28
Daia hina bagade da Se Bidi Lamu
Hina Gode da nama amane sia:i, “Dunu egefe! Daia hina bagade ema, Na, Ouligisudafa Hina Gode, da ema amane sia:sa, amo ema adosima, ‘Di da gasa fifili, di da ‘gode’ dina: sia:sa. Di da ‘gode’ defele, dia fisu da:iya fili amola hano wayabo bagade huluane da dia fisu sisiga:sa, amo dina: di sia:sa. Di da ogogole,’ na da ‘gode’ sia:sa, be di da ‘gode’ hame. Di da osobo bagade dunu fawane. Di da dia asigi dawa:su da Da:niele ea asigi dawa:su baligisa, amo dia dawa:sa. Di da dunu huluane ilia wamolegei hou ba:sa, amo disu dawa:lala. Dia dawa: lai amola hahamosu dawa: amoga hawa: hamobeba:le, di da gouli amola silifa bagade lale, bagade gagui agoane ba:sa. Di da bidi lasu hou hamobeba:le, muni baligili lalu. Di da dia bagade gagui hou dawa:beba:le, hidale dawa:lala. Be wali, Na, Ouligisudafa Hina Gode, da amane sia:sa,’ Dia da dia dawa: lai da ‘gode’ ea dawa: lai defele gala dawa:beba:le, Na da ougi nimi bagade ha lai dunu dima doagala:musa: oule misunu. Ilia da dia liligi noga:iwane di da dia dawa: lai amola hahamosu dawa: amoga lai, amo huluane wadela:lesimu. Ilia da di medole legele, hano wayabo bagadega sanasimu. Ilia da di famusa: masea, di da ‘na da gode’ sia:ma:bela:? Amo esoha, di medole legesu dunu odagi gadenesea, di da ‘gode’ hame be osobo bagade dunu fawane esala, amo noga:le dawa:mu. 10 Di da wa:me ea bogoi amo defele, Gode Ea hou hame lalegagui ga fi dunu ilia lobo da:iya bogomu. Na, Ouligisudafa Hina Gode, da ilima amo hamoma:ne sia:beba:le, ilia da di medole legemu.”
Daia hina bagade da Dafamu
11 Hina Gode da bu nama amane sia:i, 12 “Dunu egefe! Daia hina bagade da dafamuba:le, gogolole dawa:ma. Na, Ouligisudafa Hina Gode, da amane sia:sa, amo ema adosima, ‘Di da musa: eno dunu dawa:digima:ne, moloidafawane esalu. Di da bagade dawa:su amola ayeligi da:da:loiwane ba:su esalu. 13 Di da Gode Ea ifabi amo Idini soge ganodini esalu. Di da igi ida:iwane gala gaga:si amo (lubi amola daimode, douba:se, belole, ganiliane, ya:seba, sa:faia, emelalede amola ganedi). Di da nina: hamoi liligi gouliga hamoi galu. Na da amo liligi dia hahamoi eso amoga digili i. 14 Na da a:igele (amoga dunu da beda:i), di sosodo ouligima:ne, amogawi leloma:ne asunasi. Di da Na hadigi goumia esalu, nenema:gi igi ida:iwane dialebe amo ganodini golili ahoasu. 15 Di da dia hahamoi eso amogainini moloidafa hou hamosu. Be di da bu wadela:i hou muni hamosu. 16 Di da bidi lasu bagade hamobeba:le, bu ogogosu amola bidi hamoi hamosu. Amaiba:le, Na da di Na hadigi goumi amoga fadegai. Amola a:igele amo da di sosodo ouligi lelu, da di igi nenemigi sogebiga sefasi. 17 Dia ba:su da isisima:goiba:le, di da hidale hamoi. Amola, eno dunu da dima nodoiba:le, di da gagaoui ba:i. Amaiba:le eno hina bagade dunu dawa:digima:ne, Na da di osobo gudu gisalugala:i. Ilia da amo sisasu ba:ma:ne. 18 Di da wadela:ledafa bidi lasu hou hamobeba:le, dia nodone sia:ne gadosu sogebi huluane da ledo bagade ba:i. Amaiba:le, Na da dia moilai huluane laluga ulagisili, nene sa:i dagoi. Dunu huluane wali dima ba:sea, da nasubu fawane ba:sa. 19 Di da bu mae ba:ma:ne, asi dagoi. Amola fifi asi gala huluane da di dawa:i, amo da beda:gia:sa. Bai dima doaga:i hou da ilima doaga:sa:besa:le, ilia da beda:i.”
Saidone da Se Bidi Lamu
20  * Youele 3:4-8; Segalaia 9:1-2; Ma:diu 11:21-22; Luge 10:13-14Hina Gode da nama amane sia:i, 21 “Dunu egefe! Saidone moilai bai bagade amoma se ima:ne mimogoa diwaneya udidima! 22 Saidone fi ilima Na, Ouligisudafa Hina Gode da ilia hou olelema:ne amane sia:sa, amo adosima, ‘Saidone! Na da dia ha lai. Na da dima se bidi iasea, dunu eno da Nama nodomu. Na da di amo ganodini esala dunu ilima Na hadigi olelema:ne se bidi iasea, ilia da Na da Hina Gode dawa:mu. 23 Na da dima olo iasimu. Amola Na hamobeba:le, maga:me da dia logo ganodini bagade a:iahoabe ba:mu. Eno dunu da la:di huluane amoga misini dima doagala:mu, amola dia fi dunu da medole legei dagoi ba:mu. Amasea, di da Na da Hina Gode dawa:mu.”
Gode da Isala:ili Fi ilima Hahawane Dogolegele Hamomu
24 Hina Gode da amane sia:i, “Fifi asi gala amo Isala:ili sisiga:i, ilia da Isala:ili fi amo higabeba:le, ilima se bagade iasu. Be ilia agoaiwane bu hamedafa hamomu. Amola ilia da Na da Ouligisudafa Hina Gode dawa:mu.”
25 Ouligisudafa Hina Gode da amane sia:i, “Na da Isala:ili fi dunu amo fifi asi gala amoga, Na da ili afagogoi, amoga lale, ilia sogedafa buhagima:ne oule misunu. Amasea, fifi asi gala huluane da Na da Hadigi dawa:mu. Isala:ili fi dunu da ilia sogedafa amo Na da musa: Na hawa: hamosu dunu Ya:igobema i, amo ganodini esalumu. 26 Ilia da amo ganodini hahawane gaga:lewane esalumu. Ilia da diasu gagumu amola waini efe sagamu. Ilia na:iyado fi dunu amo da ilima higasu, ilima Na da se bidi imunu. Amola Isala:ili fi da gaga:i dagoi ba:mu. Amasea, ilia da Na da ilia Hina Gode dawa:mu.”

*28:20: Youele 3:4-8; Segalaia 9:1-2; Ma:diu 11:21-22; Luge 10:13-14