7
Esela da Yelusalemega Doaga:i
Ode bagohame gidigili, Adasegesisi da Besia hina bagade esalea, dunu afadafa ea dio amo Esela da esalu. Ea aowalali aowa da musa: gobele salasu hina ea dio amo Elane. Esela ea aowa fi da agoane esalusu. 2-5 Elane amoea mano da Elia:isa, amoea mano da Finia:se amoea mano da Abisiua amalu Bugai, Usai, Selahaia, Mila:iode, A:salaia, A:malaia, Ahaidabe, Sa:idoge, Sia:lame, Hiligaia, A:salaia, Sila:iya amalu Esela.
6-7 Esela da Isala:ili Hina Gode amo Ea sema Mousesegili dedene i, amo noga:ledafa dawa:i galu. Esela ea Hina Gode da e hahawane dogolegele fidisu. Amaiba:le, Besia hina bagade da ea adole ba:i liligi ema iasu. Ode fesuale amo Adasegesisi da Besia ouligi, Esela da Ba:bilone soge fisili Yelusaleme sogega gobele salasu dunu, Lifai dunu, Debolo diasu gesami hea:su dunu, Debolo sosodo aligisu dunu amola Debolo hawa: hamosu dunu, amo mogili gilisili oule asi. 8-9 Ilia da Ba:bilone soge yolesili asi eso magobo amola oubi magobo amoga, Gode Ea fidibiba:le, eso magobo amola oubi biyadu amoga Yelusalemega doaga:i. 10 Esela da eno liligi mae dawa:le, eso huluane Hina Gode Ea sema amola hamoma:ne sia:i huluane idilalu, amola defele hawa: hamosu. Amola Isala:ili dunu ilia noga:le dawa:ma:ne, e da Gode Ea sema amola hamoma:ne sia:i ilima olelesu.
Adasegesisi da Meloa Dedene, Eselama I
11 Esela da gobele salasu dunu amola bagade dawa:su dunu. E da sema amola hamoma:ne sia:i amo Hina Gode da Isala:ili dunuma i, amo huluane bagade dawa:i. Adasegesisi da Eselama amo meloa dedene i.
12 “Na da Adasegesisi, Besia hina bagade. Na da di, Esela, gobele salasu dunu amola Hebene Gode Ea sema bagade dawa:su dunu, dima meloa dedene iaha.
13 Na sia: da na soge huluane ganodini, nowa Isala:ili dunu, gobele salasu dunu amola Lifai dunu, nowa da dima sigi masusa: dawa:sea, ilia da masunu da defea.
14 Na amola na gasolo dunu fesuale gala da di Yelusaleme amola Yuda soge amoea hou abedema:ne asula ahoa. Di da dia Gode Ea sema amola hamoma:ne sia:i amoma ouligisu dunu. Amaiba:le, amo dunu ilia sema amoma nabasu hou ba:la masa. 15 Na amola na gasolo dunu da gouli, silifa amola eno iasu liligi, Isala:ili Gode amo Ea Debolo diasu da Yelusalemega diala amoga legemusa:, dilima imunusa: dawa:lala. Amaiba:le, amo liligi, di lale, gaguli masa. 16 Di ahoasea, gouli amola silifa dia Ba:bilone sogega lidi amo Godema imunusa: Isala:ili dunu amola gobele salasu dunu amola ilia da ilia Gode Ea Debolo diasu Yelusaleme ganodini amoma i, amo amola gaguli masa.
17 Amo muniga, dawa:iwane bidi lama. Di bulamagau, sibi gawali, sibi mano, gagoma amola waini, amo Yelusaleme Debolo diasu ganodini oloda da:iya gobele salasu hamoma:ne, bidi lama. 18 Di da liligi gouli amola silifa hame lai oda mogili dialebe ba:sea, dia fi dunu ilia hanaiga, Gode Ea hanai defele, liligi lamu da defea. 19 Di da ofodo huluane debolo diasu amo ganodini hawa: hamoma:ne dima i, amo Yelusalemega doaga:sea, Godema ima. 20 Amola adi liligi eno dia Debolo diasu amogili lamusa: hanai galea, amo liligi di hina bagade ea muni lelegesu amoga lama.
21 Amola na da eagene muni ouligisu dunu Guma:dini Iufala:idisi soge amo ganodini ilima amane sia:sa. ‘Esela gobele salasu dunu amola Hebene Esalebe Gode Ea sema bagade dawa:su dunu amo da dilima liligi adole ba:sea, hedolowane ema ima. 22 Huluane ima. Be silifa ea dioi defei 3,400 gilogala:me, widi ea dioi defei 10,000 gilogala:me, waini ea defei 2,000 lida amola olife susuligi ea defei 2,000 lida amo defei mae baligima. Be deme ilia hanai defele ima. 23 Noga:le dawa:ma! Liligi huluane Hebene Esalebe Gode da Ea Debolo diasu ganodini legemusa: dawa:sea, amo ima. Bai, agoane hamosea, E da hobea nama, amola fa:no mabe Besia hina bagade dunu ilima hame ougimu. 24 Dilia eagene dunu! Dilia gobele salasu dunu, Lifai dunu, gesami hea:su dunu, sosodo aligisu dunu amola debolo hawa: hamosu dunu huluane ilima eagene su (da:gisi) maedafa lama.
25 Di, Esela! Gode da dima bagade dawa:su ia dagoiba:le, di ouligisu dunu amola fofada:su dunu ilegema. Ilia da dunu huluane Guma:dini Iufala:idisi soge ganodini Gode Ea sema amola hamoma:ne sia:i amoma fa:no bobogesa, amo ouligima:ne sia:ma. Amola nowa da Gode Ea sema hame dawa:sa, ilima amo sema olelema.
26 Nowa dunu da Gode Ea sema o Besia eagene sema amo hame nabasea, amo dunuma hedolowane se dabe ima. Ema agoane se dabe ima. Medole legema o mugululi masa:ne, sefasima o ea liligi huluane lama o se iasu diasu amo ganodini salima.”
Adadegesisi da amo meloa dedene, Eselama i.
Esela da Godema Nodosu
27 Esela e amane sia:i, “Ninia aowalali ilia Hina Godema nodoma! Gode da Besia hina bagade ea dogo ganodini olelebeba:le, e da Hina Gode Ea Debolo diasu Yelusaleme amo ganodini amo nodone fidisu. 28 Gode da nama asigidafa hou hamobeba:le, Besia hina bagade, ea gasolo dunu amola ea gasa bagade ouligisu dunu huluane da nama hahawane gala. Na Hina Gode da na dogo denesiba:le, Isala:ili fi ouligisu dunu bagohame da na sia:beba:le mugululi asi fisili, na sigi bu Isala:ili sogega buhagisa.