8
Dunu Mugululi Asi Buhagi
Isala:ili fi ilia mugululi asili hina bagade Adasegesisi ea ouligibi amo galu, Esela amola gilisili Yelusaleme moilai bai bagadega buhagi, amo fi ouligisu dunu ilia dio da hagudu dedei.
2-14 Gesiome da Finia:se fi ilima ouligisu esalu.
Da:niele da Idama fi ilima ouligisu esalu.
Ha:dase (Sieganaia egefe) da Da:ibidi fi ilima ouligisu esalu.
Segalia da Ba:ilose fi ilima ouligisu esalu. Ea fi dunu amo 150 da e amola gilisili buhagi. Ilia aowalali dio da buga ganodini dedei dialebe ba:i.
Elihouini (Selahaia egefe) da Ba:iha:de Moua:be fi ilima ouligisu esalu. E da dunu 200 amo oule asi.
Sieganaia (Yaha:isiele egefe) da Sa:du fi ilima ouligisu esalu. E da dunu 300 oule asi.
Ebede (Yonada:ne egefe) da A:idini fi ilima ouligisu esalu. E da dunu 50 oule asi.
Yisa:ia (A:dalaia egefe) da Ilame fi ilima ouligisu esalu. E da dunu 70 oule asi. Sebadaia (Maigele egefe) da Siefadaia fi ilima ouligisu esalu. E da dunu 80 oule asi.
Oubadaia (Yihaiele egefe) da Youa:be fi ilima ouligisu esalu. E da dunu 218 oule asi.
Sieloumide (Yousifaia egefe) da Ba:inai fi ilima ouligisu esalu. E da dunu 160 oule asi.
Segalia (Biba:iai egefe) da Biba:iai fi ilima ouligisu esalu. E da dunu 28 oule asi.
Youha:ina:ne (Ha:gada:ne egefe) da A:saga:de fi ilima ouligisu esalu. E da dunu 110 oule asi.
Ilifelede, Yiuele amola Siema:iya da A:douniga:me fi ouligi. Ilia da dunu 60 oule asi. Be ilia da fa:no agoane buhagi.
Udai amola Sa:ge da Bigifa:i fi amo ouligi. Ela da dunu 70 oule asi.
Esela da Debolo Diasuga Hawa: Hamoma:ne, Lifai Dunu Ilegei
15 Na da amo dunu huluane gilisili, dunuga ogai hano amo da Aha:ifa moilaiga doaga:sa amo gadenene eso udiana esalu. Na da amogawi ba:loba, gobele salasu dunu mogili ba:i, be Lifai dunu hame ba:i. 16 Na da Isala:ili fi ouligisu dunu sesegeane amo nama misa:ne sia:i. Amo da Eliesa, Eliele, Siema:iya, Elena:ida:ne, Ya:ilibe, Elena:ida:ne, Na:ida:ne, Segalia amola Mesiala:me. Amola na da olelesu dunu aduna amo Yoialibe amola Elena:ida:ne amo nama misa:ne sia:i. 17 Na da amo dunu Gasifia moilai dunu fi gilisisu amo ilia ouligisu dunu Idou, amola ea fidisu dunu (amo da Debolo hawa: hamosu dunu), ilima ilia da ninima Gode Ea hawa: hamosu dunu debolo diasu ganodini hawa: hamoma:ne amo ninima asunasimu, amo adole ba:musa: na da amo dunu asunasi. 18 Gode da Ea Asigidafa Hou amoga fidibiba:le, ilia da Sielibaia, egefe amola yolalali gilisili 18agoane ninima asunasi. Sielibaia da Lifai fi dunu sosogo fi Milalai amo ganodini esalu. 19 Ilia da Milalai fi dunu aduna amo Hasiabaia, Yisa:ia amola ilia sosogo fi dunu 20 eno ninima asunasi. 20 Amola debolo hawa: hamosu dunu eno 220 agoane ilia da asunasi. Hina bagade Da:ibidi amola eagene ouligisu dunu da amo dunu ilia aowalali dunu amo ilia Lifai dunu fidima:ne ilegei dagoi. Ilia dio huluane da dedei dagoi ba:i.
