10
Ilia Ga Fi Uda Lai amo Fisiagamusa: Ilegei
Esela da Debolo midadia beguduli, dinanawane Isala:ili dunu ilia wadela:i hou fofada:nanu, amalu Isala:ili fi gilisisu bagade amo dunu, uda amola mano da guba:le sisiga:le ha:giwane didigia:lalu. Amalalu, Sieganaia (Yihaiele egefe amola Ilame fi dunu) da Esela ema amane sia:i, “Ninia da Godema dafawaneyale dawa:su yolesi dagoi. Bai ninia da ga fi uda lasu hou hamosu. Be Gode da Isala:ili dunu hame fisimu.
Waha, ninia da Godema dafawaneyale ilegele sia:mu da defea, amo ninia da amo uda amola ilia mano fisiagamu da defea. Di amola eno dunu da Gode Ea Sema amoga noga:le fa:no bobogesa. Amaiba:le, ninia da dilia sia: defele hamomu. Ninia Gode Ea sema amola hamoma:ne sia:i amoma noga:le fa:no bobogemu. Be di fawane da amo hou olelema. Ninia da dia baligia aligili fuligala:mu. Amaiba:le, amo defele masa:ne hamoma.
Amaiba:le, Esela da amo hou hamoi. Ea hamoma:ne sia:beba:le, gobele salasu ouligisu huluane, Lifai fi ouligisu dunu huluane amola dunu eno huluane da Gode Ea Dioba:le, Sieganaia ea sia:i amo defele ilegele hamomu sia:i. Amalalu Esela da Debolo midadi fisili asili, Ilaiasibi egefe Yihouha:ina:ne amo ea diasu ganodini golili sa:ili, mugululi asi buhagi dunu ilia wadela:i hou dawa:beba:le, amo gasia ha:i amola hano mae nawane dinanu. Ilia da Yelusaleme amola Yuda soge huluane amoga, sia: amane lalaba lai, mugululi asi buhagi dunu huluane da Yelusalemega gegedoma:ne sia:si. Amo da Isala:ili ouligisu dunu ilia sia:i. Eso udiana aligili, nowa dunu da hame masea, ea liligi huluane enoga lai dagoi ba:mu, amola e da Isala:ili fi amoga fadegai dagoi ba:mu.
Eso udiana mae aligili, oubi sesege amola eso 20 amoga, dunu huluane Yuda soge amola Bediamini soge amo ganodini esalu da Yelusalemega gegedole, Debolo gagoi amo ganodini gilisili esalebe ba:i. Gibu bagadewane dasu amola dunu huluane da yagugui. Bai ilia da gibuga anegagi amola gilisisu bai da bagadeba:le, ilia da beda:i.
10 Gobele salasu dunu Esela da wale gadole, ilima amane sia:i, “Dilia da dafawaneyale hame dawa:su hou hamoi dagoi. Dilia da ga fi uda lai dagoiba:le, Isala:ili fi amo ganodini wadela:i hou bagade dialebe ba:sa. 11 Amaiba:le, waha dilia wadela:i hou amo dilia aowalalia Hina Godema fofada:ma! Amasea, E da dilima hahawane ba:mu. Dilia ga fi dunu dilia soge ganodini esala ilima afafama. Amola dilia ga fi uda huluane fisiagama!”
12 Dunu huluane da ha:giwane wele sia:i, amane, “Ninia da dia hamoma:ne sia:i defele hamomu!” 13 Be ilia da eno amane sia:i, “Dunu gilisi da bagadedafa amola gibu bagade daha. Ninia da udigili hamega gadili lelemu da hamedei. Ninia da dunu bagohame amo wadela:i hou hamoi dagoi. Amaiba:le, eso afaega o adunaga hahamomu da hamedei. 14 Ninia ouligisu dunu da Yelusalemega esalu amo hou ouligimu da defea. Amasea, eso afae ilegemu da defea. Amoga, nowa dunu da ga fi uda lai galea, e amola ea moilai ouligisu dunu amola fofada:su dunu gilisili misunu da defea. Amasea, Gode da amo ninia wadela:i hou hamobeba:le ougisa, amo E da yolesimu.” 15 Dunu huluane ilia da amo hou da defea sia:i. Be A:sahele egefe Yonada:ne, Digifa egefe Yasiaia, Misiala:me amola Sia:bidai (Lifai dunu), ilia da hame fuligala:su.
