9
Esela da Yu Dunu da Yu Hame Uda Lasu amo Nabi
Amalalu, Isala:ili fi ouligisu dunu mogili da nama sia:na misini, gobele salasu dunu amola Lifai dunu da dunu fi ilima na:iyado soge amo A:mone, Moua:be, Idibidi, Ga:ina:ne dunu, Hidaide dunu, Belisaide dunu, Yebiusaide dunu amola A:moulaide dunu ilima hame afafasu ilia sia:i. Ilia da amo dunu ilia wadela:idafa hou hamosu amoma fa:no bobogei dagoi. Yu dunu da ga fi uda labeba:le, Gode Ea hadigi fi dunu da wadela:lesi dagoi ba:i. Be Yu ouligisu dunu amola ouligisu hina dunu, ilia amola da ga fi uda laiba:le, ilia da amo wadela:i hou amo ganodini baligili wadela:i hamosu dunu agoai ba:i. Na da amo sia: nababeba:le, se bagade nabi. Na abula gadelale, na dialuma hinabo amola mayabo mogili golole fasili, da:i dioi bagadewane esalu. Na da amanewane da:i dione esaloba, daeya galu Godema gobele salasu da doaga:i. Amalalu, dunu da na esaloba, na guba:le sisiga:le aligi. Ilia da Isala:ili Godema bagade beda:i. Bai Gode da mugululi asi buhagi dunu ilia wadela:i hou ba:i dagoi, amola Ea sia: ilia da nabi.
Daeya gobele salasu hou da doaga:loba, na da ni musa: udigili esalua amoga da:i dione esalu, amoga wa:legadole, amola na abula gadelai ga:i amola na da muguni bugili, na Hina Godema lobo ligia gadole, Ema sia:ne gadoi. Na da amane sia:i, “Na Gode! Na da bagadewane gogosia:iba:le, Dia hadigi amoma na dialuma molole gadomu hamedei agoane ba:sa. Ninia wadela:i hou da bagadedafa, fedege agoane bi hamone ninia dialuma baligili muagado heda:sa. Musa: aowalali ilia fifi mana, wali wadela:i hou bu baligili bagadedafa ninia hamonana. Ninia wadela:i houba:le, ninia hina bagade dunu amola ninia gobele salasu dunu da ga fi hina bagade ilia baiga dafai dagoi. Ga fi dunu da ninia fi dunu medole legele, ilia liligi wamolai amola mogili udigili hawa: hamomusa: mugululi oule asi. Ninia wadela:i hou hamoiba:le, bagadewane gogosiasu, amola waha da amomane diala. Ninia Hina Gode! Waha, eso fonobahadi amoga, Di da ninima asigiba:le, ninia se iasu diasuga fisili masa:ne gadili asunasi, wali ninia da Dia hadigidafa soge amoga gaga:iwane esala. Di da wali ninima hadigi ganodini udigili lalusu amola gaheabolo esalusu ninima i dagoi. Nini da udigili se iasu diasua esalebe hawa: hamosu dunu agoai galu, be di da nini se iasu diasua esalebe hawa: hamoma:ne hame yolesi. Di da Besia hina bagade dunu ilia asigi dawa:su olelebeba:le, ilia da ninima asigisu. Ilia da nini hame fane legei. Be ninia da Dia Debolo musa: wadela:lesi dagoi, amo bu gagumusa: amola ninia Yuda soge amola Yelusaleme amo ganodini gaga:iwane esaloma:ne, ilia da logo doasi dagoi.
10 Be wali, Na Gode! Amo hou da doaga:beba:le, ninia da adi sia:ma:bela:? Ninia da Dia sema amola hamoma:ne sia:i bu hame nabasu. 11 Di da ilima olelebeba:le, Dia hawa: hamosu dunu amo balofede dunu, da amo sema amola hamoma:ne sia:i ninima olelei. Ilia da ninima adoi amane, soge amo ninia da gesowale fimu da ledo bagade soge. Ga:ina:ne dunu fi amo ganodini da wadela:i hou bagade hamobeba:le, soge huluanedafa da ledo bagade ba:i. 12  * Gadili Asi 34:11-16; Mousese ea Malasu 7:1-5Ilia da ninima amane sia:i, ‘Dilia da amo soge ganodini hahawane esalumusa: dawa:sea, amola amo ganodini diligaga fi da eso huluane hahawane esaloma:ne ilima imunusa: dawa:sea, dilia amo soge fi ilia uda maedafa lama, amola ilia muni labe hou amola hou huluanedafa mae fidima,’ balofede dunu da amane sia:i. 13 Ninia da wadela:i hou bagade hamobeba:le, se dabe iasu bagade lai. Be ninia Gode, ninia dawa:. Di da nini hame fane legei, amola ninia wadela:i hou se dabe iasu defele ninima hame i. 14 Amaiba:le, ninia da abuliba:le da Dia hamoma:ne sia:i bu mae nabawane, amo wadela:i fi ilia uda lama:bela:? Agoane hamosea, Dia ougi da heda:sea, nini huluane wadela:lesi dagoi ba:mu. Dunu afadafa esalebe hamedafa ba:mu. 15 Isala:ili Hina Gode! Di da moloidafa fofada:su dunu! Di da nini bogoma:ne hame fane legei! Ninia wadela:i hou Dima fofada:ne iaha! Ninia da Dia hadigi amoga misunu da ninima hamedei liligi agoai,” Esela da amane sia:ne gadoi.

*9:12: Gadili Asi 34:11-16; Mousese ea Malasu 7:1-5