Esela da Dunu Huluane Ha:i Mae Nawane Sia:ne Gadosu Ouligi
21 Aha:ifa dunuga ogai hano bega:, na da dunu huluane ilima ilia da ha:i mae nawane amola ilia hou fonobone, Godema sia:ne gadoma:ne sia:i. Amola ninia da logoga ahoasea, Gode da bisili masa:ne amola ninia amola ninia mano amola ninia liligi huluane amo gaga:ma:ne, ninia da Ema sia:ne gadoma:ne, na da sia:i. 22 Na da gogosia:iba:le, na da Adasegesisima e da nini gaga:ma:ne, dadi gagui gilisisu asunasima:ne hame sia:i. Bai na da musa: ema adoi, amo Gode da nowa dunu da Ea hou dafawaneyale dawa:sea, lalegagusea, E da amo dunu noga:le hahawane dogolegele fidisa. Be nowa da Ea hou higasea, E da hahawane hame ba:sa, amola amo dunuma se dabe iaha. 23 Amaiba:le, ninia da ha:i mae nawane Godema amo E da nini gaga:ma:ne sia:ne gadosu. Amola E da ninia sia:ne gadosu nabi.
Gode Ea Debolo Diasu Amoma Udigili Iasu Liligi
24 Gobele salasu hina dunu gilisisu amoga na da Sielibaia, Hasiabaia amola dunu eno nabuane gala amo ilegei. 25 Na da goe liligi ilia dioi defei ba:i, amo silifa, gouli amola ofodo amo Adasegesisi, ea fidisu dunu, eagene ouligisu dunu amola Isala:ili fi dunu da Debolo fidima:ne i, amo na da gobele salasu dunuma i. 26 - 27 Na ilima i liligi amo da goea.
Silifa...22 dane
Silifa Ofodo 100...70 gilougala:me
Gouli...3,400 gilougala:me
Gouli ofodo 20...8.4 gilougala:me
Balasi ofodo (noga:idafa gouli defele) 2
28 Na da ilima amane sia:i, “Hina Gode da dilia aowalali fi ilia Godedafa. Amola dilia da Hina Gode Ea hadigi sema momogili gagai dunu. Amola silifa ofodo amola gouli ofodo, dilia da Ema hahawane udigili iasu gaguli misi, amo amola da Godema hadigi sema momodale ligiagai. 29 Amo liligi noga:le ouligilalea, Debolo diasuga doaga:ma. Amogawi, gobele salasu sesei amo ganodini, amo liligi gobele salasu ouligisu dunu, Lifai ouligisu amola Isala:ili fi Yelusaleme amo ganodini esala ilia ouligisu dunu ilima ima!” 30 Amaiba:le, gobele salasu dunu amola Lifai dunu ilia da silifa, gouli amola ofodo lale, Yelusaleme Debolo diasuga gaguli masa:ne ouligi.
Yelusalemega Buhagisu
31 Oubi magobo amoga, eso 12 amoga, ninia da Aha:ifa Hano (dunuga ogai hano) amo fisili, Yelusalemega doaga:musa: asi. Ninia Gode da nini sigi asi. Ha lai dunu da nini logo legesa:besa:le, nini ahoanoba, ninia Gode da noga:le ouligisu. 32 Ninia Yelusalemega doaga:le, eso udiana agoane helefi. 33 Amanoba, eso biyadu amoga ninia da Debolo diasuga heda:le, silifa amola gouli gaguli, gobele salasu dunu ea dio amo Melimode (Ulaia egefe) ema i. Melimode ema gilisi dunu da Elia:isa (Finia:se egefe) amola Lifai dunu aduna amo Yosaba:de (Yesua egefe) amola Mouadaia (Binuai egefe). 34 Ilia da liligi huluane idili, amola amo ilia dioi defei buga ganodini dedei.
35 Dunu huluane mugululi asi buhagi amo da Isala:ili Godema gobele salasu hamomusa: liligi gaguli misi. Ilia da Isala:ili dunu ilia wadela:i hou huluane bu hahamoma:ne, bulamagau gawali 12 agoane, sibi gawali 96 agoane amola sibi mano 77 agoane, amo gobele salasu hamoma:ne iasu. Amola ilisu ilia Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu, goudi 12 amo gobele salasu hamoma:ne i. Amo ohe fi huluane ilia Hina Godema gobele salasu hamoi dagoi. 36 Amola ilia da meloa dedei amo Adasegesisi da ilima i, amo ilia da Guma:dini Iufala:idisi eagene dunu amola ouligisu dunu ilima i. Amalu, amo dunu da ilima amola Debolo diasu sia:ne gadosu hawa: hamoma:ne fuligala:i.