27
Gode da Daia Idigisa Gesami Hea:su Olelei
Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Daia moilaiga doaga:i hou dawa:beba:le, didiga:le gesami hea:ma. Daia da hano wayabo bagade bega: diala. E da dunu fi huluane hano bega: diala ilima bidi lasu hou hamosa. Ema Ouligisu Hina Gode Ea sia: agoane gesami hea:ma,
‘Daia! Di da dia nina: hamoi amoga hidasu.
Dia esalebe da hano wayabo bagade.
Dia gagusu dunu da fedege di dusagai nina: hamoi defele gagui.
Di gaguma:ne ilia da Hemone Goumiga ‘fe’ ifa lai,
amola dia dogoa bugima:ne ilia da dolo ifa Lebanone sogega lai.
Ilia dia dusagai sua:su hamoma:ne ‘ouge’ ifa amo Ba:isa:ne sogega lai.
Dia hada:i fa:i hamoma:ne, ilia da ‘baine’ ifa amo Saibalese sogega lai.
Amo da:iya, ilia da ‘aifoli’ dedene ba:sisi.
Dia gosagi da ahea:iai abula nodomene dedei Idibidi sogega hamoi.
Ilia da nina: hamoiba:le, dunu da amo sedagaga ba:beba:le, dawa:i.
Dia segagi da oga:iyai abula nog:ai Saibalese ogaga lai, amoga hamoi.
Dia sua:su dunu da Saidone moilai bai bagade
amola Afa:de moilai bai bagadega misi.
Dia fidafa dawa:su dunu da dusagai hawa: hamosu dunu esalu.
Dia dusagai gagusu dunu da dawa: lai dunu, Bibilose sogega misi.
Dusagai da:iya ahoasu dunu huluane
da dia bidiga lasu diasu ganodini bidi lasu.
10 Besia amola Lidia amola Libia dadi gagui dunu da dia dadi gagui wa:i ganodini hawa: hamosu. Ilia da ilia gegesu gaga:su liligi amola habuga amo dia dadi gagui diasu ganodini gosagisi. Ilia da dia gegesu hamobeba:le, eno dunu da dima nodosu.
11 Afa:de dadi gagui dunu da dia gagoi sosodo ouligi, amola Ga:made dadi gagui dunu da dia gagagula heda:i diasu amo ouligi. Ilia da ilia gegesu gaga:su liligi dia dobea fei damana gosagisi. Ilia da di nina: hamonesi.
12 Di da Siba:ini sogega bidi lasu hou hamosu. Di da ilima liligi iabeba:le, ilia da dima silifa, ouli, dini amola lede bu dabe i. 13 Di da Galisi amola Diubale amola Misiege amoga liligi iabeba:le, ilia da dima udigili hawa: hamosu dunu amola ‘balase’ hamoi liligi bu dabe i. 14 Bede Dogama soge amoma bidi laloba, ilia da hawa: hamosu hosi amola gegesu hosi amola dougi bu dabe i. 15 Loudese dunu da dima bidi lasu. Hano wayabo bagade bega: esalebe fi bagohame da dia liligi lale, bu ‘eboni’ amola ‘aifoli’ bu dabe i. 16 Silia dunu da dia liligi lale, bu igi ida:iwane, oga:iyai abula, nodomene dedei abula, ahea:iai abula amola ‘gola:le’ dima dabe i. 17 Isala:ili amola Yuda da dia liligi lale, bu widi, agime hano, olife susuligi amola hedama:ne fodole nasu dabe i. 18 - 19 Dama:sagase fi dunu da dia liligi bidi lale, bu waini hano (amo ilia da Helebone sogega lai), sibi hinabo damui (amo ilia da Sa:iha sogega lai), ouli amola hedama:ne fodole nasu dabe i. 20 Dida:ne dunu ilia da dia liligi lale, hosi da:iya fa:le fisu abula amoga dabe i. 21 Ala:ibia dunu amola Gida soge ouligisu dunu da dia liligi lale, sibi mano amola sibi amola goudi dabe bu i. 22 Siba amola Lama bidi lasu dunu da dia liligi labeba:le, igi nina: hamoi amola ‘gouli’ amola hedama:ne fodole nasu ida:iwane bu dabe i. 23 Moilai bai bagade bagohame (Ha:ila:ne, Ga:ni, Idini, Siba, A:sie, Gilima:de) amo huluane da dima bidi lasu. 24 Ilia da dima abula liligi noga:idafa, oga:iyai abula, nodomene dedei abula, foloaiga dedei debea, amola gobeaha:i noga:le hamoi, amo ilia da dima bidi lasu.
25  * Wamolegei Sia: Olelesu 18:11-19Dia bidi lasu liligi da dusagai bagade ganodini sasalili, gaguli ahoanebe ba:i. Di amola da dusagai amo ganodini liligi dioi bagade dialebe, hano da:iya ahoanebe, amo agoane ba:i.
26 Dia sua:su dunu da di hano wayabo bagadega oule asili, di da hano wayabo dogoa esaloba, gusudili mabe fo da di wadela:lesi.
27 Dia bidi lasu liligi huluane amola dia dusagai hawa: hamosu dunu amola dia dusagai gagusu dunu amola dia bidi lasu dunu amola dadi gagui dunu huluane dusagai da:iya esalu, amo huluane da hanoga na dagole, fisi dagoi.
28 Dunu hano bega: esala da dusagai hawa: hamosu dunu bogolalebe ilia beda:ga wele sia:i, amo nabi. 29 Eno dusagai huluane da dunu hame esalebe ba:sa. Ilia hawa: hamosu dunu huluane da soge bega: asi dagoi.
30 Di da bogobeba:le, ilia huluane diha didigia:sa. Ilia da guludou ilia dialuma da:iya ulawene, nasubu da:iya bebesolalasa.
31 Ilia dialuma hinabo gesele, eboboi abula gaga:sa. Ilia da:i dione dinana.
32 Ilia da dima idigisa gesami hea:sa. ‘Daia da hano wayabo ganodini ouiya:le diala. Nowa da Daia defema:bela:?
33 Di da fifi asi gala hano wayabo la:idi gala, ilia hanai defele, ilima liligi bidi lasu. Dia liligi bagade labeba:le, hina bagade dunu ilia bagade gagui ba:i.
34 Wali di da hano wayabo bagade amo ganodini wadela:lesi dagoi ba:sa. Di da hano wayabo lugududafa amoga sa:i. Dia liligi amola dima gilisili hawa: hamosu dunu da dilia gilisili hano wayaboga magufale, hamedafa ba:sa.
35 Dunu huluane hano bega: fifi lai, da dima doaga:i hou dawa:beba:le, fofogadigili yagugusa. Ilia hina bagade amolawane, ilia da bagade beda:iba:le, ilia odagia beda:i ba:sa. 36 Di da bu mae ba:ma:ne asi dagoi. Osobo bagade bidi lasu dunu huluane da beda:gia:sa. Bai dima doaga:i hou da ilima doagasa:besa:le, ilia da beda:i.

*27:25: Wamolegei Sia: Olelesu 18:11-19