12
Bolo da Esalawane Ba:i amola Yesu da ema Sia:i
Hidale gasa fi sia: da udigili hamedei sia:. Be na da bu hidale gasa fi sia: sia:mu. Na da wali esalawane ba:i amola Hina Gode nama dawa:loma:ne sia:i liligi dilima olelemu.
Yesu Ea hou lalegagui dunu afadafa na dawa:. Gode da amo dunu lale, Hebene diasu gadodafa amoga oule heda:i. (Amo da dafawane hamobela:? o esalawane ba:bela:? Na hame dawa:.) Amo hou hamonanu, amogainini asili, ode 14 da wali gidigi dagoi. - Na da bu sia:sa. Gode da amo dunu Ba:ladaise sogega gaguia gadoi. (eno, dafawane hamobela:? o esalawane ba:bela:? Gode Hi fawane dawa:!). Ba:ladaise soge amo ganodini e da sia: mabe nabi. Amo sia: da sia:mu hamedei galebe. Osobo bagade dunu ea lafidili amo sia: sia:mu da sema bagade! Amaiba:le, amo dunu ea houba:le na da hidale gasa fi sia: sia:mu. Be na hou dawa:beba:le, na da gasa fi sia: hame sia:mu. Na da na gogaya:i hou fawane hahawane olelemu. Na da gasa fi sia: sia:musa: dawa:loba, na da sia:dafa fawane sia:muba:le, gagaoui agoane hame ba:la:loba. Be eno dunu da na hou da ilia ba:i amola nabi amo baligi bagade dawa:sa:besa:le, na da gasa fi sia: hame sia:mu.
Be na da musa: hame ba:su gasa bagade liligi ba:beba:le, na gasa fi bagade hamosa:besa:le, Gode da nama se nabasu liligi aya: gaga:nomei agoane na hu soma:ne nama i. Amo da na fama:ne amola na gasa fi hamomu logo hedofama:ne, Sa:ida:ne ea adole iasu dunu agoane nama maha. Na da amo se nabasu liligi fadegama:ne, udiana agoane Godema sia:ne gadoi. Be Gode da bu adole i, “Na hahawane dogolegele iasu da dia hou fidimu defele diala. Bai di da gasa hame esalebeba:le, Na gasadafa hou da baligiliwane ba:sa.” Amaiba:le, na da gasa hameba:le, na da hahawane gala. Yesu Gelesu Ea gasa hou da na gaga:sa. Na da amo dawa:beba:le, hahawane gala.
10 Gogaya:i hou, dunu eno da nama lasogole sia:su hou, se nabasu amola dunu enoga se iasu hou, amo huluane na da Yesu Gelesu Ea hou lalegaguiba:le nama doaga:sea, na da hame hihisa. Bai na da gasa hame galea, gasa bagade ba:sa.
Golidia Dunu da Dafasa:besa:le, Bolo da Beda:i
11 Na da gagaoui agoane hamosa. Be dilia houba:le, na da agoane hamosa. Dilia da nama hahawane gala, amo dilia olelemu da defea galu. Na hou da fonobahadi. Be dilia ogogosu ‘asunasi dunu’ dunu da na hou hamedafa baligisa. 12 Na da mae helele, dilia gilisisu amo ganodini musa: hame ba:su gasa bagade dawa:digima:ne olelesu hou hamosu. Amo da na da asunasi dunudafa noga:le olelesa. 13 Na da Yesu Ea fa:no bobogesu fi eno ilima hamoi, amo defele dilima hamoi. Be na da hou afae fawane hisu dilima hamoi. Na da dilima muni fidisu hame edegei. Na da amo wadela:i hou dilima hamoiba:le, na hou gogolema:ne olofoma. 14 Na musa: adunawane dilima ba:la asi galu. Wali na da dilima bu masunusa: momagele esala. Na da dilima edegemusa: hame sia:mu. Na da dilima muni lamusa: hame hanai. Na da dilia asigi hou fawane edegemusa: dawa:. Mano ilia da eda amola ame, elama ha:i manu amola liligi imunu da defea hame. Be eda amola ame, ela da mano ilima esaloma:ne lamu liligi defele imunu da defea. 15 Na da dili fidima:ne, na liligi huluane amola na da:i hodo dilima imunu hame hihi. Na da dilima baligiliwane asigiba:le, dilia da nama hame asigima:bela:?
16 Na da dilima hame edegei, amo da dafawane dilia da sia:mu. Be dunu afae da agoane sia:mu, “Bolo da ogogolewane, nini dafama:ne olelei.” 17 Habodane? Na da sia: adole iasu dunu dilima asunasiba:le, dilima ogogobela:? Hame mabu! 18 Na da Daidase dilima masa:ne ha:giwane sia:i. Na da e amola ninia Yesu fi dunu afae eno asunasi. Dilia da Daidase dilima ogogoi dawa:bela:? Hame mabu! E amola na, ania da mae ogogolewane defele hamosa.
19 Ninia da eso huluane dilia ba:ma:ne, ninia hou dodofesala:? Amo dilia dawa:bela:? Hame mabu! Yesu Gelesu Ea hanai da ninia Gode Ea midadi sia:be defele sia:mu. Amaiba:le, ninia agoane sia:sa. Na dogolegei na:iyado dunu! Ninia hawa: hamosu da dili fidima:ne hamosa. 20 Dilia hou da ida:iwane hamoi, amo na da ba:mu hanai gala. Be na dilima doaga:sea, dilia hou da hisu agoane ba:sa:besa:le, na da beda:i. Amola na hou da hisuba:le, dilia da na hou higale ba:ma:bela:? Na da sia:ga gegesu, mudasu hou, ougi hou, hi hanai hou, lasogole sia:su, dunu wadela:ma:ne baligidu sia:su, gasa fi hou amola hame nabasu hou, amo ba:sa:besa:le na da beda:i. 21 Na da agoane beda:i galebe. Na da dilima doaga:sea, Gode da dili huluane ba:ma:ne, na hou fonobomu. Amasea, dunu bagohame da wadela:i hou, gasa fi hou amola wadela:i uda lasu hou hamone, Godema bu hame sinidigi, amo na da ba:sea, na da dinanosa:besa:le beda:i.