogili ea sosogo fi amo da Yesu Ea hou lalegagui, amola Gode Ea fi dunu huluane, da asigi sia: dilima adosisa. 23 Hina Gode Yesu Gelesu Ea hahawane dogolegele iasu asigidafa hou dili huluanema dialumu da defea.
(1) Sia: Ama Dagoi

4:15: 2 Golidia 11:9

4:16: Asunasi Dunu Ilia Hou 17:1

4:18: Gadili Asi 29:18