2
Yesu Gelesu Ea Dadi Gagui Dunu Ida:iwane Gala
Be di, nagofe! Di da Yesu Gelesuma madelagiba:le, Ea hahawane dogolegele iasu hou lai dagoiba:le, gasawane hamoma! Na da dunu bagohame nabima:ne sia: olelei liligi, amo di nabi. Dia amo olelesu lale, bu hohonosu hame dawa: dunu eno ilima olelema. Amasea, ilia da eno dunuma olelemusa: dawa:mu. Di da Yesu Gelesu Ea dadi gagui ida:iwane fidisu dunu hamoiba:le, se nabimu mae hihima. Dadi gagui dunu da gegemusa: dawa:sea, e da bisilua amoma asigiba:le, ema hahawane ba:ma:ne hamosa. E da osobo bagade hou gilisimusa: hame dawa:sa. Hehenasu dunu da hehenasu sema huluane nabawane hamobeba:le fawane, baligili hehenamusa: dawa:sa.
Ha:i manu sagasu dunu da bagadewane hawa: hamobeba:le, ha:i manu gamisia, hi hidadea manu. Na sia: noga:le nabima. Bai Hina Gode da di amo noga:le dawa:ma:ne, dia asigi dawa:su fidimu.
Yesu Gelesu Bu Dawa:ma
Yesu Gelesu bu dawa:ma. E bogole, Gode da E bu wa:legadolesi. Na da Gode Ea Sia: Ida:iwane Gala olelesa. Amola amo ganodini dedei defele, Yesu da Da:ibidi egaga fi Dunu. Na da Gode Ea Sia: Ida:iwane Gala olelebeba:le, se naba. Na da wadela:i dunu defele sia:inega la:gibi ba:sa. Be Gode Ea Sia: da sia:inega hame la:gi.
10 Amaiba:le, Gode Ea ilegei fi, ilia da Yesu Gelesu Ea gaga:su hou amola eso huluane esalalalusu hadigi lama:ne, amo hou fidimusa:, na da se nabimu hame hihisa.
11 Sia: haguduga dedei da dafawane.
“Ninia da E defele bogoi galea, ninia amola E da gilisili esalumu.
12  * Ma:diu 10:33; Luge 12:9Ninia mae yolesili Ea hou hamonanea,
ninia amola E gilisili hinawane esalumu.
Ninia E yolesisia, Ea da nini yolesimu.
13 Ninia da dafasea, E da dafasu hame dawa:.
Bai E da Ea hou amoma Hi da ogogomu hame dawa:.”
Hahawane Ba:su Hawa: Hamosu Dunu
14 Dia fi dunuma bu sia:ma! Dia Gode ba:ma:ne, ilima gasa bagade sisasu olelema! Ilima mae sia:ga gegema:ne sia:ma. Amo hou da dunu mae fidili, be nabasu dunu ilia hou gugunufinisisa. 15 Gode Ea ida:iwane hawa: hamosu dunu da Gode Ea sia: mae giadofale olelebeba:le, e da hame gogosiasa. Amo hawa: hamomusa:gini, Gode da hahawane ba:ma:ne, dia noga:le hamoma. 16 Udigili gagaoui sia: da dunu ilia Godema afafama:ne sefasisa. Amaiba:le, dia amo udigili sia: dasu amoma mae gilisima. 17 Amo olelesu hou da fedege agoane aiya amo dunu ea hu bagade naha amo agoane. Dunu aduna ela dio da Haiminiase amola Failidase, ela da agoane olelesa.
18 Ela da dafawane logo yolesili, ninia huluane wa:legadosu hou da hamoi dagoi ela ogogole olelebeba:le, ela da lalegagui dunu mogili ilia dafawaneyale dawa:su hou wadela:sa. 19  Idisu 16:5Be Gode da Hi diasu gaguma:ne, gasa bagade bai fa:iba:le, mugulumu da hamedei. Gode Sia da amane dedei diala, “Hina Gode da Ea fi dunu Hi dawa:!” Eno dedei, “Nowa dunu da Hina Godema madelagi dagoi hi sia:sea, e da wadela:i hou yolesima:mu.”
20 Diasu bagade amo ganodini ofodo bagohame da ba:sa. Eno da silifa, eno da gouli, eno da ifa, eno da laga osoboga hamoi. Mogili da eso bagade mimogo Lolo Nasu amoga ha:i manu salimusa: hamoi. Mogili da eso huluane udigili ha:i manu salimusa: hamoi. 21 Be dunu da wadela:i hou huluane yolesili, ea hou da dodofei dagoi ba:sea, e da fedege agoane ofodo ida:iwane ba:mu. E da ea Hina Ea hou fawane dawa:sea, ea Hina da ema hawa: hamosu noga:idafa amola bagadedafa olelemu.
Wadela:i Hou Huluane Yolesima
22 Dia ayeligi dunu ilia wadela:i hu hanai hou amoma mae gilisima. Be dunu ilia dogo da ledo hame, amo dunu da Godema fidimusa: wele sia:sa, di amo dunuma gilisili, ida:iwane hou amola dafawaneyale dawa:su hou, asigidafa hou amola olofosu hou hogoi helema. 23 Be gagaoui amola hame dawa:su sia:ga gegesu hou, amoma mae gilisima. Amo hou ea fage da gegesudafa. 24 Be Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu sia:ga gegemu da defea hame. E da dunu huluanema asigimu da defea. E da noga:i hedolo hame fisisu olelesu dunu agoane ba:ma:mu. 25 E da asaboiwane ema gegesu dunuma gagabole sia:mu da defea. Amabela:? Gode da ilia dafawane hou dawa:ma:ne, ilima sinidigisu lalegagusu logo olelema:bela:? 26 Amai galea, ilia bu gagaoui hou yolesimu. Ilia da musa: Sa:ida:ne ea sia: nabawane hamobeba:le, ea sani amo ganodini ba:i. Be amo asigi sia: nabasea, ilia amo sani yolesili hobeamu.

*2:12: Ma:diu 10:33; Luge 12:9

2:19: Idisu 16:5