16 Be mugululi asi buhagi dunu huluane da amo hou fuligala:beba:le, gobele salasu dunu Esela da fi ouligisu dunu mogili ilegele, ilia dio dedei dagoi. Eso age oubi nabuane amoga, ilia da amo hou muni abodesu. 17 Oubi udiana fa:no amoga ilia da dunu huluane amo da ga fi uda lai, amo ilia hou abodei.
Dunu da Ga Fi Uda Lai
18 Dunu da ga fi uda lai amo ilia dio da hagudu dedei.
Gobele salasu dunu da ga fi uda lai ilia fi dio da Yosiua amola ea yolalali (Yihosada:ge egefe) fi. Amo dunu ilia ga fi uda lai ilia dio da Ma:iasiai, Eleisa, Ya:ilibe amola Gedalaia.
19 Amo dunu ilia uda fisiagamusa: sia:i, amalu ilia sibi gawali Godema gobele salasu hamoi, ilia wadela:i hou dodofema:ne. Eno dunu da ga fi uda lai amo ilia fi dio amola ilia dio da hagudu dedei diala:-
20 Ime fi...Hana:inai amola Sebadaia.
21 Ha:ilime fi...Ma:iasiai, Ilaidia, Siema:iya, Yihaiele amola Asaia.
22 Ba:sie fi...Eliounai, Ma:iasisi, Isiama:iele, Nida:niele,
Yosaba:de amola Elasa.
23 Lifai fi dunu...Yosaba:de, Simiai, Gila:iya (eno dio da Gelida),
Bedahaia, Yuda amola Eleisa.
24 Gesami Hea:su fi...Ilaiasibi
Debolo sosodo aligisu fi...Sia:lame, Dileme amola Uli
25 Eno dunu amo da ga fi uda lai da amo,
Ba:ilose fi...Lamaia, Isaia, Ma:lagaia, Midiamini, Elia:isa,
Ma:lagaia amola Bina:ia
26 Ilame fi...Ma:danaia, Segalia, Yihaiele, A:badai, Yelemode
amola Ilaidia
27 Sa:du fi...Eliounai, Iliasibi, Ma:danaia, Yelemode, Sa:iba:de
amola Asaisa
28 Biba:iai fi...Yihoha:ina:ne, Ha:nanaia, Sa:ba:yai amola A:dalai
29 Ba:inai fi...Misiala:me, Ma:lage, Ada:iya, Ya:isiabe, Sia:le amola
Yelemode
30 Ba:iha:de Moua:be fi...A:dana, Gila:le, Bina:ia, Ma:iasiai, Ma:danaia,
Bisa:liele, Binuai amola Ma:na:se
31 - 32 Ha:ilime fi...Eleisa, Isiya, Ma:lagaia, Siema:iya, Simiane,
Bediamini, Ma:lage amola Siemalaiya
33 Ha:isiame fi...Ma:dina:yai, Ma:dada, Sa:iba:de, Ilifelede, Yelemai,
Ma:na:se amola Simiai
34-37 Ba:inai fi...Ma:yada:yai, A:mala:me, Iuele, Bina:ya, Bidiya,
Giluhi, Fana:ya, Melimode, Ilaiasibi, Ma:danaia,
Ma:dena:yai amola Ya:ya:su.
38-42 Binuai fi...Simiai, Sielemaia, Na:ida:ne, Ada:iya, Ma:gana:dibai,
Sia:isiai, Siala:yai, Asa:iliele, Sielemaia, Siemalaiya,
Sia:lame, A:malaia amola Yousefe
43 Nibou fi...Yiayele, Ma:didaia, Sa:iba:de, Sibaina, Ya:dai,
Youele amola Bina:ia
44 Amo dunu huluane da ga fi uda lai dagoi. Ilia da amo uda fisiagale, amo uda amola ilia mano ga asunasi.
Sia: ama dagoi